Педагогические  науки/2.Проблемы подготовки специалистов

Д.п.н. Демченко І.І.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

КОНЦЕПЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Дослідження стану підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти в теорії і практиці педагогіки вищої школи, з одного боку, та вимог «Державного стандарту початкової загальної освіти», «Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами», розпоряджень і наказів Міністерства освіти і науки України з вимогами забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям із особливими освітніми потребами на засадах організації їхнього навчання у загальноосвітніх навчальних закладах [1], з іншого боку, дало підстави вважати, що професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти зводиться до вивчення лише дисципліни «Основи інклюзивної освіти» [2], чого недостатньо для ефективного виконання завдань психолого-педагогічної, навчально-виховної і корекційно-розвивальної роботи з учнями в умовах освітньої інклюзії. 

Ефективність підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти значною мірою залежить від процесу формування у нього теоретичної, практичної і психологічної готовності до цієї діяльності. У цьому контексті вчитель початкових класів є провідником особистісного, духовного і творчого зростання дитини. Інтеграційні процеси, що бурхливо розгортаються у сферах суспільного життя, освіти і науки, вимагають перебудови професійної підготовки вчителя початкових класів з урахуванням інноваційного характеру педагогічної діяльності, зумовленого інтенсивним упровадженням інклюзії. Тому його спеціалізація нині має тенденцію до розширення за рахунок розвивального, корекційного і терапевтичного складників. Щоб сповна забезпечити високий рівень поліфункціональної здатності майбутнього фахівця успішно виконувати численні завдання професійної діяльності в умовах освітньої інклюзії, необхідно розрізнені елементи системи професійної підготовки у ВНЗ  інтегрувати для подальшого досягнення взаємозв’язку між ними. Це дасть змогу створити умови для формування цілісної картини майбутньої професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі, розвивати системне мислення професіонала, установити більш тісні зв’язки навчання з науковою і практичною діяльністю, а також вирішити проблему академічного перевантаження студентів.

Реалізація цієї ідеї базується на трьох взаємопов’язаних концептах: методологічному, теоретичному та методичному.

Методологічний концепт репрезентує основи формування психолого-педагогічної, теоретичної і практичної готовності майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти із позицій:

    філософії, що дає підстави для з’ясування діалектики перебігу процесу професійної підготовки фахівців у вищій школі та особливостей функціонування  інклюзивної освіти у контексті світових і національних тенденцій її розвитку;

    педагогічної антропології, що ґрунтується на положенні про людину як духовну істоту, життєдіяльність якої відбувається на соціальних засадах свободи, рівності, гармонії особистісного розвитку, самоактуалізації і творчої самореалізації;

    психології, що вможливлює вдосконалення механізмів професійного становлення майбутнього педагога, формування його відповідального ставлення до осіб з особливими освітніми потребами у процесі психолого-педагогічної, навчально-виховної та корекційно-розвивальної діяльності;

    дидактики, спрямованої на оволодіння студентами загальними закономірностями та спеціальними принципами, методами і прийомами організації інклюзивного навчання молодших школярів;

    системного підходу, що дає змогу розглядати педагогічну систему підготовки майбутнього педагога на принципах єдності теорії і практики, цілісності і взаємозв’язку її складників, професійного розвитку фахівця у комплексному виконанні завдань щодо формування його здібностей, компетентностей та особистісних якостей;

    аксіологічного підходу, на основі якого відбувається засвоєння цінностей інклюзивної освіти на суспільному, професійному та особистісному рівнях;

    суб’єктного підходу, що декларує принципи демократії, толерантності, підтримки, співпраці та співтворчості для забезпечення результативної діяльності учасників інклюзивно-освітнього процесу;

    контекстного підходу, згідно з яким імітуються умови реального перебігу професійної діяльності педагога інклюзивної початкової школи, програються справжні й уявні складні педагогічні ситуації для успішного переходу студентів від академізму до квазіпрофесіналізму;

    акмеологічного підходу, що сповідує стратегію досягнення вершин професіоналізму завдяки інтенсифікації й оптимізації підготовки педагога до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти та творчого переосмислення її реалій; 

    компетентнісного підходу, завдяки якому відкриваються широкі можливості для формування в майбутнього вчителя початкових класів психологічної, теоретичної і практичної здатності якісно виконувати функції професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти, моніторингу результатів і якості освіти за чітко визначеними критеріями та зіставленням їх згідно з чинними соціальними, державними й освітніми вимогами.

Теоретичний концепт визначає систему вихідних дефініцій і параметрів, що розкривають розуміння сутності підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти, її специфічних функцій і характеристик. Визначальним для теоретичного концепту є положення, згідно з яким підготовка є неперервним, інтегративним, фундаментальним, професійно зорієнтованим та інтенсивним освітнім процесом, спрямованим на формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до успішного виконання розширеного спектру таких функцій професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти, як навчальна, виховна і розвивальна (основні), діагностико-інформативна, організаційно-орієнтаційна, психотерапевтична, корекційно-реабілітаційна, комунікативно-стимулювальна, просвітницько-консультативна, дослідницько-творча (допоміжні).

Методичний концепт передбачає розроблення та експериментальну перевірку ефективності запропонованої методики підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти, детермінованої тими освітніми інноваціями, що на праксеологічному рівні забезпечують раціональність і продуктивність педагогічних дій та впливів для досягнення успіху в оволодінні студентами методичними знаннями і навичками за рахунок дієвості системної, діяльнісної, компетентнісної, особистісно зорієнтованої, технологічної й тезаурусної функцій вищої освіти.

Отже, концепція дослідження стану підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти базується на трьох взаємопов’язаних концептах: методологічному, теоретичному та методичному.

Литература:

1.  Нормативно-правова база / Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : mon.gov.ua/.../normativno-pravova-baza1.html.

2.  Колупаєва А. А. Програма курсу «Основи інклюзивної освіти» : для вищ. навч. закл. / А. А. Колупаєва. – К. : «А.С.К.», 2012. – 31 с.