К. пед. н. Павленко Н. О.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна

Формування інтерактивно-рефлексивних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва

 

В сучасних умовах розвитку мистецької освіти виникає необхідність підготовки нової генерації вчителів, які усвідомлюють необхідність створення позитивного навчального середовища шляхом активізації інтелектуальних і почуттєво-емоційних ресурсів кожного учня. Особливого значення у цьому аспекті набувають інтерактивно-рефлексивні уміння учителя музичного мистецтва, які виявляються у здатності ефективно застосовувати в своїй професійній діяльності інтерактивні педагогічні технології.

Питанням організації інтерактивного навчання присвячені роботи сучасних науковців: Л. Карамушки, М. Малигіної, Т. Пироженко, О. Пометун, Г. Сиротенко та ін. У професійній підготовці майбутнього вчителя щодо розвитку його інтерактивних умінь визначальне місце займає школа педагогічної майстерності І. Зязюна, представники якої наголошують на необхідності формування дидактичних, перцептивних, організаторських, комунікативних умінь майбутнього вчителя, розвитку педагогічної уяви, емпатії, рефлексії, творчості. Конкретизація теорії педагогічної майстерності в інтерактивному контексті знайшла своє відображення у положеннях про те, що підготовка вчителя повинна включати вміння створювати позитивну навчально-пізнавальну реальність (М. Лещенко) [2], здатність до творчої педагогічної діяльності (С. Сисоєва) [4],  цілеспрямоване навчання комунікативним умінням (О. Семеног) [3]. Ідеї педагогічної майстерності І. Зязюна в контексті підготовки вчителів мистецьких дисциплін були розвинені у працях Н. Сулаєвої (дидактичні засади підготовки вчителів до використання мистецької гри) [5], Л. Зімакової (підготовка вчителя до використання драматичного мистецтва) [1] та ін. Особлива увага науковців надається забезпеченню особистісної свободи школярів, стимулюванню їх рефлексії, включенню у навчальний процес не лише пізнавальної, а й почуттєво-особистісної сфери дитини, трактуванню навчального заняття як мистецького дійства.

Особливостями використання інтерактивних педагогічних технологій на уроках музичного мистецтва є: цілеспрямоване забезпечення емоційних контактів і позитивних комунікативних переживань у процесі взаємодії з метою створення позитивного навчального середовища; гармонійне поєднання пізнавальної і фізичної активності учнів на музичному занятті; мотивація та активізація рефлексії учнів; створення казкової навчально-пізнавальної реальності; формування навичок соціальної взаємодії учнів. Ці особливості покладені в основу розробки інтерактивних педагогічних технологій для музичних занять.

Метаумовою формування інтерактивно-рефлексивних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва є сформованість у студентів готовності до використання інтерактивних педагогічних технологій. Кожен компонент комплексу педагогічних умов  підготовки студентів до вищеозначеної діяльності має інтерактивно-рефлексивне спрямування:

-           спрямованість навчально-виховного процесу на формування готовності майбутнього педагога до використання інтерактивних педагогічних технологій (прогностичної, комунікативно-рефлексивної компетенцій і креативно-інтерактивної  педагогічної майстерності);

-           стимуляція та мотивація навчальної активності студентів, спрямована на розвиток позитивної рефлексії щодо використання інтерактивних педагогічних технологій;

-           збагачення та вдосконалення курсів психолого-педагогічних та мистецьких дисциплін щодо формування знань, умінь і навичок використання інтерактивних педагогічних технологій на заняттях із музичного мистецтва, реалізація спецкурсу “Інтерактивні педагогічні технології в музичній освіті”;

-           забезпечення практико-орієнтованого підходу професійної підготовки майбутніх учителів до використання інтерактивних педагогічних технологій, який полягає у застосуванні педагогічних форм і методів  інтерактивно-рефлексивного спрямування: ділових педагогічних ігор, тренінгів, моделювання педагогічних ситуацій, педагогічного консультування, моделювання казкової реальності, а також інтерактивних педагогічних технологій;

-           поєднання контролю та самоконтролю за якістю вирішення поставлених завдань, а також оцінки викладачем навчальних досягнень студентів і самооцінки ними власних результатів.

Забезпечення цих педагогічних умов сприятиме ефективному формуванню інтерактивно-рефлексивних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва. 

 

Література

1.           Зімакова Л.В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до соціалізації учнів засобами театрального мистецтва: автореф. дис. на здобуття наук. ступ канд. пед. наук: спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Л.В. Зімакова. – К., 2004. – 20с.

2.           Лещенко М.П. Щастя дитини – єдине щастя на землі: до проблеми педагогічної майстерності : [навч.-метод. посіб.] : [у 2 ч.] /  Марія Лещенко. – К. : АСМІ, 2003. – 304с.

3.           Семеног О. Формування культури педагогічного спілкування засобами української літератури: практикум: навч. посіб. / Олена Семеног. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. – 110 с.

4.           Сисоєва С.О. Педагогічна творчість: [монографія] / С.О. Сисоєва. – Х. – К. : “Каравела”, 1998. – 150 с.

5.           Сулаєва Н.В. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до використання дидактичної мистецької гри у навчально-виховному процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступ канд. пед. наук: спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Н.В. Сулаєва. – К., 2000. – 20 с.