Тарасюк Н.І.

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут

Деякі прийоми формування навичок фонематичного слуху при навчанні вимови на початковому етапі.

 

Розвиток і підтримання на високому рівні навичок вимови студентів має стати щоденною турботою викладачів іноземної мови. Для виконання цього завдання треба виділити навчальний час і дібрати спеціальні навчальні матеріали для інтенсивного фонетичного тренування на початковому етапі навчання.

Особливості фонетичної системи кожної мови висувають специфічні вимоги до слухових і рухових відчуттів, пов’язаних із сприйняття і відтворення мовлення.

При вивчення фонетики англійської мови з’являються труднощі з такими явищами, як редукція голосного звука в ненаголошених складах і словах, глуха і дзвінка вимови приголосних звуків, м’якість і твердість приголосних.

Під час вивчення іноземної мови потрібна систематична настирлива праця над сприйняттям фонем ізольовано або в сполученнях одна з одною, а також постійне тренування для усвідомлення рухових відчуттів під час вимови звуків рідної мови  і іноземної.

Важливою проблемою в навчанні вимови на початковому етапі є розпізнавання довгих і коротких голосних звуків у мовленні. В українській мові голосні можуть бути коротші або довші, але довжина звука не є фонематичною :її зміна не тягне за собою зміни значення слова. В англійській мові  залежно від довжини звука  змінюється значення всього слова. Наприклад: beg просити і bag  сумка; hill  пагорб і  heel підбор;  hut хатина і heart серце.

Роботу над усуненням труднощів у диференціації довгих і коротких треба проводити звуків в декілька етапів  і розпочинати з демонстрації звуків та пояснення різниці в їх артикуляції.

Наприклад:  фонеми /i/ -/ i:/

/i/  bin, ship, chip

/i:/ bean, sheep, cheap

Потім фонеми подаються в опозиції: bin – bean; ship – sheep, chip – cheap.

Перед виконанням вправи студентам доцільно прослухати й проговорити ці пари слів з метою диференціації довготи їхнього звучання на слух.

Наступним етапом є перевірка слухової диференціації коротких і довгих фонем за допомогою тесту. Студентам зачитають речення, що містять  слова, які відрізняються вимовою однієї фонеми і пропонується і пропонується вибрати яке слово із двох запропонованих в парі прозвучало.

Наприклад: 1. He wants a sheep for his birthday.(ship  або sheep).

                     2. That`s  a very small bin. (bean  або bin).

З метою перевірки вивченого матеріалу проводяться фонетичні диктанти, які містять слова з парами проблематичних фонем. Для цього даємо завдання виписати тільки ті слова, в яких є довгий чи короткий звук.

Ефективним прийомом є перевірка студентами робіт своїх сусідів після повторного прослуховування диктанту для визначення допущених помилок та їх корегування. Добрі результати  дає транскрибування слів  і речень з прослуханих діалогів, як з голосу викладача так і у фонозапису.

                                        Література:

1.     Паращук В.Ю., Грицюк Л.Ф. Практичний курс англійської мови: Підручник.  – Кіровоград: Авангард, 2012. – 208с.

2.     Теоретическая фонетика английского языка: Учебник для фак. англ. яз. пед. ин-тов. Соколова М. и др. – М.,1991.  –2008 с.

3.     Wolvin, A. D., & Coakley, C. G. (1993). A listening typology. In A. D. Wolvin, & C. G. Coakley (Eds.), Perspectives on listening (pp. 15–22). Norwood, NJ: Ablex.