Філософія/4. Філософія культури

 

К.і.н. Красніцька Г. М.


Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ, Україна

 

Етика міжнародного бізнесу

 

В сучасних умовах глобалізації та інтеграції країн, формування єдиного світового економічного простору, міжнародного співробітництва проблема етики бізнесу для України набуває надзвичайно актуального характеру, адже у розвинутих країнах світу до неї ставляться з великою увагою. Без застосування етичних принципів у бізнесі неможливо забезпечити стійкий розвиток окремого суб’єкта та мінімізувати внутрішні та зовнішні ризики. Етика ведення бізнесу є однією із основних складових іміджу товаровиробника.

Поняття етичного ведення бізнесу є результатом наукових праць, побудованих на дослідженнях таких вітчизняних та зарубіжних авторів, як: Ю.Благов, В.Борісов, К.Боуві, О.Бродська, Б.Вайгель, Дж.Вебер, Т. Возний, Д.Вуд, І. Герчікова, І. Гурова, А.Керолл, П.Козловські, А.Лоуренс, М.Мескон, Дж.Пост, Ю.Петрунін, М. Рудакевич, Е.Уткін, В.Фредерік, К.Хоман та ін.

Метою даного дослідження є визначення основних етичних норм міжнародного бізнесу.

Етика бізнесу – це сукупність етичних принципів і норм, якими повинна керуватися діяльність організацій та їх членів у сфері управління і підприємництва. Етика бізнесу є вивченням відповідності моральних норм людини діяльності і цілям ділової організації. Вона не є простим набором певних моральних стандартів, а виступає інструментом аналізу і вирішення проблем, які постають перед етичною людиною, що займається бізнесом [3,     с. 116].

Дослідники Міжнародної асоціації бізнесу та економіки виділяють наступні фактори, що спричиняють підвищення ролі етичних принципів у веденні бізнесу:

- спостерігається інтенсивна робота у напрямку нарощування інвестиційних ресурсів;

- розвиток інформаційних технологій робить капітал все більш відкритим для контролю, і тому – все важче стає приховувати інформацію про махінації;

- бізнес стає набагато вразливішим від свого іміджу.

Розрізняють три рівні етичних норм ведення бізнесу: світовий, макрорівень та мікрорівень. Принципи, що діють на світовому рівні, засновані на загальнолюдських цінностях і є пріоритетними в порівнянні з іншими рівнями. Макрорівень охоплює норми у масштабі окремої галузі чи національної економіки. Вони декларують ідею служіння інтересам народу, потребам національної економіки, створення позитивного іміджу національного товаровиробника, правила «чесної гри» в межах галузі. Мікрорівень діє в рамках окремих компаній, організацій та їхніх клієнтів. Він ґрунтується на принципах чесності, справедливості, довіри, відсутності дискримінації. Ці моральні засади регулюють відносини між персоналом й адміністрацією, постачальниками і покупцями, менеджерами й акціонерами.

Етичні дослідження в бізнесі передбачають аналіз конкретних розповсюджених типів неетичної поведінки особистостей і компаній з метою демонстрації їхніх несприятливих наслідків, передусім економічних. Врешті, від неетичної поведінки завжди страждають люди [2].

Теоретичний інтерес становлять принципи, які являють собою синтез міжнародної  моралі й бізнесу, поєднання підприємницької справи і суспільного блага передбачає такі ідеї:

1.  Концепціяслужіння суспільству”. Ілюстрацією цього принципу можуть стати слова Г. Форда: “Добробут виробника залежить у кінцевому рахунку від користі, яку він приносить народу”.

2.  Байдужість до грошей. Гроші слід розглядати лише як засіб, що використовують для досягнення поставленої мети. Відсутність культу грошей робить підприємця розкутим, дає змогу йти на розумний ризик.

3.  Постійна незадоволеність досягнутим, почуття здорового честолюбства. Бізнесце не лише результат, але і процес. Постійна спрямованість на успіх, прагнення вирішувати щоразу складніші й масштабніші завданнясвоєріднавізиткасправжнього бізнесмена.

4.  Відкритість, щирість, добросовісність, чесність, вірність слову – неодмінний атрибут стилю ділових стосунків. Важливо поважати інтереси своєї фірми, партнерів, клієнтів, конкурентів, суспільства в цілому.

5.  Гордість за свій бізнес незалежно від його галузі й масштабів. В основі такого підходу лежить високий професіоналізм, віра і впевненість у власних силах і можливостях.

6.  Екологічний принцип: успіх у бізнесі не повинен досягатися за рахунок нищення довкілля.

7.  Принцип справедливого розподілу: в розподілі прибутку повинні брати участь усі ті, хто приклався до його створення [1, с. 40].

Отже, головні моральні принципи, що визначають концептуальні засади бізнесу, передбачають повагу до людської гідності й відповідальність, слідування обов’язку і чесність, справедливість і легітимність, сприяння суспільному благу й екологічну свідомість. Підприємницька діяльність ґрунтується також на таких моральних категоріях, як благородство, надійність, відкритість, порядність, солідарність. Кредо бізнесу можна висловити так: “Прибуток вищий за все, але вище прибутку – честь”.

 

Література:

1.  Гірняк К.М. Міжнародний етикет в діловому середовищі / К.М. Гірняк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2015. - № 1(5). - С. 38-45.

2.  Короткова А.С. Етика бізнесу в міжнародних відносинах /                    А.С. Короткова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/

3.  Ліщинська О. Моральні аспекти підприємницької діяльності/                  О. Лещінська// Вісник львівського університету. Філософські науки. − 2013. − №11.− С. 115-123.