Кравчук А.О., Бурдейна В.О., Поляк А.В., Крисько Л.В.

Наукові керівники: Шевчук О.А., Голунова Л.А.

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

 

НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ОГІРКА ЗА ДІЇ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН РЕАСТИМУ ТА БУРШТИНОВОЇ КИСЛОТИ

 

Важливою і поширеною овочевою культурою зони Лісостепу України є огірок. Плоди цієї культури, через значну поживну цінність, гарні смакові якості, широко використовують для вживання як у свіжому вигляді, так і для соління та маринування. Відомо, що норма споживання плодів населенням забезпечується лише на 80-85%. Це пов’язано із застарілими технологіями вирощування культури, що зумовлюють великі затрати ручної праці та низьку продуктивність рослин [3].

Сучасним напрямком підвищення урожайності і якості сільськогосподарських культур є впровадження у виробництво нових інтенсивних технологій, зокрема регуляторів росту рослин.

Сучасні вітчизняні регулятори росту за технологічними якостями та ступенем вартості мають вагомі переваги, а за ефективністю відповідають кращим світовим препаратам.

Ефективність дії регуляторів росту досить широкий: на різних етапах онтогенезу регуляція ростових і репродуктивних процесів рослин, покращення якості зерна, підвищення урожайності, підсилення стійкості рослин до несприятливих факторів середовища, нівелювання пестицидного навантаження. Так, передпосівна обробка насіння регуляторами росту рослин здатна створювати захисну оболонку насіння, що забезпечує сприятливі умови для початкового росту рослини – підвищення енергії проростання і схожості, сили початкового росту, захисту від шкодочинних факторів [2]. Тому метою нашої роботи було дослідження впливу регуляторів росту рослин нового покоління – «Реастим-ріст» та бурштинової кислоти на насіннєву продуктивність огірка залежно від передпосівної обробки.

Дослідження проводилися на рослинах огірка сорту Джерело, створений Інститутом овочівництва та баштанництва УААН та районований у 1999 році. Вегетаційний період сорту – 44 дні. Сорт стійкий до низьких температур та до ураження пероноспорозом і бактеріозом. За технічною характеристикою сорт засолювальний. Плодоносить кущ біля 2-3 місяців. Плід циліндричний, крупно горбкуватий з чорними шипами, зелений, масою – 70-88 г. Вміст сухої речовини – 5,0 %, цукру – 2,0 % [1].

Насіння огірків замочували у водних розчинах «Реастим-ріст» (1 г/л) та бурштинової кислоти (1 г/л). Для замочування насіння контрольних зразків використовували водопровідну воду. Схожість і енергію проростання насіння огірків визначали у 4 пробах із чистої фракції насіння по 100 штук. Насіння огірків пророщували при постійній температурі 20 С у термостаті в чашках Петрі. Як субстрат використовували фільтрувальний папір.

Проведені нами дослідження впливу регуляторів росту на енергію проростання та схожість насіння рослин огірка сорту Джерело свідчать, що насіння оброблене стимулюючими ріст препаратами відрізнялося інтенсивністю  проростання і схожістю (рис. 1).

Відомо, що 4-та доба пророщування насіння характеризує показник енергії проростання. Тому нами виявлено, що енергія проростання насіння огірків сорту Джерело за дії регуляторів росту рослин – «Реастим-ріст» та бурштинова кислота – була достовірно вищою за контрольний варіант.

Виявлено, що використання препаратів підвищувало схожість насіння огірків. При цьому більший ефект був виявлений при використанні бурштинової кислоти (1 г/л).

Таким чином, передпосівна обробка насіння рослин огірка сорту Джерело регуляторами росту рослин – «Реастим-ріст» та бурштиновою кислотою – підвищувала енергію проростання та схожість насіння у порівнянні з контролем.

Рис. 1. Вплив регуляторів росту рослин на насіннєву продуктивність рослин огірка сорту Гейм

ЛІТЕРАТУРА:

1.     Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2014 році (станом на 31.03.2014) / Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України. – К., 2014. – 489 с.

2.     Огурцов Ю. Є. Роль сучасних регуляторів росту рослин в технологіях вирощування просапних культур / Ю. Є. Огурцов, В. Я. Юр’єва, О .В. Барановський, А. С. Капустін. –  [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.dolina.ua/files/8/6_faxovi.pdf

3.     Тернавський А. Г. Продуктивність сортів огірка залежно від технології вирощування рослин в умовах Правобережного Лісостепу України / А. Г. Тернавський // Аграрний вісник Причорномор’я. – 2011. – Вип. 57. – С. 1-4.