Економіка/ 4. Інвестиційна діяльність та фондові ринки

 

к.т.н., доцент Постернак І.М., студент Кузнєцов С.Ю.,

студент Лукаш Д.Ю., студент Тодоров М.М.

Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна

 

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

 

В умовах ринку нереально домогтися стабільного успіху в "будівельному" бізнесі, якщо не планувати ефективно його розвиток, не акумулювати постійно інформацію про власні перспективи і можливості, про стан цільового ринку, становище на ньому конкурентів. Необхідно точно уявляти свої потреби на перспективу не тільки в матеріальних, трудових, інтелектуальних, але й у фінансових ресурсах, що особливо суттєво в ринковій економіці. Важливо передбачити і джерела їхнього одержання, уміти виявляти ефективність використання ресурсів у процесі роботи підприємства. Звідси забезпечення його господарської діяльності, яке здійснюється на основі плану, є найважливішою задачею для будь-якого менеджера, керівника у будівельній галузі [1,2].

Планування має особливу значимість для забезпечення ресурсами розширеного кругообігу виробничих фондів, досягнення високої результативності бізнесу, створення умов, забезпечуючи платоспроможність і фінансову стійкість підприємства. Сучасна економічна ситуація диктує підприємствам принципово новий підхід до внутрішньофірмового планування. Процес входження економіки в систему ринкових комунікацій, діяльність господарських суб'єктів в умовах конкуренції і у постійно мінливому конкурентному середовищ вимагають від кожного підприємця, менеджера, керівника постійного удосконалювання підприємницької діяльності. Вони змушені шукати такі форми і моделі планування, які б забезпечували максимальну ефективність прийнятих рішень. Оптимальним варіантом досягнення таких рішень у нових економічних умовах господарювання є бізнес-план і зокрема у будівельній галузі також [1,2].

Оволодіння технікою бізнес-планування стає сьогодні актуальною задачею підприємців. Починаючи свою діяльність, вони повинні чітко уявляти потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових і інтелектуальних ресурсах, джерела їхнього одержання, а також уміти чітко розраховувати ефективність використання ресурсів у процесі роботи будівельного підприємства. Бізнес-план є основою підприємницької діяльності і являє собою комплексне дослідження різних сторін роботи фірми. У зв'язку з цим актуальність питань бізнес-планування, особливо в умовах ринкової економіки, не викликає сумнівів.

Планування – не стільки і не тільки одне із сутнісних елементів економіки, а, швидше за все, закономірний результат пошуку людським суспільством найбільш раціональних і ефективних інструментів і способів свого історичного розвитку і виживання. Воно мало місце й існує в тій або іншій формі і відповідних нормах у всіх суспільно-економічних системах, на будь-яких підприємствах, у родині із самого початку її появи і навіть у кожної окремої людини.

Планування виробничої й комерційної діяльності у будівельній галузі не тільки можливо, але і життєво необхідно для всіх організаційно-правових форм підприємств в будівництві без виключень.

Найменування і перелік розділів бізнес-плану, їхній зміст і ступінь деталізації можуть змінюватися залежно від складності пропонованого проекту і функціонального призначення бізнес-плану, але форма і структура практично зберігають типовий вигляд.

Бізнес-планом є обов'язково письмовий документ, що підсумовує ділові можливості і перспективи, а також роз'яснює, як ці можливості можуть бути реалізовані наявною командою менеджерів. Письмовий виклад бізнес-плану робить процес його розробки більш ефективним, а сам план – систематизованим і стислим.

Розроблювач комплексного бізнес-плану розвитку підприємства повинен створити такі процедури і таку політику, які виразять підприємство як систему, а саме перспективне планування як процес, за допомогою якого ця система пристосовує свої ресурси до динамічних умов зовнішнього і внутрішнього середовища. Бізнес-план може розроблятися як для підприємства вже працюючого на ринку, так і для становлення інвестиційного проекту.

Маркетингове обґрунтування наскрізь пронизує весь зміст бізнес-плану і є нарівні з фінансовим планом і планом виробництва однією з його базисних конструкцій. Як правило, план маркетингу міститься у наступних розділах бізнес-плану: короткий виклад проекту (маркетингове підкріплення ідеї бізнесу); аналіз ринкової ситуації (оцінка ємності ринку, детальне дослідження споживачів і конкурентів); виробничий план (можливості ринку із забезпечення ресурсами); стратегічний ринковий план (стратегія і тактика поведінки на ринку); додатки (документи, необхідні для обґрунтування передумов, вказаних вище).

З переходом до ринкових відносин у будівельній галузі розробка бізнес-плану необхідна в силу наступних причин: по-перше, нові економічні умови вимагають нових підприємців і надають їм можливість спробувати реалізувати свої «підприємницькі здібності»; по-друге, змінне господарське середовище ставить керівників підприємств перед необхідністю по-іншому прораховувати свої майбутні кроки і готовність боротьби з конкурентами, у якій не буває дрібниць; по-третє, бізнес-план є з’єднувальною ланкою між організатором виробництва та інвестором; по-четверте, бізнес-план дозволить підприємцеві чітко побачити перспективи його бізнесу, оцінити існуючу ситуацію та його можливості, визначити ефективні напрямки розвитку підприємства і всі необхідні дії з досягнення поставлених цілей, проаналізувати їхню реальність; по-п'яте, бізнес-план буде служити для підприємця і його співробітників стандартом, з яким будуть звірятися результати практичної діяльності з його реалізації і вноситися в цю діяльність необхідні корективи. Він дозволить співробітникам чітко зрозуміти свої задачі і побачити особисті перспективи, пов'язані з реалізацією виробничого плану.

Литература:

1. Постернак І.М., Корнило І.М., Постернак С.О. Методичні вказівки до практичних занять при вивченні дисципліни «Бізнес-планування в будівельні галузі». Одеса, ОДАБА, 2007. – 53с.

2. Должанський І.З., Загорна Т.О. Бізнес-план: технологія розробки. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384с.