Воскобоєва О. В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТОВУВАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ   ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Ефективне використовування основних фондів впливає на стабілізацію і поліпшення фінансово-господарського положення підприємства роздрібної торгівлі: збільшення об'єму роздрібного товарообігу, зростання продуктивності праці, економії капітальних вкладень збільшення прибутку і рентабельності капіталу і, кінець кінцем, підвищення рівня життя суспільства. Оцінка ефективності використовування основних фондів відображає якість використовування засобів праці, характеризує технічний рівень підприємств роздрібної торгівлі.

Всі показники використовування основних фондів можуть об'єднані в три групи:

• показники екстенсивного використовування основних фондів, що відображають рівень використовування їх за часом (коефіцієнт екстенсивного використовування активної частини, коефіцієнт змінності роботи активної частини, коефіцієнт завантаження активної частини і ін.);

• показники інтенсивного використовування основних виробничих фондів, що відображають рівень використовування по потужності (продуктивності), коефіцієнт інтенсивного використовування активної частини;

• показники інтегрального використовування основних фондів, що враховують сукупний вплив всіх чинників - як екстенсивних, так і інтенсивних (коефіцієнт інтегрального використовування активної частини, коефіцієнт використовування виробничої потужності, показники фондовіддачі і фондомісткості, рентабельності основних фондів).

В більшості випадків приватні (натуральні) показники, до яких відносяться показники екстенсивного і інтенсивного використовування устаткування, не можуть бути застосовані, оскільки вони показують лише ступінь використовування окремих елементів основних фондів, тому для визначення використовування всієї маси основних фондів в підприємствах роздрібної торгівлі застосовуються узагальнюючі показники (показники інтегрального використовування основних виробничих фондів).

Темпи зростання обсягів роздрібного товарообігу залежать не тільки від нарощування об'єму основних засобів, але і від ступеня їх використовування. Недостатнє завантаження устаткування стримує об'єм реалізації товарів, підвищує їх вартість не тільки за рахунок амортизації, але і зростання витрат на зміст зайвої чисельності ремонтних робітників, зменшує прибуток підприємства.

Оцінка ефективності використовування основних засобів заснована на вживанні загальної для всіх видів ресурсів технології, яка припускає розрахунок і аналіз показників віддачі і місткості. Показники віддачі характеризують реалізацію товарів на 1 грн. ресурсів. Показники місткості характеризують витрати ресурсів на 1 грн. реалізації продукції.

Найважливіші показники використовування основних фондів підприємств роздрібної торгівлі: фондовіддача і фондомісткість.

Фондовіддача є відношенням результатів реалізації товарів до середньорічної вартості основних  виробничих фондів (зворотний цьому показник - фондомісткість).

При розрахунку середньорічної вартості фондів враховуються не тільки власні, але і основні засоби, які орендуються і не включаються фонди, що знаходяться на консервації, резервні і здані в оренду. Фондовіддача є прямою величиною рівня використовування капіталу. Збільшення фондовіддачі означає зростання ефективності використовування основних фондів і навпаки.

Фондомісткість - зворотний фондовіддачі показник. Цей показник відображає величину основного капіталу, що доводиться на одиницю продажів, тобто потужність роздрібного торговельного підприємства за відповідний період. Його ще називають коефіцієнтом закріплення основних засобів. Як і при визначенні фондовіддачі, в розрахунку фондомісткості вартість основних засобів бажано зменшити на величину переданих в оренду об'єктів. При розрахунку фондомісткості на кінець і на початок одного періоду допускається замість середніх даних використовувати миттєві показники.

Щоб визначити величину витрат, пов'язаних із споживанням основного капіталу, використовується інший показник фондомісткості – амортизаційна місткість, яка розраховується відношенням суми амортизації (зносу), яка нарахована за аналізований період до товарообігу підприємств. Амортизаційна місткість показує величину нарахованого зносу основних засобів, що доводиться на одиницю продажів. Амортизаційна місткість у звітному періоді зменшилася  в  досліджуваних підприємствах. Це свідчить про ефективне використання витрат, пов'язаних із споживанням основного капіталу підприємствами. Збільшення амортизаційної віддачі в досліджуваних підприємствах свідчить про підвищення рівня використовування суми амортизації.

Чинниками, що впливають на фондовіддачу основних засобів роздрібного торговельного підприємства, є : зміна частки активної частини основних фондів в їх загальному обсязі; зміна фондовіддачі активної частини  основних фондів. За результатами аналізу зміна цін на продукцію та переоцінка основних фондів в більшості  підприємств призвело до збільшення фондовіддачі. Зміна активної частини основних фондів та зміна фондовіддачі активної частини основних фондів в цілому негативно вплинула на фондовіддачу більшості досліджуваних підприємств, а в тих підприємствах, де цей фактор призвів до збільшення фондовіддачі – розмір збільшення був дуже незначний.

Матеріально-технічну базу підприємства також оцінюють показниками фондоозброєності і фондооснащеності. Фондоозброєність визначається як відношення середньорічної вартості основних фондів до середньорічної чисельності загального персоналу. Для підвищення фондовіддачі необхідно, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання його фондоозброєності. Ефективність роботи підприємства багато в чому визначається рівнем фондоозброєності праці, визначуваною вартістю основних виробничих фондів до числа робітників (працівників промислово-виробничого персоналу) підприємства. Ця величина повинна безперервно збільшуватися, оскільки від неї залежить технічна озброєність, а отже, і продуктивність праці. Також тут можна розрахувати продуктивність праці як відношення об'єму реалізації до чисельності  персоналу. Цей показник характеризує об'єм реалізованої продукції на одного працюючого.

 Аналіз фондоозброєності та фондооснащеності досліджуваних підприємств показав, що в більшості підприємств спостерігається  тенденція  зростання цих показників, що свідчить про постійне підвищення озброєності персоналу підприємств сучасним технічним обладнанням. Продуктивність праці в більшості досліджуваних підприємств виросла  завдяки зростанню товарообігу підприємств. За результатами дослідження темпи зростання продуктивності праці випереджають темпи зростання фондоозброєності в семи досліджуваних підприємствах, що свідчить про підвищення ефективності використовування основних фондів в цих підприємствах. В більшості досліджуваних підприємств показник товарообігу на 1м2 торговельної площі має тенденцію зростання, що є позитивним, але, як показали дослідження,  зростання показника відбувалося в основному за рахунок збільшення товарообігу підприємств, а торгівельні площі лишалися на минулому рівні, або скорочувалися.

Аналіз фондорентабельності досліджуваних підприємств показав,  що  більшість досліджуваних підприємств  мають рентабельні основні фонди. Також треба відмітити, що в більшості підприємств спостерігається тенденція зниження фондорентабельнсті в звітному періоді.

В тому випадку, якщо значення ефекту екстенсивного використовування основних фондів більше, ніж значення ефекту інтенсивного використовування основних фондів, доцільне екстенсивне використовування основних фондів і, навпаки, якщо значення ефекту інтенсивного використовування основних фондів більше, ніж значення ефекту екстенсивного їх використовування, доцільна їх інтенсифікація. Аналіз результатів розрахунку ефекту екстенсивного та  інтенсивного використовування основних фондів показав, що у всіх досліджуваних підприємствах значення ефекту екстенсивного використовування основних фондів більше, ніж значення ефекту інтенсивного використовування основних виробничих фондів, отже підприємствам доцільне екстенсивне використовування основних фондів.