Филологические науки/ 6. Актуальные проблемы перевода

 

К.ф.н. Вострецова В.О., Приходько Ю.

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

До проблеми перекладу назв кіно- та мультфільмів

(на матеріалі англійської та української мов)

 

На сьогодні ми маємо міцне сплетіння та стрімкий вплив на наше життя всіх культур світу, що призводить як до всебічного розвитку особистості через велику кількість інформації з досить різних джерел так і до все більшого розповсюдження некваліфікованих послуг перекладачів. Саме тому проблеми перекладу назв фільмів набувають усе більшої актуальності та потребують чіткого, послідовного та професійного підходу до їх вирішення.

Існує безліч чинників, від яких залежить, та які впливають на переклад назви фільму з однієї мови на іншу, наприклад з англійської мови на українську.

Одним із чинників можна вважати відмінність двох культур, що відбивається на кожній сфері людського життя,  і робить їх унікальними та неповторними. Саме вона має враховуватись задля уникнення непорозумінь і неточностей, які можуть виникнути в процесі передачі назви кінофільму, і можуть призвести до помилкового бачення призначення фільму в цілому, а отже одна з головних функцій кінокартини – інформаційна не буде виконаною. Тому під час перекладу назв фільмів найгострішою проблемою для перекладача (задля отримання якісного перекладу) залишається правильний вибір трансформації, за допомогою якої перекладач доносить до глядача певну частку насиченості інформацією, а саме назву. Це надає можливість зрозуміти загальну сюжетну лінію та викликає достатньо заінтригованості, необхідної для виникнення бажання переглянути певну кінострічку.

Дослідники вважають, що переклад назв фільмів можна порівняти з перекладом афоризмів та прислів’їв, тому що вони мають схожі текстові ознаки і принципово схожий підхід до перекладу [1: 242]. Серед цілого ряду існуючих трансформацій слід використовувати тільки ту, яка необхідна для найбільшого наближення назви-перекладу до оригіналу стосовно таких критеріїв, як структура, виразність та інформативність. Отже, процес перекладу назви кінофільму необхідно розпочати з аналізу загального сюжету картини та зіставлення його з назвою, виявивши мету її використання. Лише за такої умови можна зрозуміти, за допомогою якої саме трансформації мета використання певної назви фільму буде досягнута. За статистикою, найбільш поширеною трансформацією при перекладі є модифікація, що надає перекладачеві певної свободи та простору для творчого підходу [2: 174]. Назви як творів, так і фільмів майже ніколи не містять слів з однозначною співвіднесеністю, оскільки їх змістовний бік характеризується надзвичайною узагальненістю. Лише назви, що є особистими іменами, топонімами та термінами, передбачають переклад за допомогою однозначного еквіваленту [1: 244].

Зазначимо, що переклад назви фільму вимагає творчого підходу та поінформованості як з теоретичного боку, так і з практичного. Якщо брати до уваги теоретичне обґрунтування даного питання, то необхідно наголосити на тому, що, на думку багатьох перекладознавців, при перекладі назв фільмів необхідно застосовувати лексико-семантичні та граматичні трансформації.

Звернімося до лексико-семантичних трансформацій. Професор В.Н. Коміссаров виділяє такі типи лексико-семантичних трансформацій: 1) конкретизація (коли слова в англійській мові мають більш ширше семантичне значення і не мають конкретного еквіваленту в українській мові); 2) генералізація (коли вужче семантичне значення замінюється більш ширшим); 3) смисловий розвиток (переклад завдяки контекстуальній та логічній зміні предмета, процесу або ознаки); 4) антонімічний переклад (переклад за допомогою слова з протилежним значенням до слова, що вживається в оригіналі); 5) додавання слів під час перекладу задля пояснення; 6) пропуск слів під час перекладу; 7) компенсація (передача змістового значення не тими засобами, що були застосовані в оригіналі) [3: 172-173].

Наведемо приклади використання зазначених вище трансформацій у процесі перекладу назв кінофільмів з англійської мови на українську.

Прикладом конкретизації можна вважати переклад назви кінофільму “Wanted” як “Особливо небезпечний”. За словником wanted означає розшукується, а вибір перекладача на користь особливо небезпечний пояснюється прагненням акцентувати увагу на конкретному сюжеті про небезпечного злочинця, а не про щось загальне, що також може розшукуватись.

Генералізацію було використано при перекладі назви кінофільму “The assassination of Richard Nixon” - “Замах на Річарда Ніксона”, тобто вживається  слово з більш ширшим значенням, адже основним еквівалентом слова “assassination” є слово “вбивство”.

Мультфільм “Shark Tale  офіційно перекладається як  Підводна братва”. Дослівно оригінал перекладається, як “казка/розповідь про акулу/хижака”, але переглянувши мультфільм, стає зрозумілим, що мова йде про життя акул – мафіозі, тобто про своєрідний клан, тому перекладач дозволив собі модифікувати назву оригіналу із застосуванням кримінального жаргону. Такий варіант перекладу є прикладом смислового розвитку.

Прикладом антонімічного перекладу вважаємо офіційний переклад назви кінофільму “Weep No More, My Lady  -  Не плач, моя люба”.

При перекладі назви кінофільму Hellboy” перекладач вдався до додавання слів. В українському перекладі зазначений фільм має назву Хеллбой: Герой з пекла. Тут додані слова дозволяють пояснити більш точно значення слова “hellboy”, що складається з двох слів: “hell” – “пекло” та  boy” – “хлопець”.

Пропуск слів мав місце при перекладі назви мультфільму “Garfield: A tail of two kitties” –  в офіційному перекладі назви маємо лише “Гарфілд”. Адже, “a tail of two kitties містить певне інформаційне навантаження у межах мови-оригіналу – позначення на казку, мультфільм, тому досить проблематично знайти український еквівалент.

Прикладом компенсації вважаємо переклад назви кінофільму “Attila” українською як “Атілла – завойовник”, використання цієї трансформації допомагає компенсувати можливість незнання українським глядачем такої історичної постаті як Атілла.

Проведене нами дослідження питання перекладу назв кіно- та мультфільмів з англійської мови на українську дозволяє зробити такі висновки. Перекладач має бути професійно обізнаним: правильно та обґрунтовано використовувати ту чи іншу трансформацію під час перекладу, враховувати специфіку перекладу фільмів, що належать до різних жанрів; бути ознайомленим із сюжетом фільму; знати як культуру країни, де був створений фільм, так і культуру країни, мовою якої фільм перекладається; творчо підходити до процесу перекладу та дотримуватись критеріїв, яким має відповідати переклад назви і всього фільму взагалі.

 

Література:

1.   Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика : учеб. пособие. – СПБ. : Союз, 2005. – 288 с.

2.   Антропова А. В. Названия американских и российских кинофильмов: сопоставительная характеристика и проблемы перевода : дис. … канд. филол. наук : 10.02.20 / А. В. Антропова. – Екатеринбург, 2008. – 217 с.

3.   Комиссаров В. Н. Теория перевода : лингвистические аспекты / В. Н. Комиссаров. – М. : Высшая школа, 1990. – 250 с.