К.пед.н. Кононец Наталія Василівна (без м’якого знаку у кінці прізвища!!), Аграрний коледж управління і права Полтавської державної аграрної академії, Україна

Веб-квест як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання інформатики

Безпосередньо перед вищою школою ставиться завдання – підготувати студентів до умов життя і професійної діяльності в інформаційному суспільстві, навчити їх діяти в цьому середовищі, використовуючи його можливості, а цьому найкраще сприяє вивчення такої дисципліни як “Інформатика та комп’ютерна техніка”. ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації мають забезпечувати підготовку таких фахівців, які уміють працювати з інформацією, вміють швидко приймати якісні та конструктивні рішення. При цьому вони повинні мати здатність не стільки визначати, які саме з набутих знань, навичок та відомих інструментів необхідно застосовувати в тій чи іншій ситуації, скільки творчо вирішувати нестандартні задачі та генерувати нові знання, виходячи з поставленої мети. Тому фундаментальною задачею інформатики як науки є розробка та впровадження новітніх методик, інноваційних технологій навчання, які б забезпечували підготовку фахівців, що відповідають зазначеним вимогам.

У цьому контексті актуальним є ресурсно-орієнтоване навчаннякомплекс методів та засобів навчання, націлених на цілісний підхід до організації навчального процесу, який зорієнтований не тільки на засвоєння знань і набуття навичок, але і на тренінг здібностей самостійного й активного перетворення інформаційного середовища шляхом пошуку і практичного застосування інформаційних ресурсів [1]. З іншого боку, ресурсно-орієнтоване навчання – це напрям у розвитку інноваційних освітніх технологій, який уможливлює реалізацію відповідних дидактичних принципів навчання та забезпечує індивідуальну освітню траєкторію розвитку для кожного студента.

Одним із засобів організації ресурсно-орієнтованого навчання студентів є технологія веб-квест, яка на сьогодні недостатньо висвітлена у сучасній дидактиці. Як зазначає В. В. Шмідт, веб-квести – це міні-проекти, засновані на пошуку інформації в Інтернеті. Завдяки такому конструктивному підходу до навчання, студенти не тільки добирають і упорядковують інформацію, отриману з Інтернету, але й скеровують свою діяльність на поставлене перед ними завдання, пов'язане з їх майбутньою професією [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. На нашу думку веб-квест доцільно розглядати як педагогічну технологію, яка є системою функціонування всіх компонентів педагогічного процесу, побудованою на науковій основі, запрограмованою в часі і яка веде до намічених результатів [2].

Технологія веб-квест – це сукупність методів та прийомів організації дослідницької діяльності, для виконання якої студенти здійснюють пошук інформації, використовуючи інтернет-ресурси з практичною метою. Така технологія дозволяє працювати в групах (від трьох до п’яти студентів), розвиває конкурентність та лідерські якості студента. Цю технологію, яка не тільки підвищує мотивацію до процесу здобування знань, відповідальність за результати діяльності та їх презентацію, можна використовувати незалежно від навчальної дисципліни, головне – мати вихід в Інтернет.

Наведемо орієнтовний зразок інструкційної картки веб-квесту з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка». Цей веб-квест спирається на використання Інтернету й мінімальне застосування традиційних ресурсів. Його виконання познайомить студентів не тільки з фактами прикладної спрямованості інформатики, застосуванням комп’ютерної техніки, але з майбутньою професійною діяльністю студента (економіста, юриста, операціоніста з фінансів, фермера-технолога, бухгалтера, агронома тощо).

Веб-квест  інформатика у моїй професії

Спрямованість

Прикладна інформатика

Кількість 20 – 25 студентів

Тип

Веб-квест

Вік студентів 15 – 17  років

Автори

Кононец Наталія Василівна (викладач інформатики АКУП ПДАА)

Місце проведення

Комп’ютерний клас з доступом до Інтернету

Ресурси Комп’ютер з мережею Інтернет

Завдання

Методичні завдання: активізувати пізнавальну діяльність студентів; розвивати комунікативні, креативні здібності студентів; виховувати зацікавленість інформатикою як навчальною дисципліною та своєю майбутньою професійною діяльністю.

Вміння та навички, що формуються: пошук, обробка та використання інформації; вміння користуватися комп’ютером, працювати на сайтах в мережі Інтернет, створювати веб-сайт у Microsoft FrontPage, презентації у PowerPoint та буклет у Publisher.

Результат

Створення локального веб-сайту у Microsoft FrontPage. Створення загальної презентації веб-квесту. Створення рекламного буклету.

Інтернет-ресурси

 http://informat444.narod.ru/museum/ (Віртуальний музей інформатики)

http://informatika.mksat.net/ (Куточок інформатики)

http://trek27440.blogspot.com/ (Цікава інформатика)

http://informatic.org.ua/forum/46-247-1 (Форум інформатиків України)

http://sugarcomp.narod.ru/ateizm.htm (Все про комп’ютер) тощо.

Сайти, присвячені професійній діяльності.

Мета веб-квесту: пошук інформації в Інтернеті та подальша робота з нею (проаналізувати, систематизувати її та розмістити на веб-сайті у Microsoft FrontPage).

Центральне завдання: знайти цікаві факти, новини у рамках теми, які умотивують  студента поглиблено вивчати інформатику та підготують до майбутньої професії.

Дати відповіді на питання: Як використовується комп’ютер у житті людини? Яке місце займає комп’ютер у Вашому житті? Чим зможе допомогти інформатика у Вашій майбутній професії? Яка роль комп’ютерної техніки у Вашій професійній діяльності?

Орієнтовні розділи веб-квесту: Вступ (короткий опис теми веб-квесту розмістити на Домашній сторінці); Моя професія, Цікаво почитати, Потрібно знати, Комп’ютер у професійній діяльності, Використані матеріали (перелік інтернет-ресурсів); передбачити сторінку Розробники веб-квесту.

Порядок роботи:

1.      Розбийтеся на групи по 5 чоловік у кожній.

2.      Кожен з членів групи повинен вибрати собі одну з ролей. У кожного - своя роль, ролі не повинні повторюватися! Кожна роль припускає виконання певних завдань, упоратися з якими вам допоможуть інтернет-ресурси.

3.      Після виконання всіх завдань члени групи звітують про виконану роботу, обговорюють її результати.

Ролі учасників веб-квесту

1. Ви – аналітики, які вивчають діючі веб-сайти освітніх ресурсів. Ваше завдання - проаналізувати, наскільки корисний зміст цих сайтів для студентів при вивченні дисципліни, які особливості є в кожного сайту, що, на вашу думку, не варто розміщувати на освітньому сайті, які рубрики, розділи ви б хотіли бачити на сайті.

Для звіту про виконану роботу заповнити таблицю у WORD:

Адреса освітнього сайту в Інтернеті

Що сподобалося

Що не сподобалося

Що б Ви хотіли бачити на сторінках веб-квесту

 

 

 

 

2. Ви – веб-дизайнери, які займаються створенням та художнім оформленням веб-сайтів. Ваше завдання - познайомитися з теорією кольору в веб-дизайні, з правилами та принципами оформлення сторінок сайту. Для створення веб-квесту у Microsoft FrontPage слід використати Мастер корпоративного веб-узла.

Посилання ДЛЯ ВЕБ-ДИЗАЙНЕРіВ

1.      http://rosdesign.com/design_materials2/web_4.htm

2.      http://habrahabr.ru/blogs/web_design/105250/

3.      http://www.webmascon.com/topics/colors/12a.asp

4.      http://www.profi-style.org/article/fontz/

5.      http://ybiznes.narod.ru/index3_8.html

3. Ви інформаційні архітектори, які займаються проектуванням інформаційного простору веб-сайтів, структуруванням інформації, що буде представлена на сайті. Ваше завдання – познайомитися з основними елементами веб-сторінки, довідатися, яке розташування елементів графіки й тексту на екрані є ефективним, познайомитися з видами навігації сайтів.

Посилання ДЛЯ інформаційних архітекторів

1.      http://ybiznes.narod.ru/index3_8.html

2.      http://yoursimplesite.narod.ru/textbook_00/textbook_03_11.htm

3.      http://setiplus.tamb.ru/pdp/pdpnavigat.htm

4.      http://www.antula.ru/navigation.htm

5.      http://www.seo-copywrite.ru/7/

4. Ви серфери, персони, що переміщаються по сторінках Інтернету з метою пошуку інформації. Ваше завдання - знайти корисні для студентів освітні інтернет-ресурси, посилання на які можуть бути представлені у Вашому веб-квесті.

5. Ви – керівник проекту, розподіляєте ролі серед членів своєї групи, окреслюєте завдання, перевіряєте їх виконання, здійснюєте загальне керівництво веб-квестом.

План презентації веб-квесту

1.      Керівник проекту називає свою роль, роль кожного члена групи, дає загальну характеристику ролям (чим займаються люди, які мають дану професію, яке було завдання Вашої групи). Демонструє загальну презентацію.

2.      Для презентації веб-квесту слід підготувати про нього буклет у Ms Publisher.

3.       Представити кінцевий продукт Вашої діяльності й пояснити, чому він створений саме таким (якими принципами ви користувалися при створенні веб-квесту).

 

Використання на заняттях з інформатики подібних веб-квестів здійснить не тільки профорієнтаційну роботу, а й підсилить міжпредметні зв’язки з іншими дисциплінами обраної спеціальності, оскільки ефективність використання системи різносторонніх міжпредметних зв’язків потребує вдосконалення шляхів їх реалізації. Сьогодні на допомогу у вирішенні цього питання приходять веб-квести як педагогічна технологія реалізації інтеграційних процесів інформатики та інших дисциплін, які викладаються у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Література:

1.                Кононец Н. В. Педагогічні інновації вищої школи: ресурсно-орієнтоване навчання / Наталія Кононец // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Полтава, 2012.– Вип. 54.– С. 76–80.

2.                Селевко Г. К. Энциклопедия общеобразовательных технологий: в 2 т. / Герман Константинович Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2006   .— Т.2. 2006. 816 с.

3.                Шмідт В. В. Технологія веб-квеста при навчанні англійської мови студентів немовних спеціальностей [Електронний ресурс] / В. В. Шмідт // Режим доступу: http://winner.se-ua.net/page26/1/10/