Рижова В.С.

Науковий керівник: Карлін О.Л.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

У сучасній економічній концепції головна мета бізнесу полягає у збільшенні багатства власника. Така мета сьогодні однаковою мірою сприймається як власником, який є номером один у бізнесі, так і менеджером, який обов’язково погоджується, бо в іншому випадку його просто замінять. Зважаючи на такі цільові настанови, повинні формуватися ключові стратегії управління підприємством, зокрема й управління фінансами.

Метою даної статті є визначення чинників формування фінансової стратегії та визначення технологій, які б сприяли ефективній реалізації такої стратегії.

Питання формування та реалізації фінансової стратегії на підприємствах вивчалися такими відомими вченими, як Дж. Томпсон, Е.А.Уткін, І.О.Бланк, В.М. Колот, В.Ф. Оберемчук та інші.

Головними положеннями формування стратегії управління фінансами підприємств є такі:

1.    Фінансова стратегія має спрямовуватися на реалізацію головної мети бізнесу – підвищення багатства власника. Це твердження може бути реалізоване за допомогою використання критерію економічної доданої вартості. Для цього треба зіставити вартість капіталу, що використовується в бізнесі з  віддачею (прибутковістю) від використання цього капіталу.

З цілковитою впевненістю можна стверджувати, що різниця має бути позитивною і як найбільшою. Якщо різницю помножити на суму спрямованого у бізнес капіталу, то матимемо показник, який називається додатковою економічною вартістю капіталу. Саме цей показник насамперед має цікавити власника  як індикатор, що відображає збільшення його багатства. Якщо він із року в рік зростає, власник дістає задоволення бо його багатство примножується. Якщо  темпи зростання показника падають, то це має викликати занепокоєння у власника, а якщо він став негативний, треба терміново шукати шляхи виправлення ситуації.

2.    Стратегія управління фінансами має бути частиною загальної стратегії підприємства. Завдання власника полягає у тому, щоб сформулювати основні стратегічні цілі бізнесу і проконтролювати їх досягнення. Завдання менеджменту полягає в тому, аби правильно зрозуміти й досягти поставленої власником мети. І перше, і друге завдання непросто реалізувати, якщо не має певної загальної системи, що пов’язує власника з менеджментом і всі основні сторони діяльності бізнесу.

Досить зручним засобом отримання таких зв’язків є збалансована система індикаторів діяльності. Суть цієї системи коротко сформульована двома основними положеннями:

-        лише фінансових показників не досить, аби повністю і всебічно описати стан підприємства, їх треба доповнити іншими показниками;

-        така система показників може бути використана не просто як комплексний індикатор стану підприємства, а як система управління, що забезпечує зв’язок між стратегічними діями власників і операційною діяльністю менеджменту підприємства.

Головна структурна ідея збалансованої системи індикаторів діяльності полягає в тому, щоб збалансувати систему показників у вигляді 4 груп.

Перша група включає традиційні фінансові показники. Друга група описує зовнішнє оточення підприємства, його взаємини з клієнтами. Основними фокусами уваги тут виступають: здатність підприємства до задоволення клієнта; здатність підприємства до утримання клієнта; здатність придбання нового клієнта; прибутковість клієнта; обсяг ринку; ринкова частина у цільовому сегменті. Третя група характеризує внутрішні процеси підприємства, зокрема: інноваційний процес; розроблення продукту; підготовка виробництва; постачання основними ресурсами; виготовлення; збут; післяпродажне обслуговування. Нарешті, четверта група дає змогу описати здатність підприємства до навчання і зростання. Отже в сучасних умовах фінанси дедалі більше відходять на задній план, коли виробляється основна стратегічна мета бізнесу. Водночас, фінанси відіграють ключову роль, коли відбувається оцінка результативності вибраних стратегій.

3.    Оцінювати результативність бізнесу на підставі найінформативніших фінансових показників. Фінансовий напрям можна було б представити у вигляді таких груп:

а) динаміка доходу та його структура;

б) рівні витрат та показники прибутковості;

в) управління робочим капіталом та грошові витрати;

г) використання активів та інвестиційна ефективність.

Реалізацію стратегії ефективного управління фінансами підприємства неможливо уявити без фінансового та управлінського обліку. Фінансовий облік дає агрегований опис стану підприємства, спрямований зовні підприємства, у належній мірі формалізований і служить підставою прийняття управлінський рішень щодо того, як слід змінити діяльність фірми в цілому.

Таким чином можна зробити висновок, що для прибуткової діяльності підприємства важливе значення має формування правильної стратегії управління фінансами підприємства та ефективна її реалізація. Для цього необхідно керуватися головними положеннями формування стратегії, а ефективна її реалізація досягається високоякісним фінансовим та управлінським обліком.

Список літератури:

1.     Лукіна Ю.В. Формування стратегії управління фінансами підприємства.//Фінанси України. – 2007. - №3.- С. 113-118

2.     Савчук В. Стратегії і технології  управління фінансами підприємства.// Фінансова консультація. – 2008. - №22. – С. 4-9