Дичек Т.А.  ст. викладач,  Ольховнікова А.В.  ст. викладач

Класичний приватний університет, Запоріжжя, Україна

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

       У статті розглядаються особливості фізичної культури, її вплив на формування студентів як особистості.

Кожна епоха народжує свій тип світогляду, нові знання, новий життєвий досвід, безупинно змінюючи наші погляди на навколишній світ, на саму людину, на її місце у суспільстві. Істотні зміни відбуваються у надособистісних соціальних структурах, у сферах суспільної та індивідуальної свідомості. Соціальної значимості набувають ті сфери суспільства, які безпосередньо зв'язані з утворенням, вихованням і формуванням студента як особистості, його соціалізацією. Значно зростає увага до соціальних аспектів здоров'я і здорового способу житгя, до фізичної культури як соціального утворення.

Підвищення рівня здоров'я молодих людей залежить від багатьох чинників, однак вирішальною серед них є позиція самої людини її відношення до власного здоров'я. Ми вважаємо, що зростаюча цінність людини як особистості, розширення її світогляду, самореалізація у суспільстві можлива тільки у процесі духовного і фізичного самовдосконалення.

Показати, що фізичне й духовне вдосконалення особистості студента, здоровий спосіб життя, дух спортивного суперництва, поваги й співпереживання є важливими людськими цінностями, які є основою фізичної культури.

Структура фізичної культури студентів вищих навчальних закладів містить у собі три самостійних блоки: фізичне виховання; студентський спорт; активне дозвілля.

У системі вищої освіти фізичне виховання - явище особливе. Впливаючи на біологічну природу людини, фізичне виховання сприяє формуванню і її духовної сфери. Тому воно відіграє істотну роль у розвитку особистості. Слід зазначити, що такі компоненти структури особистості, як функціональні механізми психіки, досвід особистості й властивості особистості, можуть успішно розвиватися тільки в процесі освоєння індивідом фізичного виховання.

Фізичне виховання реалізується: через взаємозв'язок виховання й навчання; через виховання як процесу формування мотивації, власний досвід; через навчання як передачу досвіду засобами науки і мистецтва.

Слід зазначити, що соціально-економічні перетворення, які відбуваються в Україні протягом останніх років, знайшли відображення і у системі фізичного виховання студентів. Зростають масштаби об'єднання фізичної  культури і спорту з бізнесом і створюється на цій основі велика промислова сфери, яка спонукає розвитку спорту, розвиваються спонсорські і рекламні відносини, змінюються орієнтації стосовно стилю взуття, одягу. Це дозволило фізичному вихованню придбати статус субкультури. Молодіжна субкультура - це культура певного молодого покоління, яке поєднане спільним стилем життя, поведінкою, спільними груповими нормами, цінностями і стереотипами.

Засоби фізичного виховання спонукають вихованню у студентів прагнення до лідерства, успіху, занять управлінською діяльністю. Ми переконані, що заняття з фізичного виховання у вищих навчальних закладах мають плануватись таким чином, щоб можна було забезпечити максимальний професійно-прикладний ефект у формуванні оригінальності мислення студентів, здатності до раціональної організації свого особистого часу, внутрішньої дисципліни, зібраності, об'єктивної оцінки ситуації й ухвалення рішення, наполегливості в досягненні поставленої мети, умінні спокійно пережити невдачу і навіть поразку. Саме на цей новий тип соціалізованої особистості має бути зорієнтована система фізичного виховання.

Ми вважаємо, що не тільки фізичне виховання розвиває студента, але й студент є необхідною умовою його розвитку. На практичних заняттях з фізичного виховання ми використовували неопосередковані засоби впливу виховання інтересу у студентів до занять спортом і залучення їх до участі у змаганнях на першість університету. Звертали увагу на виховання індивідуального способу колового тренування. Нами проводилась комплексна оздоровча реабілітаційна робота, бесіди з техніки безпеки, лекції з історії і теорії спорту.

Отже, комплексний підхід до фізичного виховання вимагає єдності навчання та пізнавальних форм, засобів і методів виховної роботи, виховання і самовиховання. Фізичне виховання повинне стати складовою виховання особистості.

Студентський спорт являє собою узагальнену категорію діяльності студентів у формі змагання й підготовки до нього з метою досягнення результатів в обраній спортивній спеціалізації. Він є головним джерелом фізичного розвитку студентів. Суперництво в спортивних змаганнях визначає рівень фізичної, технічної, тактичної, інтелектуальної підготовки особистості чи спортивної команди. В змаганнях визначається верхня межа індивідуальних і в цілому людських можливостей. Студентський спорт відіграє важливу роль у підготовці життєздатного й соціально-активного молодого покоління.

Вирішення проблем масового спорту у студентському середовищі тісно пов'язане з багатьма чинниками, зокрема, соціальними, політичними, економічними.

Дозвілля - це самостійна або організована форма відпочинку у позанавчальний час. Воно розглядається як частина вільного часу, акгивно-творча діяльність, самоосвіта, пізнання духовних і культурних цінностей, фізичне й спортивне вдосконалення, спілкування з іншими людьми, суспільна робота. Дозвілля - це не сама воля, а час, коли здійснюється діяльність, яка ґрунтується на вільному виборі.

Рухова активність - частина „активного дозвілля". Загальновідомо, що без достатнього активного руху в організмі сповільнюються всі процеси - травлення, очищення й виділення, розхитується нервова система й виникає постійне відчуття стомлення, нервової перенапруги. Сфера інноваційних процесів в активному дозвіллі різноманітна. Вона складається з різноманітних соціальних нововведень різного рівня складності і керованості, творчого потенціалу. Але залишається актуальним правило - розвиватися фізично, психологічно, соціальне, духовно. Тоді буде реалізована формула здоров'я й здорового способу життя: „Здорове тіло-здоровий дух".

Для вирішення поставленого завдання були використані такі методи дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел та педагогічне спостереження.

Було проведене соціологічне опитування з метою визначити, які зміни відбулися у соціальному розвитку студентів, що займаються спортом.

Результати дослідження показують, що заняття з фізичного виховання та спорту сприяють самостійності і саморозвитку студентів, зміцнюють їх „позиції" й „оптимізм" як важливих аспектів прагнення перемагати. Студенти набувають навичок групової, спортивної взаємодії, готовність надати допомогу та ін. При цьому зростає їх майстерність. Але є студенти, які поки не відчувають своїх лідерських якостей, тому стало важче навчатися.

Дане дослідження носить моніторинговий характер.

Отримані дані дозволяють підтвердити ефективність використання особистісно-розвиваючого підходу у фізичному вихованні студентів при створенні відповідних педагогічних умов. Однак, якби ми не будували освітній процес з фізичного виховання студента, головною фігурою була й залишається особистість викладача, від характеру взаємин з яким багато в чому залежить ефективність педагогічного процесу

Фізична культура допомагає студентам реалізувати себе в різнобічній спортивно-оздоровчій діяльності, сприяє самоорганізації, самоуправлінню, становленню морально-естетичного ідеалу.

     Таким чином, фізичне і духовне вдосконалення особистості студента, його активне життя, здоров'я, здоровий спосіб життя, дух спортивного суперництва, повага та співпереживання - це ті людські цінності, які закладені в основу фізичної освіти. Соціальну активність студентів може підвищити лише цілісний характер фізкультурно-спортивної діяльності та її загальнодоступність.

                     

 

 

 

ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ

 

 

Дичек Тетяна Анатоліївна -  ст. викладач

                                                   Класичний приватний університет

Ольховнікова Анастасія Віталіївна – ст. викладач

                       Класичний приватний університет

        Адреса : м. Запоріжжя 69041

                 вул.. Кремлівська, буд.. 83, кв. 8.

                 тел. 275-35-37

                 Дичек Т.А.