Нартова І.В., ст.викладач кафедри фінансів,

                                               Кіріченко Я.О., студентка 4 - го курсу

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

СУТНІСТЬ ДЕФІНІЦІЇ «ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА»

ТА СУМІЖНИХ КАТЕГОРІЙ І ПОНЯТЬ                                     

В умовах розвитку кризових явищ в економіці, що характеризуються значним  коливанням  факторів  внутрішнього  і зовнішнього  середовищ  функціонування підприємств, зростання рівня загроз їх фінансовим інтересам  з  боку  окремих  суб'єктів підприємництва,  підвищенням  рівня  фінансових ризиків, однією з актуальних проблем сьогодення є забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Дослідженню проблеми фінансової безпеки на рівні держави присвячено праці багатьох вітчизняних науковців – О. Барановського, В. Мунтіяна, М. Єрмошенка, В. Предборського, М. Білик, І. Бланка, О. Ареф’єва та інших.

Проблемам фінансової безпеки та забезпечення її ефективності на рівні держави присвячено ряд статей та монографій. Проте, аналіз робіт, опублікованих за результатами наукових розробок в цьому напрямку, доводить, що у вітчизняній науковій літературі бракує системного дослідження окремих питань, присвячених цій тематиці, зокрема, ще не вироблено єдиного підходу до трактування сутності «фінансової безпеки», не достатньо розроблений інструментарій для оцінки фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, що буде зручним та доцільним для застосування в практиці вітчизняних бізнес-структур.

              Метою написання статті стала необхідність різнобічного визначення дефініції «фінансова безпека», визначення її сутності, значення та встановлення зв’язку з іншими суміжними категоріями.

Фінансова криза в Україні суттєво ускладнює умови господарювання і посилює конкурентну боротьбу між суб’єктами підприємництва, що може погіршувати їх фінансовий стан і більше того – привести до банкрутства [8, с.65]. Тому найважливішим елементом економічної безпеки в сучасних умовах є фінансова безпека, оскільки тільки той, хто  ефективно розпоряджається грошовими потоками підприємства, забезпечує  його стратегічний розвиток [17]. Загальновідома така аксіома: абсолютної безпеки неможливо досягти в жодній сфері людської діяльності. Будь-яка діяльність є потенційно небезпечною.

Тлумачення поняття фінансова безпека наводяться у багатьох довідкових, наукових та навчальних виданнях. Водночас не існує єдиної думки про зміст даної категорії. Для того, щоб визначити зміст поняття фінансової безпека доцільно попередньо дати означення суміжних понять, а саме: «небезпека», «безпека», «загроза», «катастрофа», «ризик».

Під небезпекою в загальному значенні розуміють об’єктивно існуючу можливість негативного впливу на якесь явище, систему, механізм, соціальний організм, внаслідок чого йому може бути заподіяна шкода, що призведе до занепаду, кризового стану тощо [13,с.23].

Вперше згадується про безпеку в 28 главі Старого Завіту Біблії. У перекладі з грецької поняття безпека означає «володіти ситуацією» [12, с.47]. Вперше офіційно термін «безпека» було використано урядом Російської імперії в «Положенні про заходи до охорони державного порядку і суспільного спокою» від 14 серпня 1881 року. Сучасний же термін ввів у політичний лексикон президент США Теодор Рузвельт у 1904 році [10, с.9]. Безпека це стан  захищеності  від  негативного  впливу  якихось чинників [13,с.23]. Відсутність безпеки або процес її зниження трактується як загроза, явище та загрозливий процес для існування життя і його перспектив. Загроза – конкретна і безпосередня форма небезпеки або сукупність негативних чинників чи умов; наявне або потенційно можливе негативне явище (чинник), яке створює небезпеку для реалізації національних інтересів у фінансово-кредитній сфері країни, фінансових інтересів регіонів, суб’єктів господарської діяльності і населення [13, с.36]. Серед новітніх загроз для фінансово-економічної безпеки підприємства експерти називають такі явища, як гринмейл, рейдерство, кардерство, конкурентну розвідку.

Катастрофами називаються стрибкоподібні зміни, які виникають у вигляді раптової відповіді системи на повільну зміну зовнішніх умов [19, с.173]. Ризик - кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них [1].

Суттєвою проблемою в забезпеченні фінансової безпеки підприємств є відсутність апробованих і стандартизованих методів попередження ризиків, а  також  формалізація  і дослідження структури самих ризиків. Серед ризиків  фінансово-господарської діяльності підприємств, що є найсуттєвішими загрозами фінансовій безпеці підприємств варто виділити такі: податковий ризик, комерційний, валютний, інфляційний, процентний, кредитний, депозитний, ризик на виконання зобов’язань, ризик зниження фінансової стійкості.

У  економічній літературі окремо  питанням фінансової безпеки підприємства не  приділялося достатньої уваги. Частково це можна  пояснити тим, що багато питань  фінансової безпеки знаходять своє віддзеркалення при розробці фінансової політики і управлінні фінансами підприємства [17].

Фінансова безпека становить надзвичайно складну багаторівневу систему, утворену низкою підсистем, кожна з яких має власну структуру та логіку розвитку. Значення ж її ґрунтовного формулювання полягає в тому, що відповідно до змісту, який у неї вкладається, повинні формуватися всі елементи повноцінної системи фінансової безпеки [3, с.18].

Сутність фінансової безпеки суб’єктів підприємництва вчені трактують неоднозначно, часто дотримуються точки зору, яка базується на визначенні фінансової безпеки держави та екстраполюють її на мікрорівень. М.Д. Білик наголошує на тому, що питання фінансової безпеки є системним, оскільки пов’язує між собою окремі країни, регіони, господарюючі суб’єкти, економіку, фінанси тощо [5, с.129]. Фінансова безпека охоплює фінансову безпеку окремого громадянина, домашніх господарств, населення в цілому, підприємців, підприємств, організацій, регіонів, окремих секторів економіки, держави та різноманітних міждержавних утворень, світового співтовариства в цілому [4, c.20]. Справді, всі елементи економічної системи є взаємопов’язаними; економічний добробут суспільства не може бути досягнутий без впровадження ефективного господарювання суб’єктів підприємництва. Останнє досягається шляхом проведення урядом виваженої фіскальної, грошово-кредитної, монетарної, зовнішньоекономічної політики тощо.

Білик М.Д. визначає фінансову безпеку як такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної,  податкової систем,  який характеризується  збалансованістю, стійкістю до внутрішніх та зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та її зростання [5, с.129]. Дещо інший підхід до трактування сутності фінансової безпеки можна помітити у Кульпінського С. Так, він пропонує розуміти її як цілеспрямований комплекс заходів фіскальної та монетарної політики з метою досягнення стабільності фінансової системи та створення сприятливого інвестиційного клімату [15, с.24].

І.А. Бланк  розглядає  фінансову безпеку підприємства з погляду кількісного і якісного детермінованого рівня фінансового стану підприємства, що забезпечує стабільну  захищеність його пріоритетних  збалансованих фінансових  інтересів від  ідентифікованих реальних і потенціальних погроз  зовнішнього  і внутрішнього характеру [6]. Ці   параметри визначаються  на основі його філософії і створюють необхідні передумови  фінансової підтримки його  стійкого зростання  в  поточному і  перспективному періоді [2].

З точки зору Ареф’євої О.В. фінансова безпека підприємства -комплексне поняття, що відображає такий стан фінансів, при якому підприємство здатне стабільно розвиватися, зберігаючи свою фінансову безпеку в умовах додаткового рівня ризику [2].

У монографії  Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. «Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення» фінансовою безпекою вважається «такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування націо­нальної економічної системи та економічне зростання» [18].

У проекті Концепції економічної безпеки України (Інститут еконо­мічного прогнозування НАН України) «фінансова безпека - це захи­щеність фінансових інтересів суб'єктів господарювання на усіх рівнях фінансових відносин, забезпеченість домашніх господарств, підпри­ємств, організацій і установ, регіонів, галузей, секторів економіки, держави фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення їх потреб і виконання існуючих зобов'язань». Крім того, в аналі­тичній доповіді «Проблеми економічної безпеки в Україні» розгля­дається поняття «безпека валютно-фінансової сфери». Г.Пастернак-Таранушенко наводить термін «фінансово-грошова безпека» як «різновид безпеки, що має вплив на всі галузі економіки держави».

У монографії Сенчагова В.К. «Экономическая безопасность: Производство-Финансы-Банки» під «системою фінансової безпеки розуміється створення таких умов функціонування фінансової системи, за яких, по-перше, гранично мала можливість переспрямування фінансових потоків до незакріплених законодавчими нормативними актами сфери їх використання і, по-друге, до мінімуму знижено можливість явного зловживання фінансовими коштами» [13, с.32-33]. Такий підхід є дуже вузьким і зводиться фактично до недопущення неефективного використання фінансових коштів або зловживання ними.

О.Барановський вважає, що «фінансова безпека - це:

   - ступінь захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин;

    - рівень забезпеченості громадянина, домашнього господарства, верств населення, підприємства, організації, установи, регіону, галузі, сектора економіки, ринку, держави,  суспільства, міждержавних утворень,    світового    співтовариства    фінансовими    ресурсами, достатніми для задоволення їх потреб  і виконання  існуючих зобов'язань;

    - стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової, розрахункової, інвестиційної, митно-тарифної та   фондової   систем,   а  також   системи   ціноутворення,   який характеризується   збалансованістю,   стійкістю   до   внутрішніх   і зовнішніх негативних впливів, здатністю  відвернути зовнішню фінансову експансію, забезпечити фінансову стійкість (стабільність), ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання;

   - якість  фінансових  інструментів  і  послуг,  що  запобігає негативному впливу можливих прорахунків і прямих зловживань на фінансовий стан наявних і потенційних клієнтів, а також гарантує (у разі потреби) повернення вкладених коштів» [3, с.18].

Останнє формулювання є занадто широким і розмитим, тому що охоплює й такі аспекти, які до фінансових відносин не мають безпосереднього відношення, а саме: митно-тарифна система, система ціноутворення тощо.

Під фінансовою безпекою В.Мунтіян розуміє «такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання» [16]. Це формулювання поняття «фінансова безпека» повністю збігається з думкою В.Т.Шлемка і І.Ф.Бінька [18].

За дорученням Ради національної безпеки України була розроблена Концепція фінансової безпеки, згідно якої фінансова безпека - це складова економічної безпеки, що характеризує стан захищеності життєво важливих ключових інтересів держави, регіонів, підприємницьких структур і громадян у фінансовій сфері від впливу широкого кола негативних чинників. Серед основних критеріїв фінансової безпеки розробники Концепції називають достатність фінансових ресурсів, їх збалансованість і ліквідність, що забезпечує нормальне існування і розвиток суб’єктів економічного життя [7, с.62-63].

Серед багатоманітності визначень поняття фінансова безпека підприємства все ж простежуються спільні думки та підходи: відчуття захищеності підприємства від деструктивного впливу зовнішніх та внутрішніх загроз, ефективне використання корпоративних ресурсів, підтримання оптимального рівня стійкості та розвитку з поступовим досягненням мети фірми [9].

Фінансова безпека як економічна категорія містить у собі поняття фінансової стабільності. Фінансова стабільність - це характеристика можливостей підприємства щодо досягнення абсолютної або нормальної фінансової стійкості при контрольованій фінансовій рівновазі та одночасній здатності до стійкого економічного зростання, враховуючи найбільш значущі зовнішні фактори. Г. Шиназі визначає, що «фінансова стабільність - це ситуація, в якій фінансова система здатна задовільно виконувати три ключові функції одночасно. По-перше, фінансова система ефективно і безупинно сприяє міжчасовому розподілу ресурсів в економіці від власників заощаджень до інвесторів і розподілу економічних ресурсів загалом. По-друге, фінансові ризики на перспективу визначаються й оцінюються з прийнятною точністю, а також відносно добре управляються. По-третє, фінансова система перебуває у такому стані, що вона без напруги, якщо не безупинно, може абсорбувати фінансові та реальні економічні непередбачувані події.» [11, с.119].

В. Ален та Г. Вуд у праці «Визначення та досягнення фінансової стабільності» фактично ототожнюють фінансову безпеку із фінансовою стабільністю на макроекономічному рівні. Схоже ототожнення категорій фінансової безпеки та стабільності є певною мірою характерне для вітчизняної та російської економічної літератури, зокрема, С. Козлов ототожнює фінансову безпеку із стабільним станом фінансової системи, спрямованим на економічний розвиток. Тобто, фінансова безпека держави - такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, що характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних чинників, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання. Інший вітчизняний економіст, О. Василик, лаконічно зазначає фінансову безпеку як «…надійну захищеність фінансової системи від внутрішніх та зовнішніх загроз». Взаємозв’язок фінансової безпеки та економічного розвитку покладено в основу визначення А. Сухорукова, згідно з яким фінансова безпека - це захищеність держави у фінансовій сфері або такий стан бюджетної, податкової та грошово-кредитної систем, який гарантує спроможність держави ефективно формувати, зберігати від надмірного знецінення та раціонально використовувати фінансові ресурси країни для забезпечення її соціально-економічного розвитку та обслуговування фінансових зобов’язань [11, с.119].

Отже, під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансово-кредитної сфери держави, який характеризується збалансованістю і якістю   системної   сукупності   фінансових інструментів, технологій і послуг, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних чинників (загроз), здатністю цієї сфери забезпечувати захист національних фінансових інтересів, достатні обсяги фінансових ресурсів для всіх суб'єктів господарювання і населення і в цілому - ефективне функціонування національної економічної системи і соціальний розвиток.

Аналіз методичних підходів до сутності «фінансова безпека» дозволяє сформулювати власне визначення фінансової безпеки. Фінансова безпека - це стан фінансово-кредитної сфери країни, що характеризується стійкістю до зовнішніх і внутрішніх загроз, а також здатністю забезпечувати сталий економічний розвиток держави.

Фінансова безпека підприємства - це фінансовий стан, який характеризується, по-перше, збалансованістю і якістю сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, котрі використовуються підприємством; по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз; по-третє, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію власних фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів; по-четверте -забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи. Інакше кажучи, фінансова безпека — багатогранне комплексне поняття, що забезпечує дотримання заданого режиму роботи підприємства серед численних ризиків господарювання.

Література

1.    «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»: Закон України від 5.04.2007р. №877-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

2.   Ареф’єва О.В. Наукові основи формування економічної безпеки підприємств / О.В.Ареф'єва // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України: Збірник матеріалів наук.-практ. конф., Київ, 16-17 травня 2001 р. – К.: Вид-во Європейського ун-ту фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2003. – С. 49-53.

3.   Барановський В.М. Проблеми фінансової безпеки в умовах інтеграції України у світовий фінансовий простір / В.М. Барановський // Вісник Національного банку України. – 10/2003. – N10. – С.18-20.

4.   Барановський О.І. Фінансова безпека / О.І.Барановський. – К.: Фенікс. – 338с. 5.Білик М.Д. Роль стабільної діяльності підприємств у їх фінансовій безпеці. / М.Д. Білик // Формування ринкових відносин в Україні, 2008. – №4 (83). – С.129-133.

6.Бланк І.О. Управление финансовой безопасностью предприятия. / І.О.Бланк. // Сер. Библиотека финансового менеджера. Вып. 10. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2007. – 784 с.

7.Газанфаров Е.М. Сутність фінансової безпеки банків та її роль у системі забезпечення фінансової безпеки держави / Е.М.Газанфаров // Економіка та держава. – 2010. – N6. – С.62-64.

8.Горячева А.І. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки / А.І. Горячева // Економіст. – 08/2003 . – N8 . – С.65-69.

9.Демченко І.В.   Фінансова   безпека   суб’єкта   господарювання:     сутність та умови виникнення. / І.В. Демченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvfbi/2010_1/index .html

10.Джаман М.О. Концептуальні засади визначення сутності категорії "економічна безпека" та її елементів /М.О.Джаман//Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009 .–N4 .– С.8.

11.Єпіфанов А. О. Фінансова  безпека  підприємств  і  банківських  установ: Монографія./А.О.Єпіфанов. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 295 с.

12.Єрмошенко А.М. Визначення поняття фінансової безпеки страховика та її категорій / А.М.Єрмошенко // Актуальні Проблеми Економіки. – 04/2004. – N4. – С.46-51.

13.Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. / М.М.Єрмошенко. – К.: КНТЕУ, 2001. – 309 с.

14.Козир Т.М. Теоретико-методичні аспекти економічної та фінансової безпеки підприємств/Т.М.Козир//Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія:Економічні науки.–2009.–N2.–С.144.

15.Кульпінський С. Роль фінансової безпеки України в поглибленні інтеграційних стосунків з європейськими країнами / С. Кульпінський  // Фінансова консультація. – 2000. – №5. – С.18-26.

16.Мунтіян В.І. Економічна безпека України. / В.І. Мунтіян. – К.: Вид-во КВІЦ, 1999. – 464 с.

17.Самойленко Д. Підходи до визначення категорії «фінансова безпека підприємства» в умовах  нестабільної економіки. / Д. Самойленко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/12 _ENXXI_2010/Economics/65118.doc.htm

18.Шлемко В. Т. Економічна  безпека  України : сутність  і  напрямки  забезпечення. / В.Т.Шлемко, І.Ф.Бінько. – К.: НІСД, 1997. – 144 с.

19.Яценко Н.М. Поняття та структура фінансової безпеки / Н.М. Яценко // Економічний простір. – 2008. – №13. – С.170-174.