«Экономические науки», подсекция 8.

Мельник Г.В.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Застосування методу багатокритеріального вибору альтернатив за нечіткої інформації

у випадку Portfolio-аналізу

Для вибору стратегії дій на конкретному ринку використовуються різні матричні моделі Portfolio-аналізу. Однією з найбільш відомих є багатофакторна матрична модель «Дженерал Електрик»[1]. Для застосування матриці «Дженерал Електрик» необхідно оцінити довгострокову привабливість для фірми конкретних ринків і силу конкурентної позиції її SBU на кожному з них. Первинним об'єктом аналізу стратегічного планування є стратегічна бізнес-одиниця-SBU (Strategic Business Unit). Зазвичай SBU мають наступні загальні ознаки: точну цільову групу споживачів, контроль над своїми ресурсами, власну стратегію, певних конкурентів. Основою для такої оцінки служить комплексне дослідження ринкової ситуації і прогноз її розвитку. Кожний з вказаних вище показників (привабливість ринку або сила бізнесу) є інтегральним по безлічі критеріїв, що являють собою детермінанти ринкової кон'юнктури. Позиція SBU фірми визначається по показниках: частка ринку, конкурентноздатність товару, витрати виробництва, кваліфікація персоналу і наявність досвіду роботи, ефективність каналів руху товарів. Деякі критерії, як наприклад місткість ринку, можуть бути оцінені кількісно. Для прогнозу їх зміни використовуються економіко-математичні моделі. Прогнозування здійснюється трендовим методом або методом аналізу причинних зв'язків.

Інші ж критерії (інтенсивність конкуренції, міра державного регулювання) поки не отримали кількісного виразу. Їх значення в теперішньому часі і майбутньому визначаються за допомогою суб’єктивних експертних оцінок. Для розрахунку по декількох критеріях комплексного інтегрального показника експертні оцінки повинні бути приведені до порівнянного вигляду. Це реалізується за допомогою АНР-методу (Analytic Hierarchy Process-Techilik) попарних порівнянь. Сучасні DSS-системи при цьому використовують методи статистичної обробки даних, що має ряд недоліків. Перш за все, набір показників за кожним з критеріїв є обмеженим. По-друге, думка експертів при оцінюванні є суб’єктивною. І по-третє, не завжди особа, що відповідає за прийняття рішення може чітко визначити, яку саме комбінацію показників за критеріями ставити за мету досягнення в діяльності підприємства. Звичайний статистичний аналіз за таких умов знижує рівень універсальності застосування моделі прогнозування діяльності підприємства за Portfolio -аналізом.

Запропоновано розглянути АНР-метод як модель вибору альтернатив на основі ступеню досягнення ідеальних значень критеріїв, що є типовою задачею прийняття рішень в умовах залежності оцінок альтернатив від параметрів.

Якщо відомі чіткі імовірності  різних значень критеріїв , то можна визначити очікувані відстані до ідеалу  і до антиідеалу :

,                                          (1)

де  - кількість результуючих альтернатив. Згідно теорії свідчень [2] за нечіткої інформації про можливі значення критеріїв, можна визначити ступіні досягнення ідеалу (мети)  и недосягнення антиідеалу  як очікувану можливість і очікувану визначеність досягнення  при виборі альтернативи. У загальному випадку будемо вважати, що  являють собою нечітку множину значень критерію з функцією належності . При одномірній множині результатів  очікувана можливість досягнення виконується за формулою:

,                                        (2)

і очікувана визначеність в цьому випадку:

,                                    (3)

де , ,  - функція належності нечіткої множини ;  - базова змінна, на якій визначено ;  - доповнення .  - задані або обчислені нечіткі оцінки альтернатив  за критеріями , . Пропонується метод вибору альтернатив за узагальненим критерієм максиміну з виконанням наступних процедур.

1)     Для кожного критерію обчислити нечітку максимальну критеріальну оцінку  по кожному з критеріїв.

2)     Обчислити приведені нормалізовані оцінки альтернатив .

3)     Обчислити мінімальну критеріальну оцінку для кожної альтернативи .

4)     Визначити узагальнений максимум знайдених мінімальних оцінок .

5)     Оцінити ступінь досягнення  кожної з оцінок .

В якості показника досягнення нечітких чисел може бути використана величина

,                                   (4)

Кращою слід вважати альтернативу з максимальним індексом .

Зазначений метод вибору альтернатив розглядався для побудови моделі маркетингової діяльності підприємства з позиції впливу зовнішніх та внутрішніх факторів за умови неоднозначності моніторингу з позиції розуміння експертами реального середовища.

 

1.                     Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 1998. – 152 с.

2.                     Фишберн П.К. Теория полезности для принятия решений. – М.: Наука, 1978. – 192 с.