Іваненко Анатолій Павлович

Оцінка макроекономічних передумов розгортання в Україні ефективної екологізації та сталого розвитку-зростання

Сумський державний  університет, кафедра фінансів

          Широко відомою є гостра актуальність для України розбудови сталого соціально-економічного та еколого-економічного розвитку-зростання (ССЕЕЕЗ) та "екологізація" економіки як його складова. В рамках вказаного актуальним є – оцінити за яких умов можуть розпочатися ефективні вказані – "екологізація" та ССЕЕЕЗ, цьому власне і присвячено дану роботу.

          Основна ідея та відповідна концепція "екологізації" економіки випливає з приведеного нижче.

Світовий досвід говорить, що хоча і існують лише тільки два напрями "екологізації": а) зростання-обмежувальний (рестрикційний); та б) зростання-еко-оптимізаційний; втім, просуваючись саме за другим напрямом суспільство спроможне достатньо-ефективно розв'язувати еколого-економічні проблеми та протиріччя, що виникають. Це випливає з нижчезазначеного.

а) Як для окремих суб'єктів, що господарюють, так і з народногосподарської точки зору вирішення екологічних проблем шляхом рестрикційних дій є неефективним, тому що в результаті негативні наслідки забруднень тільки обмежуються (локалізуються), але цілком не усуваються. Подібний підхід, хоча і з деяким уповільненням, продовжив би нагромадження екологічних протиріч в народному господарстві[1,с.168].

б) Проведене останніми роками узагальнення по результатах дослідження світового досвіду від розвинутих до відсталих економік показало, що існує і позитивний, і негативний зв'язок між рівнем доходів у суспільстві та рівнем техногенного тиску на довкілля[2]. Головний висновок цього дослідження полягає в наступному[2]: "уровни множества видов загрязнений повышаются с ростом ВНП при низких доходах, проходят через максимум при каком то определенном уровне дохода, а затем снижаются, в то время как ВНП продолжает расти". Пояснюється даний феномен таким чином: збільшення доходів суспільства створює необхідні (насамперед – фінансові) передумови для реалізації ефективної політики з охорони довкілля[2]. Тобто, вказана "екологізація" забезпечується позитивною роботою зворотного зв'язку між факторами стану (збільшення національного доходу та ВВП, приріст продуктивності праці і т.п.) та факторами впливу (концентрація, кількість, токсичність шкідливих речовин у регіоні): збільшення продуктивності праці та зростання національного доходу (фактори стану) сприяють посиленню природоохоронної діяльності, що спричиняє зниження кількості та рівня концентрації шкідливих речовин в регіоні (фактори впливу)[3,с.99], сприяє зменшенню техногенного тиску на довкілля. Важливим у вказаному дослідженні є також наступне:

а) точка з якої починається покращання стану довкілля найчастіше знаходиться в межах доходу, що є типовим для країн з середнім його рівнем. Середнім за світовими стандартами "ВВП / особу населення" вважається діапазон 766-9385 $/особу[4,с.18-19]. "Типовим" (за статистичним підходом) вважається середнє значення діапазону варіант, тобто: (766 – 9385) : 2 = 4309,5 $/особу (на 2006р. це напевно вже – не менше 4,5 тис.$/особу);

б) більшість показників якості довкілля, які покращуються з економічним зростанням, не потребують надто високих фінансових витрат на реалізацію відповідних заходів[2].

Приведене вище дозволяє зробити низку приведених нижче висновків, принципово-важливих з позицій ССЕЕЕЗ та "екологізації" (в контексті: сутності, особливостей, закономірностей процесу їхнього розгортання).

1) У п."б)" фактично говориться, що існує позитивна, ефективна "запорогова дія" зв'язку "Соціально-економічне зростання → Екологізація (еколого-економічне зростання)", котра полягає у в цілому позитивному і зростаючому впливі "соціально-економічного зростання" на "екологізацію", причому, лише починаючи з певної "порогової" ("ВВП / особу населення" – біля 4,5 тис.$/особу) величини першого та у переважно негативному впливі (контрекологізації) – до досягнення такого "порогу".

2) Вказане означає, що у типової країни лише тільки після досягнення її НТП та економікою продуктивності праці – "ВВП / особу населення" ≈ 4,5 (тис.$/особу), починає вистачати насамперед фінансових ресурсів для запуску поступального розвитку економіки і країни в цілому в бік ССЕЕЕЗ та "екологізації" за рахунок відповідного мінімально-необхідного фінансування різних важливих для ССЕЕЕЗ та "екологізації" напрямів розвитку. Тому "точку економічного розвитку" – "ВВП / особу населення" ≈ 4,5 (тис.$/особу) можна точніше вважати – "точкою біфуркації ССЕЕЕЗ", в котрій траєкторія розвитку економіки і країни в цілому може спрямуватися як в бік ССЕЕЕЗ, так і у зворотному напрямі, бо вказаний "біфуркаційний (для ССЕЕЕЗ) рівень "ВВП / особу"" є приблизним середньостатистичним і не є гарантовано-надійним (для початку розвитку в бік ССЕЕЕЗ) для всіх 100% країн.

3) Саме через зазначене, вказаний критично-мінімальний (гранично-біфуркаційний) рівень – "ВВП / особу населення" ≈ 4,5 (тис.$/особу), є дуже важливим вузловим показником і саме з позицій ССЕЕЕЗ та "екологізації", бо дозволяє визначити типові критично-мінімальні (гранично-біфуркаційні) абсолютні значення  цілого букетного комплексу принципово-важливих для ефективного ССЕЕЕЗ та "екологізації" показників, достатньо-оптимальні значення котрих відомі (з прикладу достатньо успішних у розбудові ССЕЕЕЗ країн), але лише у відносному (у % до ВВП) вимірі. Йдеться зокрема і насамперед про вказані нижче ключові для ефективного ССЕЕЕЗ показники та їхні критично-мінімальні (гранично-біфуркаційні для ССЕЕЕЗ) значення, обраховані за базовим для них показником – "ВВП / особу населення" ≈ 4,5 (тис.$/особу), економічною сутністю (з позицій ССЕЕЕЗ) котрого та прив'язаних до нього ін. нижчезазначених показників є таке: в загальному типовому випадку, для початку розгортання ефективної екологізації (зниження еколого-економічного збитку народному господарству) – зрушення зростання в бік "(еко-)сталого", в середній країні мають бути – досягнута продуктивність праці – не менше 4,5 (тис.$ доданої вартості / особу населення), а також дотриманні типові (у %ВВП) величини ряду ключових для ССЕЕЕЗ видатків-витрат економіки при одночасних їхніх абсолютних значеннях, не менших за наступні критично-мінімальні: а) на сферу НДДКР – 2-3%ВВП (90-130 $/особу населення); б) на виробничі капвкладення – біля 20%ВВП (900-1000 $/особу); в) на боротьбу з забрудненням довкілля – біля 2%ВВП (90-100 $/особу); г) на охорону здоров'я – мінімум 5-6%ВВП (225-270 $/особу); д) на освіту – біля 6%ВВП (270 $/особу); та деякі ін.

4) Чим більшими (насамперед в абсолютному вимірі на особу населення) за щойно зазначені мінімально-необхідні є відповідні показники в певній країні, тим кращим і сталішим є її соціально-економічний та еколого-економічний розвиток, навіть якщо тимчасово немає зростання. Сьогодні і тим більш в майбутньому для типової індустріальної країни (економіка якої не базується, наприклад, на великих запасах високоліквідної сировини) єдиним засобом забезпечення стійкого власного "соціально-економічного розвитку" вище середньосвітового ("ВВП / особу населення" > 4,5 тис.$/особу) є НТП відповідного (вище середньосвітового) рівня, цьому в загальному випадку відповідатиме пропорційно ефективніший, стійкіший та кращий (еко-якісніший) "розвиток еколого-економічний".

 

Перелік посилань

1. Никитин С.М., Осадчая И.М., Рехтциглер Э. Научно-технический прогресс и капиталистическое  воспроизводство. –М.:  Мысль, 1987. –207с.

2. Мельник Л., Маслова С. Существует ли взаимосвязь между доходами в обществе и загрязнением среды ? // Экономика Украины. –№8. –1999. –С.62-64.

3. Балацкий О.Ф., Мельник Л.Г., Яковлев А.Ф. Экономика и качество окружающей природной среды. –Л.: Гидрометеоиздат, 1984. -190с.

4. Лисицький В. Складові економічного піднесення в Україні // Вісник НБУ. –№9. –1997. –С.18-20.