Коренєва Н. О.

Аспірант КНУ ім. Т. Шевченка

 

Основні аспекти статистичного забезпечення аналізу інвестиційної привабливості на регіональному рівні

 

Підприємство є провідною ланкою суспільного виробництва, яка забезпечує виробництво доданої вартості. Саме тому дія всіх суб’єктів господарювання повинна бути спрямована на забезпечення умов його діяльності, а засобом забезпечення має стати розширене відтворення ВВП, у якому основну роль відіграє інвестиційний процес.

Інвестиційний процес починається з вибору об’єкта інвестування. Головним спонукаючим чинником при цьому є рівень його інвестиційної привабливості як для внутрішніх, так і для зовнішніх інвесторів.

Виходячи з ролі, яку відіграє інвестиційна привабливість підприємств, існує необхідність застосування для її оцінки економіко-статистичних методів.

За допомогою статистичного аналізу можна розкрити зміст i значення показників, виявити фактори, які впливають на рівень i варіацію показників, оцінити ефект i ефективність їх впливу; вивчити динаміку показників, напрям та інтенсивність змін і визначити напрямки удосконалення.

В умовах ринкових відносин статистика наповнюється новим змістом. Вона стає необхідним елементом інформаційної системи демократичного суспільства, яка забезпечує його достовірними та об’єктивними статистичними даними про економічне становище.

З метою удосконалення розрахунку макроекономічних показників і статистичних спостережень за діяльністю підприємств Держкомстат України запровадив звітність за формою № 1- підприємництво „Звіт про основні показники діяльності підприємства”. Вона стала визначальною для макроекономічного аналізу, так як містить комплексну систему показників про діяльність підприємств.

Під час обробки даних за цією формою виникнуло коло проблемних питань, яке потребує вивчення і вирішення: по-перше, процес заповнення звіту ускладнюється за рахунок того, що не існує статистичного реєстру підприємств. Основою для проведення суцільного спостереження є Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України. Незадовільна робота органів державної влади, що видають свідоцтва про реєстрацію юридичних осіб, заважає роботі регіональних статистичних служб. По-друге, на підприємствах не завжди ведеться облік витрат в розрізі тих видів економічної діяльності, що передбачаються інструктивними вказівками. По-третє, поряд зі статистичним критерієм визначення малих підприємств існує законодавчий. Перший використовується при складанні статистичної звітності, другий – при фінансовій. Все це призводить до зниження якості і достовірності статистичної інформації.

Згідно результатів суцільного спостереження за цією формою, поряд з ефективно діючими підприємствами довгий час діють і збиткові. Питома вага прибуткових підприємств у 2003 році становила 62,8%, у 2004 – 65,2%, у 2005 – 65,8%, у 2006 - 65,9% від загальної кількості підприємств. В умовах ринку збиткові підприємства не можуть тривалий час функціонувати. Це є однією з передумов існування тіньової економіки. Дана інформація має бути основою для прийняття оперативних рішень щодо регіонального розвитку.

Інвестиційна привабливість підприємства – це модель кількісних і якісних показників, за допомогою яких можна оцінити економічний, фінансовий і технологічний потенціал об’єкта інвестування. Статистична фінансова звітність формує систему показників про економічні явища та процеси, що характеризують фінансовий стан господарюючих суб’єктів.

Основною формою статистичного спостереження за показниками фінансового стану підприємств є документальний облік, який забезпечує подання фінансової звітності у складі балансу і звіту про фінансові результати. При здійснені простого підсумкового зведення цих форм втрачається важлива інформація про адміністративні витрати і витрати на збут, яка потрібна для оцінки рівня постійних витрат підприємства.

Існує пропозиція щодо поліпшення умов здійснення аналітичних досліджень. Необхідно розробити єдину статистичну методологію звітності щодо формування і використання фінансових ресурсів для всіх суб’єктів господарювання. Також необхідно уніфікувати показники фінансових результатів з іншими країнами, уточнити термінологію та алгоритми розрахунку показників, оскільки рейтингове оцінювання, яке здійснюють іноземні експерти, формується на показниках, які відрізняють за методологією від українських. За рахунок цього відбувається розбіжності в результатах аналізу.

Іншими словами, якість і ефективність статистичного аналізу інвестиційної привабливості підприємств регіону залежить від чіткої організації аналітичного процесу, а забезпечити її має держава.

Отже, тільки поєднання зусиль держави і окремих підприємств на різних щаблях формування інвестиційної привабливості дозволить українській економіці подолати кризу та залучити необхідний обсяг інвестицій для ефективного проведення соціально-економічних реформ, тим самим забезпечивши умови для прибуткової діяльності суб'єктів господарювання.