Зима Ю.П.,

аспірант

Державний агроекологічний університет

(м. Житомир)

Вдосконалення фінансового контролю державного фінансування сільського господарства.

 

Система фінансового контролю в Україні потребує удосконалення у відповідності до міжнародних норм та стандартів.  Це питання знайшло відображення у роботах Сивульського М.І., Стефанюка І.Б., Іванової І.М., Басанцева І.В., Футоранської Ю.М., Рубан Н.І., Ловінської Л.Г., Калюги Є.В. та інших. Автори наголошують на необхідності зміни системи фінансового контролю, зокрема через вдосконалення законодавчого, нормативного та методичного забезпечення.  Особливої уваги потребує механізм здійснення контролю у сфері державного фінансування сільського господарства, оскільки: 1) галузь є стратегічно важливою з точки зору забезпечення продовольчої та соціальної стабільності в державі; 2) з року в рік фінансування програм розвитку села збільшується, водночас аграрний сектор постійно відчуває брак коштів. Саме тому питання вдосконалення фінансового  контролю у процесі державного фінансування сільського господарства є актуальним.

Державне фінансування на сільськогосподарських підприємствах становить окреме джерело збільшення власного капіталу та обігових коштів. Державне фінансування сільськогосподарських підприємств — це дохід, отриманий сільськогосподарськими підприємствами у вигляді бюджетних асигнувань, на принципах безоплатності, безповоротності та цільового використання, в межах законодавчо встановлених нормативів, з метою розвитку виробництва. 

Завданнями контролю у процесі бюджетного фінансування сільського господарства є: 1) дотримання чинного законодавства; 2) дотримання правильності  ведення бухгалтерського обліку, складання та подання звітності; 3) перевірка цільового та ефективного  використання коштів державного бюджету.

Державне фінансування  можна розподілити на такі види: субсидії, дотації та капітальні трансферти. Субсидії та дотації виділяються на покриття поточних витрат, а капітальні трансферти є джерелом здійснення капітального інвестування.   

Згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, облік  державного фінансування підприємств ведеться на рахунку 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”. За кредитом рахунка відображають кошти, отримані для фінансування програм, а  за дебетом — використані суми за певними напрямами, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум. Базою для бухгалтерського обліку державного фінансування на сільськогосподарських підприємствах є П(С)БО 15 “Дохід”. Документ визначає, що цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в яких були понесені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування та не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування.

Важливим етапом контролю є перевірка витрат коштів бюджетного фінансування.  Особливого значення набуває перевірка аналітичного обліку, який повинен вестися у розрізі кожної програми.

Проведення контролю ускладнюється тим, що: 1) фінансування здійснюється за різноманітними програмами, які ще можуть поділятися на кілька напрямів; 2) проведення контролю вимагає знання специфіки сільськогосподарської діяльності та особливостей бухгалтерського обліку біологічних активів.  

Суттєвим недоліком процедури фінансового контролю державного фінансування сільського господарства є відсутність законодавчо визначених ознак, за якими можна було б говорити про ефективне чи неефективне використання коштів. 

Контроль на сучасному етапі зосереджений головним чином на перевірці достовірності обліку та законності здійснення господарських операцій. Однак, перевірки бухгалтерських документів недостатньо для прийняття рішення про цільове та раціональне використання бюджетних коштів. Вирішення цієї задачі покладено на аудит адміністративної діяльності.

За INTOSAI аудит адміністративної діяльності (ААД) — це аудит економічності, ефективності та результативності, з якими орган, що перевіряється, використовує свої ресурси при виконанні свої обов’язків. ААД використовується в будь-кому сегменті державного сектора. Він є механізмом оцінки успішності здійснення витрачання бюджетних коштів за певним напрямом. Крім того, інформація, що її надає аудит може стати основою прийняття рішення щодо наступного планування коштів на фінансування державних програм за обмеженості бюджетних ресурсів.

Ефективність вкладання коштів державою у сільське господарство може бути оцінена за допомогою таких аналізів: економічний аналіз — порівняння витрат та користі від вкладання коштів за певним напрямом; бюджетний аналіз — дослідження перспективних наслідків вкладання коштів у розвиток сільського господарства для державного або місцевих бюджетів.

Таким чином, для вдосконалення фінансового контролю бюджетного фінансування сільського господарства необхідною є розробка та впровадження механізмів контролю результативності та ефективності  використання державних коштів, з врахуванням досвіду функціонування ААД.

Перспективою подальших досліджень є розробка механізмів контролю ефективності процесу державного фінансування сільськогосподарських підприємств.