Економічні науки / 14

викл. Свобода Т. І., ст. Андряшина Є. О.

Первомайський факультет

Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

Фондовий ринок: проблеми формування

та перспективи розвитку

 

Фондовий ринок є системою економічних та правових відносин, пов'язаних із випуском та обігом цінних паперів. Суб'єктами підприємницької діяльності виступають на ринку як емітентами цінних паперів, так і інвесторами.

Залежно від ступеня розвитку фондовий ринок може виступати більш чи менш ефективним механізмом акумуляції, розподілу та перерозподілу вільних фінансових ресурсів серед галузей економіки. Ефективне функціонування фондового ринку в багатьох країнах забезпечує ефективне використання вільних фінансових ресурсів та стійкі темпи зростання економіки цих країн.

Фондовий ринок будь–якої країни завжди є парламентом суспільного виробництва. Він дуже вразливий, тонко і швидко реагує на всі зміни у виробництві та торгівлі.

На фондовому ринку, як сегмент ринку позичкових капіталів, здійснюється емісія та купівля–продаж цінних паперів з метою отримання прибутку та встановлення контролю над виробництвом і власністю. Він формується на підставі різноманітних форм власності, акціонерного та приватного капіталу сприяє накопиченню та перерозподілу коштів, є ареною жорстокої конкуренції та спекулятивної боротьби, сприяє банкрутство, а також забезпечує певні умови для інвестиційної діяльності та виробництва.

В свою чергу фондовий ринок поділяється на певну кількість простих ринків: біржовий і позабіржовий, первинний і вторинний. Всі вони існують в залежності і взаємозв’язку між собою, доповнюють один одного, прискорюють обіг сукупного капіталу, сприяють розвитку розподілу та перерозподілу власності та грошей.

Цінні папери, які виступають інструментами фондового ринку, різняться функціональними особливостями, мають різну правову базу, що забезпечує їхній обіг. Існує також певна закономірність у тому, що курси цінних паперів завжди падають на передодні та під час економічної біржової кризи. Однак їх об’єднує закономірність, притаманна усім цінним паперам, вони є об’єктом вкладання вільних коштів із метою отримання прибутку у формі дивіденду, відсотка його ренти.

На фондовому ринку України мають обіг цінні папери в документарній та бездокументарній формах, іменні та на пред'явника. Протягом останніх років акції залишались найбільш поширеним фінансовим інструментом на фондовому ринку України. Незначною мірою використовується механізм формування ресурсів підприємств за рахунок емісії корпоративних облігацій.

Організований ринок представлений в Україні шістьма фондовими біржами та двома торговельно-інформаційними системами.  Серед фондових бірж України Українська фондова біржа, Українська міжбанківська валютна біржа, Київська міжнародна фондова біржа, Донецька, Придніпровська та Кримська фондові біржі. Вони зосереджують попит і пропозицію цінних паперів, сприяють формуванню їх ринкового курсу і здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, статутів і правил біржової торгівлі. Фондові біржі створюються торговцями цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення комерційної і комісійної діяльності по цінних паперах.

В Україні фондовий ринок перебуває на стадії свого становлення. Вихід України з економічної кризи неможливий без створення розвиненого фондового ринку, для цього необхідно здійснити ряд невідкладних заходів, спрямованих на прискорення процесів приватизації, випуск державних цінних паперів, доповнення чинного законодавства відповідними актами створення державних органів управління і контролю за функціонуванням ринку цінних паперів.

З огляду на уніфікацію елементів європейської та американської моделі фондового ринку, яка простежується в останні роки (у США поступово формується централізована депозитна система, розширюється діяльність банків на фондовому ринку, а в країнах Європи вдосконалюється нормативне регулювання фондового ринку в напрямі наближення до вимог установленими в США), а також задекларовані Україною прагнення до євро інтеграційного розвитку, в нашій країні пріоритетною має стати Європейська модель фондового ринку.

Україна має унікальну можливість не повторювати шлях спроб і помилок, які пройшли у своєму розвитку інші країни, а одразу будувати свій ринок цінних паперів за кращими світовими зразками. Для цього в країні необхідно створити належні організації, матеріально–технічні та практичні передумови.

Таким чином аналіз фондового ринку будь–якої країни свідчить, що це складна та багатопланова категорія, де в єдності та протиборстві протилежностей зійшлися інтереси різноманітних власників: акціонерів, банків, виробників, посередників населення, торгівців тощо.

 

Література:

1. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991р. №1201-ХІІ.

2. Міріна К. В. Розвиток бірж на Україні.

3. Фондовий ринок України: Навчальний посібник / Керівник авт. кол.                  В. В. Оскольський. – К., 1994.

4. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник – К.: Знання-Прес, 2002. – 535с.