Огліх В.В., Шинкаренко С.П.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ РИНКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

 

Ситуація, що склалася сьогодні на зовнішньому ринку, вимагає від України багатьох структурних змін в її економіці. Зараз гостро постало питання про вступ України до СОТ та, як наслідок, інтеграцію до Європи. Це означає, що багатьом підприємцям нашої держави необхідно врахувати всі аспекти та умови розвитку ринкових відносин, а саме мінливість сьогоденної кон’юнктури, плинність потреб і можливостей та швидку зміну конкуруючого середовища. Складність полягає в тому, що фірма не завжди може адекватно та своєчасно оцінити своє становище. Це в свою чергу вимагає звернення до масштабних та цільових маркетингових досліджень, визначення необхідних коефіцієнтів, що відображають можливість виходу та реалізації продукції фірми на ринку. З цього виплаває, що для нашої держави є дуже актуальними питання розвитку конкурентноздатного та ефективного підприємництва на Україні.

Саме тому, перед керівниками господарюючих суб’єктів постає проблема визначення ефективної бізнес-стратегії, що дозволяє враховувати маркетингові дослідження щодо можливості виходу на ринок, оцінити можливості потенційних конкурентів та власні коефіцієнти конкурентноздатності, визначити оптимальні об’єми виробництва та прибуток, отриманий від продажу товарів, і врахувати мінливість сьогоденної економічної ситуації, що безпосередньо впливає на результативні показники діяльності виробничого підприємства.

Розв’язання поставленої задачі перш за все вимагає проведення ретельних маркетингових досліджень, які надають інформацію про існуючі сегменти ринку товарів, що виробляються підприємством, та про відповідних конкурентів у кожному із сегментів ринку. За допомогою таких досліджень відбувається аналіз можливості проведення виробничої діяльності підприємством, що розглядається.

Наступним кроком є визначення коефіцієнтів конкурентноздатності підприємства-виробника у кожному із можливих сегментів ринку. Необхідно зазначити, що конкурентоспроможність є одним з найважливіших показників ефективної діяльності господарюючих суб’єктів. Він являє собою вирішальний фактор комерційного успіху товару, це багатоаспектне поняття, що означає відповідність товару умовам ринку, конкурентним вимогам споживача за своїми якісними, технічними, економічними, естетичними та комерційними характеристиками. Даний коефіцієнт представляє собою узагальнений показник коефіцієнтів конкурентоспроможності, що розрахований аналітичним способом відповідно витратам підприємств-виробників та за допомогою експертних методів оцінки конкурентноздатності.

         Визначення оптимального обсягу виробництва здійснюється за допомогою методу динамічного розподілу коштів між сегментами ринку, на яких буде здійснювати свою господарчу діяльність підприємство. Визначення об’єму випуску, від якого безпосередньо залежить і прибуток, обов’язково повинен враховувати коефіцієнти конкурентноздатності підприємства, що були визначені раніше, кожен для свого сегменту і для своїх конкурентів.

         Даний метод планування виробничої діяльності дозволяє чітко визначити остаточні та ефективні напрями вкладення коштів у виробництво.

         Визначивши оптимальні обсяги та напрямки діяльності підприємство не може розпочинати виробництво без урахування ефекту невизначеності. Економічна кон’юнктура змінюється дуже часто, тому необхідно бути готовим до певних зрушень і змін у визначених планах. Саме через це, при плануванні виробничої діяльності вітчизняним підприємствам необхідно враховувати можливі наслідки зміни економічного середовища, в якому вони працюють і відповідно реагуючи на них не допускати збільшення витрат та збитків. Отже, дуже важливим питанням є визначення множини можливих альтернатив діяльності підприємства-виробника, що відповідають певним станам середовища, а також вибір з цих альтернатив найбільш прийнятної та вигідної.

         Отже, поставлена задача вирішується методами аналізу відповідностей та експертного оцінювання певних характеристик, також за допомогою методів нечіткої логіки та економіко-математичних методів моделювання процесів виробництва.

         Запропонований підхід щодо визначення оптимального обсягу виробництва підприємства, що враховує конкурентоспроможність, маркетингові дослідження сегментів майбутньої діяльності та елементів невизначеності, дає можливість розробити бізнес-стратегію, що дозволить вітчизняним виробникам налаштувати ефективну діяльність, досягти необхідного рівня рентабельності виробництва та можливості конкурувати із існуючими провідними підприємствами-конкурентами. Крім цього, такий підхід до планування виробничої діяльності вітчизняних підприємств дасть можливість у майбутньому дотримуватися стабільних темпів виробництва та виходу на міжнародний ринок торгівлі товарами.