Шайкан Н.П.

Здобувач кафедри аудиту

Київського національного економічного

університету імені Вадима Гетьмана

 

Класифікації напрямів аудиту розрахунків підприємства

 

Одним з головних напрямків проведення аудиту на промисловому підприємстві є аудит розрахунків. Раціональна організація контролю за станом розрахунків сприяє зміцненню договірної і розрахункової дисципліни, виконанню зобов'язань по постачаннях продукції в заданому асортименті і якості, підвищенню відповідальності за дотримання платіжної дисципліни, скороченню дебіторської і кредиторської заборгованості, прискоренню оборотності оборотних коштів і, отже, поліпшенню фінансового стану підприємства [1].

Під час організації робіт по проведенню аудиту розрахунків підприємства важливим моментом є вирішення питання класифікації розрахунків. Саме базуючись на обраній класифікації можливим є побудова оптимального плану проведення аудиту розрахунків за встановленими напрямами.

Сьогодні існує велика кількість різних підходів до класифікації розрахунків підприємства. Як вітчизняні та зарубіжні фахівці аудитори та обліковці по різному підходить до вирішення цієї проблеми. Річ у тому, що окремі автори розглядають дане питання (класифікацію розрахунків підприємства) під різним кутом зору і виходячи із різних завдань.[2-7]

Корисним для дослідження цього питання є досвід практикуючих зарубіжних аудиторських фірм, що мають велику практику роботи як на вітчизняному так і на зарубіжному ринку аудиторських послуг [8, 9]. Провівши аналіз підходів до проведення процедури аудиту розрахунків, що пропонуються даними аудиторськими фірмами, можна виділити загальний принцип якій зустрічається у більшості з них.

Даний принцип полягає у виділенні трьох основних напрямів дослідження розрахунків підприємства: аудит розрахунків з юридичними особами; аудит розрахунків з фізичними особами; аудит розрахунків з бюджетом.

Кожен з перелічених напрямів має в собі тематичні напрями другого та третього рівня.

В цілому, принципова схема напрямів аудиту розрахунків підприємства першого, другого та третього порядків буде мати наступний вигляд (рис. 5).

Подпись: Тематичні напрямки дослідження третього порядкуПодпись: Тематичні напрямки дослідження другого порядкуПодпись: Тематичні напрямки дослідження першого порядку

Рис. 5. Принципова схема напрямів аудиту розрахунків підприємства першого, другого та третього порядків.

Отже, бачимо що як вітчизняні так і зарубіжні фахівці з питання аудиту пропонують досить велику кількість різних підходів до класифікації напрямів аудиту розрахунків підприємства. Кожен з підходів, що пропонується, має свою мету і може бути обґрунтований відповідно до неї. Дійсно, в кожному окремому випадку для певного підприємства підхід до проведення аудиту розрахунків може бути індивідуальним. Вибір методики залежить від цілої низки факторів що діють в конкретний момент на підприємство та його оточення: стан нормативної бази, розміри підприємства, галузь діяльності, кількість контрагентів, стан управлінської інформаційної системи вцілому і системи обліку і контролю зокрема та інш.

 

Перелік використаних джерел та літератури.

 

1. Леванков Р.А. Аудит расчетных операций // http//www. foreks.ru

2. В.В. Сопко, В.Л. Шило, М.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, О.М. Брадул Організація і методика пров. аудиту: Навч.-практ. Посібник 2-е вид., перероб. і доповн.- К.: КД «Професіонал»,2006.- 576 с.

3. Б.Ф. Усач. Аудит: Навчальний посібник – 3-тє вид., стер.- К.: Знання-Прес, 2004.- 223с.

4. Л.П.Кулаковська, Ю.В. Пича. Основи аудита: Навч. посібн. для студ. вищих навч. закл.- К.:Карав, 2004.- 496 с.

5. Г.М. Давидов. Аудит: Підручник.- Знання, 2004.- 511с.

6. А.Д. Шеремет, В.П. Суец. Аудит. http://www.bizbook.ru

7. Р.А. Алборов Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК. http://www.dis.ru

8. http://www. termika.ru

9. http://www. audit-it.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шайкан Наталія Петрівна

Здобувач кафедри аудиту

Київського національного економічного університету

імені Вадима Гетьмана

Домашня адреса:

50106 м. Кривий Ріг, 7-й м-н Зарічний б.9, кв.46.

тел. 8 /0564/ 950300; +38 /093/8420991

e-mail: oef@alba.dp.ua