Секція "Економічні науки", №6 "Маркетинг і менеджмент"

К.е.н.  Жеребйов Я.І., Нівінська Я.О.

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

 

 SWOT-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Основними видами діяльності ДПУ №114 АТ ЗТ «Донбасстальконструкція» на даний час є:

монтажні роботи;

капітальний ремонт і реставрація будівель і споруд виробничого призначення.

У процесі дослідження діяльності підприємства проведено аналіз його сильних і слабких сторін з використанням методу SWOT-аналізу.

SWOT-аналіз - досить універсальний інструмент, сферами застосування якого можуть бути стратегічний аналіз, загальний і цільовий аналіз, функціональний аналіз (аналіз продукту, маркетинговий аналіз, фінансовий й ін.).

Для мінімізації ризиків у діяльності підприємства варто проводити такий аналіз хоча б один раз на рік. Для проведення аналізу спочатку визначають критерії у всіх найважливіших сферах відповідальності підприємства, потім виконується оцінка за критеріями й, нарешті, узагальнення підсумків оцінки.

SWOT- аналіз - один з етапів стратегічного планування, результати якого є основою для прийняття управлінських рішень у різних функціональних зонах підприємства (маркетинг, виробництво, фінанси, трудові ресурси, управління персоналом).

Аналіз середовища підприємства виконувався в наступній послідовності:

- аналіз макро середовища та середовища безпосереднього оточення підприємства;

- аналіз внутрішнього середовища підприємства.

За результатами аналізу можна зробити висновок про те, що фактори макро середовища впливають на підприємство в цілому негативно. Найбільш позитивний вплив на підприємство чинять наступні фактори: удосконалення кредитної, податкової, бюджетної, інвестиційної систем; підвищення мінімального рівня заробітної плати; розвиток НТП; збільшення частки трудових ресурсів з вищою освітою на ринку робочої сили. Несприятливий вплив чинять такі фактори: суперечливість нормативних і законодавчих актів, нестабільна політична ситуація, зростання темпів інфляції, еміграція населення, високий рівень податкових ставок, скорочення доходів населення, забруднення навколишнього середовища.

Аналіз безпосереднього оточення підприємства припускає аналіз тих факторів зовнішнього середовища, з якими підприємство перебуває в безпосередній взаємодії. Пріоритетними факторами є: споживачі, конкуренти, постачальники.

Споживачами послуг даного підприємства є: населення регіону, підприємства України й зарубіжжя.

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що ступінь зміни переваг і смаків споживачів відносно послуг, що входять до номенклатури підприємства, є незначною. Різноманітний асортимент і якість послуг підприємства здатні зацікавити споживача й задовольнити його нові потреби.

Рівень інформованості споживачів про послуги, ціну, режим роботи підприємства недостатній, фінансове становище споживачів середнє, споживачі незначно чутливі до зміни рівня цін на послуги підприємства. Всі ці факти говорять про середню торговельну спроможність споживачів.

Аналізуючи конкурентів, як складову середовища підприємства необхідно виявити дійсних і потенційних конкурентів і вивчити їх стан на ринку.

На підставі наведеного дослідження конкурентоспроможності можна зробити висновок, що конкурентні позиції ДПУ № 114 АТ ЗТ “ДСК” слабкіше, ніж у його конкурентів.

У результаті аналізу факторів мікро середовища ДПУ №114 АТ ЗТ «Донбасстальконструкція» можна зробити висновок про те, що найбільш сприятливий вплив на підприємство роблять наступні фактори: ріст числа споживачів, поліпшення фінансових умов постачальників. Найбільш несприятливий вплив роблять такі фактори: зниження купівельної спроможності населення, поліпшення якості продукції конкурентів, поява нових конкурентів.

Аналіз показників фінансової стабільності дозволив зробити висновок про те, що в цілому вони за останні два роки зменшилися.

Аналіз використання потенціалу підприємства охоплював наступні сфери його діяльності:

-                                             організацію управління;

-                                             маркетинг;

-                                             науково-дослідну діяльність;

-                                             технологію;

-                                             персонал;

-                                             фінанси;

-                                             організаційну культуру й імідж.

Підводячи підсумки необхідно відзначати, що, за результатами виконаного аналізу, загальній стан підприємства незадовільний, але у підприємства є достатній потенціал для успішного функціонування, однак потрібна перебудова структури й методів управління підприємством, тобто впровадження процесу стратегічного менеджменту .