Олійченко І.М., Дітковська М.Ю.

Чернігівський державний технологічний університет

 

Прогнозування процесів інформаційного обміну органу державного управління із зовнішнім середовищем

 

Інформатизація органів державного управління одна із найбільш вагомих задач, які стоять перед будь-якою державою, яка прагне розвитку і досягнення високого темпу економічного зростання.

Проблемами оптимізації інформаційних потоків в організації займались такі дослідники, як В.Ф. Ситник, Я.Г. Барсуцкий , В.П. Бройдо, І.С. Вовчак, С.П. Ріппа,  Бритченко Г.І. та ін. Але у попередніх дослідженнях мало уваги приділялося аналізу кількісних характеристик інформаційних потоків, проблемам прогнозування поведінки інформаційної системи організації і впливу розвитку системи на процеси управління.

Метою даного дослідження є прогнозування розвитку інформаційних процесів, які відбуваються в головному управлінні сільського господарства і продовольства. Для прогнозування використовувалася схема зовнішніх інформаційних потоків (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема зовнішніх інформаційних потоків головного управління сільського господарства і продовольства.

 

На рисунку секретаріат Президента, Верховна Рада, Кабінет Міністрів позначені, як СП, ВР, КМ., а районні управління сільського господарства і продовольства  - як РУСГ.

Моделювання проводилось в матричній формі, враховуючі закономірності, які існують в поведінці потоків в залежності від кварталу року. Воно здійснювалося шляхом розрахунків значень надходження документів в організацію протягом кожного з чотирьох кварталів і порівнянням з фактичними результатами досліджень інформаційного потоку. Одиницею виміру кількості інформації є документ.

На рисунку 2 показані результати моделювання надходжень документів з Міністерства аграрної політики.

Для моделювання загального надходження і відправлення інформації математична модель будується як сума моделей надходження і відправлення інформації для всіх зовнішніх джерел (рисунок 3). Відхилення фактичних результатів від змодельованих в середньому не перевищує 9%. Аналогічно проводилося моделювання відправлення інформації до організації.

 

Рисунок 2 - Результати моделювання надходження документів до головного управління сільського господарства та продовольства з Міністерства аграрної політики

Рисунок 3 Сумарна модель надходження інформації до головного управління

 

На рисунку 4 показаний графік надходження і відправлення інформації на період з 2001 по 2010 роки, отриманий шляхом моделювання за допомогою сумарної моделі.

Рисунок 4 – Моделювання процесів надходження і відправлення інформації на період з 2001 по 2010 роки.

 

Моделювання показує, що при зберіганні наявних тенденцій, які існують в документообігу головного управління сільського господарства і продовольства Чернігівської обласної адміністрації, кількість документів, які отримає організація у 2010 році складає 4463, що на 45,5% більше ніж у 2004 році, а відправлено буде 5056 документів, що перебільшує показник 2004 року на 78%. При цьому кількість службовців, які обробляють інформацію повинна збільшитьсь на 62%, що вимагає великих витрат на персонал організації і не гарантує якісне виконання обов’язків при наявності інтенсивних інформаційних потоків.

Таким чином для підвищення ефективності функціонування організації необхідне удосконалення її інформаційної системи з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

 

Література

1.     Алдохин И.П. Экономическая кибернетика в управлении производством. – М: Харьков; ХГУ, 1981 г.

2.     Бритченко Г.И. Совершенствование информационных потоков в управлении предприятием, Киев-Донецк, Издательское объединение «Вища школа», Головное издательство, 1978, 96 с.

3.     Гончаров В.Н., и др. Эффективность производственной инфраструктуры предприятия. - Луганск:, 1994 г. -164 с.