Экономические науки/2.Внешнеэкономическая деятельность

Дьяченко О.В.

Державна академія статистики, обліку та аудиту, Україна

Роль статистики зовнішньої торгівлі товарами

в економічному житті України

 

Однією з основних закономірностей сучасної епохи, характерною тенденцією розвитку світової економіки за останні роки є зростання зовнішньоекономічних звязків (міжнародної торгівлі товарами і послугами) у народному господарстві кожної держави. Господарське зближення націй впливає на темпи і характер економічного та соціального розвитку націй, відкриває можливості для практичного співробітництва країн. Ці темпи в багатьох випадках були більшими за темпи зростання основних макроекономічних показників. Формування організаційних структур зовнішньоекономічної діяльності відбувається в умовах постійного збільшення загальної кількості суб’єктів господарської діяльності. Крім того, до кола учасників зовнішньоекономічної діяльності належать підприємства різних галузей економіки, форм власності та напрямків господарювання, що значно ускладнює проведення роботи.

У вирішенні завдань поліпшення та удосконалення управління економічними зв’язками України з іншими країнами важливе місце належить статистиці зовнішньої торгівлі товарами. Досліджуючи зовнішньоекономічні зв’язки за допомогою специфічних методів, вона забезпечує достовірну інформацію, яка всебічно характеризує стан економічних відносин з іншими державами. Ця інформація широко використовується для аналізу діяльності у сфері зовнішньої торгівлі та інших зовнішньоекономічних зв’язків в умовах переходу до ринку, а також для прийняття рішень, спрямованих на подальший їх розвиток.

Зростає значення статистики зовнішньоекономічної діяльності та статистичних показників, що використовуються.

Перед статистичною наукою постають актуальні проблеми подальшого удосконалення системи показників, методів збору, обробки, збереження та аналізу статистичної інформації.

В Україні органом виконавчої влади, що здійснює міжгалузеву координацію і функціональне регулювання у сфері державної статистики, є Державний комітет статистики України (Держкомстат). Основна його задача забезпечити офіційною статистичною інформацією, яка є частиною державних інформаційних ресурсів, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадян і організації.

Статистика зовнішньої торгівлі є однією з наймолодших галузей статистики в Україні. Незважаючи на це, обсяги статистичної інформації на основі первинних звітів по зовнішній торгівлі товарами, що обробляються Держкомстатом, становлять близько 3,5 млн. первинних звітів на рік. Статистика зовнішньої торгівлі товарами має найбільший в Україні попит на статистичну інформацію.

Українська система державної статистики зовнішньої торгівлі спирається насамперед на суцільне спостереження, задачею якого є одержання інформації про всі одиниці досліджуваної сукупності. Статистичні спостереження за обсягами зовнішньої торгівлі товарами здійснюються на основі даних митної статистики, а також статистичних звітів підприємств та організацій України по товарах, що не підлягають митному декларуванню, та інформації щодо ввезення (вивезення) товарів фізичними особами не для комерційних цілей. Ця звітність містить усю необхідну інформацію щодо господарської діяльності кожної одиниці спостереження.

Держкомстатом щомісяця проводиться дорахунки на основі оперативної інформації Міністерства палива й енергетики України і Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” обсягів експорту-імпорту природного газу та імпорту нафти.

Розвиток багатоукладної економіки збільшило число суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Це сприяло розширенню практики несуцільного спостереження. Таким спостереженням у статистиці зовнішньої торгівлі є несуцільне вибіркове обстеження щодо вартості страхування і фрахту в імпорті товарів, метою якого є визначення обсягів страхування і фрахту в імпорті товарів для проведення коригування даних при складанні Національним Банком України платіжного балансу країни. Також готується до підписання угода між Держмитслужбою та Держкомстатом і планується щокварталу одержувати від Держмитслужби України інформацію по обсягах експорту-імпорту товарів, що ввозяться (вивозяться) фізичними особами (на основі інформації спрощених декларацій, що обробляє митниця).

Держкомстатом України постійно проводиться робота з удосконалення методології статистики зовнішньої торгівлі та стандартизації її з міжнародними стандартами.

Так, з 1 січня 2006 року впроваджено в дію “Методологічні положення статистики зовнішньої торгівлі України товарами”, де викладені основні правила і процедури формування статистики зовнішньої торгівлі України товарами, які базуються на Методологічних рекомендаціях Статистичного відділу Організації Об’єднаних Націй “Статистика міжнародної торгівлі товарами: концепції і визначення” 1998 року та проекті Єдиної методології держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Окремою складовою Методологічних положень є методика проведення зіставлення даних основних країн-партнерів методом “дзеркальної статистики”. Також Держкомстатом розроблені методологічні положення розрахунків індексів середніх цін, фізичного обсягу й умов торгівлі і, починаючи з 2005 року, щокварталу проводяться експериментальні розрахунки цих індексів.

Весь комплекс отриманої інформації використовується для підготовки зовнішньоторговельного і поточного рахунків платіжних балансів країни, системи національних рахунків, оцінок ВВП, забезпечення відповідною інформацією органів державного управління та інших користувачів інформації для розробки торговельної політики, моніторингу товарних ринків і виконання інших робіт.