Экономические науки/10. Экономика предприятия

 

Д.е.н. Павлова В.А., к.т.н. М’ячин В.Г.

Дніпропетровський університет економіки та права

 

Оцінка конкурентоспроможності за парадигмою агрегування

 

Оцінку конкурентоспроможності підприємств–виробників споживчих товарів і визначення стратегії й тактики її забезпечення, виходячи з умови досягнення інтересів всіх задіяних у процесі суб’єктів ринкових відносин через виробництво і обіг якісної продукції (рис. 1), доцільно проводити з урахуванням:

протилежностей цілей і засобів підприємств–виробників продукції, підприємств, що реалізують споживчі товари, і кінцевих споживачів;

співвідношення ціна/якість як точки перетину їх інтересів;

особливостей цільових ринків споживчих товарів, насамперед їх соціальної і економічної значущості;

специфіки формування кон’юнктури ринку споживчих товарів;

раціональної поведінки суб’єктів ринку та впливу ірраціонального попиту на зміну товарної пропозиції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 1. Поле збігу інтересів суб’єктів ринкових відносин у сфері виробництва і обігу споживчих товарів

 

Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства умовно поділяються на групи: оцінка конкурентоспроможності підприємства за величиною комплексного показника конкурентоспроможності споживчих товарів на цільових ринках за середніми і відносними величинами; оцінка конкурентоспроможності підприємств–виробників споживчих товарів за величиною комплексного показника, що поєднує показники конкуренто-спроможності товарів і показники ефективності організаційно-економічного механізму управління підприємством; оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі прикладних моделей та згідно з оцінкою стратегічного потенціалу підприємства.

Автором запропоновано оцінку конкурентоспроможності проводити за структурною схемою, складові якої сформовано за агрегатним принципом: цілі, для досягнення яких визначається рівень конкурентоспроможності; точка зору суб’єкта, який її оцінює залежно від його ринкової функції; методика визначення показника конкурентоспроможності (рис. 2).

Овал: Комплексні методиОвал: Прикладні моделіПодпись: Методика визначення показника конкурентоспроможності
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 2. Структурна схема оцінки конкурентоспроможності підприємств–виробників споживчих товарів

 

За цією схемою визначаються особливості взаємовідносин між суб’єктами, задіяними в процесі товароруху споживчої продукції, що дозволяє обґрунтувати будь-який варіант оцінки конкурентоспроможності підприємства. Встановлено, що найбільш об’єктивний результат дослідження можна одержати шляхом оцінки конкурентоспроможності за різними методичними підходами та вибору на їх основі реальної характеристики рівня досліджуваної категорії.

Для оцінки очікуваної конкурентоспроможності підприємств–виробників споживчих товарів КСП запропоновано використовувати інтегральний метод за критеріальним підходом на підставі розробленої системи показників, що характеризують середньорічні зміни функціональних блоків фінансового, виробничого, маркетингового, організаційного потенціалу та менеджменту, розраховані за середньою геометричною і найбільш точно відображають момент переваги споживачів у виборі продукції певного виробника та конкурентну позицію підприємства на цільовому товарному ринку.

Згідно з цим підходом проведено оцінку конкурентоспроможності підприємств–виробників кондитерської продукції Дніпропетровського регіону за наявними в інформаційному просторі параметрами потенціалу підприємств і відповідно до функціональних блоків, що дозволило виявити компанію-еталон та одержати інформацію для порівняльної характеристики конкурентів на цільовому ринку.

Коефіцієнт КСП є інтегральною числовою характеристикою конкурентоспроможності. Чим більше його значення, тим вище конкурентоспроможність підприємства, виходячи з можливостей ресурсного потенціалу. Такий підхід дозволяє оцінювати власний потенціал для забезпечення конкурентоспроможності порівняно з компанією-еталоном та конкурентами для оперативної зміни або коригування стратегії розвитку на відповідному рівні.