Секція «Економічні науки»

Підсекція «Економіка підприємства»

Андрющенко І. С.

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Теоретичні основи визначення собівартості у підприємствах ресторанного господарства.

Головними задачами розвитку економіки на сучасному етапі є підвищення ефективності виробництва, а також заняття підприємствами стійких позицій на внутрішньому і міжнародному ринках. Добре відомо, що покупця цікавить якість продукції та її ціна. Чим вище якість і нижче ціна, тим краще і вигідніше для покупця. Ці показники якраз і закладено у собівартості продукції. Собівартість продукції (робіт, послуг) – це вартісна оцінка використаних в процесі виробництва природних ресурсів, засобів і предметів праці, послуг інших організацій та оплати праці працівників.

У ресторанному господарстві, до реформування вітчизняної економічної системи деякими вченими вводилося поняття собівартості, але через недостатню вивченість цього питання та складність його вирішення не було застосовано в практичній діяльності. Первинна вартість сировинного набору страв за своїм економічним змістом є складовою частиною виробничих витрат підприємств ресторанного господарства. Діяльність підприємств ресторанного господарства полягає не тільки в реалізації продукції, а і значною мірою (близько 85%) в її виробництві. За таких умов виробнича функція підприємств ресторанного господарства (виготовлення продукції чи напівфабрикатів) не є вторинною. Тобто в підприємств ресторанного господарства треба розраховувати такий показник, як собівартість. Тому що сировина, яка надходить на підприємства ресторанного господарства, не є товаром, а підлягає переробці у процесі виробництва, а вже виготовлена продукція підлягає реалізації. Таким чином обчислення виробничої собівартості та собівартості на одиницю кулінарної продукції дасть можливість виявити страви, які мають невисоку ціну і виготовлення яких менш витратомістке, і при реалізації яких можливе одержання такого ж прибутку, як і при реалізації більш витратомістких дорогих страв. Це дозволить ефективніше управляти оборотним капіталом підприємства ресторанного господарства, його прибутком, асортиментом продукції, що виготовляється і обсягом її реалізації.

На сьогоднішній день положення (стандарти) бухгалтерського обліку передбачають облік тільки одного виду собівартості продукції – виробничої собівартості. У виробничу собівартість конкретних видів продукції не включаються: адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати. Ці витрати відображаються в операційних витратах, що безпосередньо впливають на фінансовий результат від операційної та звичайної діяльності. Всі понаднормові витрати на виробництво продукції не включаються у собівартість готової продукції, а відносяться на собівартість реалізації без розподілу за видами продукції і зараховуються як зменшення фінансового результату в місяці, в якому вони виникли, а не в тому, в якому була реалізована продукція. Економічне значення собівартості полягає в тому, що вона показує величину затрат підприємства на виробництво продукції. Розподіл витрат на виробництво за вимогами П(С)БО зображено на рис.1.

 До собівартості продукції входять:

1) Прямі матеріальні витрати: сировина й матеріали, куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби, інші прямі матеріальні витрати.

2) Прямі витрати на оплату праці: заробітна плата робітників, інші виплати виробникам.

3) Інші прямі витрати: відрахування на соціальні заходи, амортизація, інщі прямі витрати.

4) Загально виробничі витрати: витрати на управління персоналом.

Собівартість продукції (робіт, послуг) визначається відношенням витрат, пов’язаних з її виробництвом до кількості виробленої продукції (виконаних робіт або наданих послуг) протягом облікового періоду. Чим нижчою є собівартість продукції (робіт, послуг), тим міцнішою є позиція підприємства на споживчому ринку, тим більше у нього є аргументів у боротьбі за споживача.

Рис. 1. Розподіл витрат на виробництво за вимогами П(С)БО.

Відомості про автора.

 

Андрющенко Ірина Сергіївна аспірант 1-го курсу Харківського національного університету харчування та торгівлі. Спеціальність «Економіка, організація та управління підприємствами».

 

Домашня адреса: Харківська область Харківський район м. Мерефа вул. Мічуріна, 58.

 

Тел. 748 – 39 – 04

Моб. 80505709827