Економічні науки / Економіка підприємства

Єременко Р. В.

Тема: „ Управління формуванням та використання чистого прибутку підприємства „

В умовах ринкової економіки для підприємства важливими питаннями є розширення чи скорочення виробництва та реалізації продукції, зростання норми прибутковості, складності податкового, фінансового та бухгалтерського обліку, що викликають потребу в дослідженні вказаних проблем. Необхідність вирішення цих проблем та розробка заходів щодо покращення управління прибутком  і обумовили актуальність даної теми.  Прибуток суб'єкта господарювання відіграє провідну роль у системі управління його фінансами, а тому незмінно привертає значну увагу дослідників із академічних кіл та практиків фінансового менеджменту,  таких як: А. М. Поддєрьогін, І. Н. Герчікова, Г. Г. Кірейцев, Н. П. Любушин, А. Г. Нестеренко, О. Д. Василик, І. А. Бланк і ін..

 Прибуток як – найважливіша фінансова категорія, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва і в кінцевому рахунку свідчить про обсяг і якість виготовленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості [3, с.154] . Він є не лише  джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємства, а й джерелом формування бюджетних ресурсів держави.

Метою дослідження є розробка методів ефективного управління формуванням та використання чистого прибутку підприємства.

Завданням управління формуванням та використання прибутку підприємства є досягнення та подальше забезпечення належного рівня конкурентоспроможності підприємства в короткостроковому та довгостроковому періодах. При цьому вважається, що фінансово-господарська діяльність підприємства повинна забезпечувати приріст добробуту його власників.

Забезпечення ефективності фінансового менеджменту на підприємстві передбачає обгрунту­вання, формування та реалізацію адекватної моделі управління прибутком як цілісної системи прогнозування, планування і контролю за процесами формування, розподілу та використання  прибутку підпри­ємства в процесі здійснення його фінансово-господарської діяль­ності. Модель управління формуванням і використання чистого прибутку підприємства є індивідуальною для кожно­го підприємства. Iндивідуальність такої моделі визначається по­требою врахування особливостей його фінансово-господарської діяльності, специфіки ринкового середовища її реалізації.

 Прибуток розглядається в трьох основних аспектах:

• прибуток як вираження результату фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання та винагорода за підприємницький ризик;

• прибуток як вираження ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю суб'єкта господарювання;

• прибуток як джерело самофінансування підприємства (при цьому чистий прибуток розглядається як найдешевше джерело фінансування потреби підприємства у капіталі і посідає основне місце у так званій ієрархії фінансування).

Прибуток підприємства являє собою результативний фінансовий показник, що унеможливлює його безпосереднє використання як прямого об'єкта управління і вимагає формування важелів впливу на величину прибутку через управління фактора­ми його формування та використання. Це дає змогу виділити ряд структурних елементів, які в результаті і формують цілісну систему управління прибутком підприємства :

 - управління прибутком на етапі його формування;

 - управління доходами суб'єкта господарювання;

 - управління затратами суб'єкта господарювання;

- управління прибутком на етапі його використання.

Системоутворюючими елементами моделі управління формування і використання чистого прибутку підприємства є мета та завдання такого управління, від чіт­кості формулювання яких залежить ефективність, як моделі управління прибутком, так і фінансового менеджменту взагалі.

Розглянемо основні питання реалізації моделі управління формуванням і використання чистого прибутку суб'єкта господарювання:

1) стратегія управління прибутком підприємства;

2) особливості обгрунтування управлінських фінансових рішень;

3) критерії організації управління прибутком підприємства.

 Слід зазначити, що управління прибутком як на стадії формування, так і на стадії розподілу та використання пов'язані з ризи­ками - операційними, фінансовими та інвестиційними.

Під моделлю управління формуванням і використання чистого прибутку суб'єкта господарювання необхідно розуміти сукупність фінансово-правових та організаційно-технічних методів і прийомів прогнозування, планування та контролю за формуванням доходів підприємства з метою забезпечення підтримання прийнятного рівня прибутковості суб’єкта господарювання у довгостроковій перспективі, а також досягнення інших цілей, визначених стратегією.

Література

1.  Господарський кодекс України, № 50 ( 576) 19 грудня 2006 року. „     

2.      „ Аналіз  фінансово-економічної діяльності підприємства”                   Навч. посіб. Для вузів / за ред. Проф.. Н. П. Любушина. – М.:       ЮНІТІ-ДАНА, 2000.-417

3. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. За ред. Проф. Г.Г. Кірейцева – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 531с.

4. Фінансовий менеджмент „ : Підручник / Кер. Кол. Авт. І наук.за редакцією професора А. М. Поддєрьогіна – К.: КНЕУ, 2005. – 536с.