Економічні науки/Маркетинг і менеджмент

Малюта М.В.

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, Україна

Форми рекламної діяльності та їх місце в реалізації маркетингових стратегій.

     На даний момент, по даним багатьох розвинутих країн, ринкова економіка не може функціонувати без маркетингу реклами.

Реклама – внутрішньо властивий елемент ринку, один із найважливіших елементів його розвитку. Вона в ринковій економіці виконує багато функцій і тому існує безліч форм рекламної діяльності.

Згідно закону України “Про рекламу” від 03.07.1996 року під рекламою розуміється спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі і в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку. Також реклама – це інформація про фізичну або юридичну особу, товари, ідеї, яка призначена для невизначеного кола осіб та покликана формувати або підтримувати інтерес до цих фізичних, юридичних осіб, до товарів, ідей, а також сприяти їхній реалізації.

Структура рекламного маркетингу в Україні мало схожа на ринок зарубіжних країн, хоч і відбулися зміни. Тобто, ринок став більш передбачуваним, виникли професійні агентства і рекламодавці, а також почали використовувати практику інших країн. Останнім часом все більше і більше матеріальних коштів та інтелектуального потенціалу вкладають в розвиток рекламної діяльності.

В результаті цих змін, з’явились різні форми реклами – зовнішня і внутрішня, телебачення і радіо, преса, інформаційна мережа Internet та інші. Рекламний ринок в минулому році виріс на 65%, по даним підрахунку Всеукраїнської рекламної коаліції (ВРК). Серед причин росту рекламних витрат спеціалісти називають високу медіа інфляцію (на ТБ перевищила 50%), розширення рекламного інструментарію (надходження від телеспонсорства збільшилось на 68% ), а також великий попит на Інтернет (за рік збільшився більше чим на 150%), всього до 30 млн.грн.. Витрати, по даним ВРК, які затрачено на рекламу в 2006 році по видам реклами, проаналізуємо на рис.1.

 

 

 


 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Витрати на рекламну діяльність по видам реклами.

По даним ВРК об’єм ринку телевізійної реклами в 2006 році виріс більше чим в 1,5 раз – 1,95 млрд. грн.. На наступний рік ВРК дає такий прогноз зростання – 22% (2,41 млрд. грн.). Навіть, якщо темпи зростання в 2007 році і в наступних роках не перевищать 20%, то до об’єму 5млрд. грн. українська телереклама доросте вже в 2010 році. Враховуючи те, що темпи зростання витрат на платне розміщення заставок, логотипів і анонсів спонсорів перевищують зростання чистої реклами, планка в 5 млрд. грн. може бути виконана в 2009 році.

За останні роки реклама принесла великій успіх і доходи багатьом компаніям (Таблиця 1). В результаті правильної маркетингової діяльності, пов’язаною з рекламою, яка була позитивно сприйнята населенням, в операторів появилася велика кількість абонентів (Таблиця 2). Наприклад, Київстар в 2004 році відставав від UMS на 1,1 млн. абонентів. А після проведеної компанії (в кінці 2005 року) перевищив UMS на 0,6 млн. абонентів. Київстар не тільки перевищив 14% розрив в покритті мережі, а й перевищив UMS по цьому показнику на 23%.  

Таблиця 1 – Доходи операторів мобільного зв’язку (GSM).

 

Доходи операторів, %

Найменування операторів

UMS

Астеліт

УРЗ

Голден Тереком

Київстар

44,8

2,2

1,2

0,3

51,5

Всього, млрд. грн.

4,63

 

Таблиця 2Абоненти операторів мобільного зв’язку (GSM).

 

Кількість абонентів, %

Найменування операторів

UMS

Астеліт

УРЗ

Голден Телеком

Київстар

40,9

12,3

2,3

0,1

44,32

Всього, млн. чол.

39,9575

 

Як бачимо, досягнення компанією успіху  багато в чому залежить від реклами. Можна сказати, що люди реагують не на окремі елементи реклами , а на всю в цілому. Реклама повинна володіти, як внутрішнім (зміст), так і зовнішнім  (розміри, місце, колір…) образом єдності та стійкості. Також дуже важливо враховувати психофізичні методи, які дозволяють оцінити що і як притягує увагу людини при сприйнятті реклами. По даним опитування українців у віці 12–25 років компанією TNS Ukraine було з’ясовано, що відношення українців до реклами наступне (Таблиця 3.)

Таблиця 3 – Відношення українців до реклами.

Ставлення

Відношення, %

Подобається

23

Не подобається

37

Байдужість

35

Затрудняюсь відповісти

5

 

Для того, щоб добитися успіху в рекламі і ефективного рішення стратегічних задач в області маркетингової компанії необхідно:

ü     мати чітку уяву про бізнес та особливості товару (послуг);

ü     добре визначити стратегію сильних і слабких сторін компанії;

ü     чітко спланувати рекламну компанію у відношенні термінів, засобів реклами, рекламного бюджету;

ü     володіти інформацією про ринок – знати можливості цього ринку та уявляти собі проблеми діяльності на цьому ринку;

ü     правильно планувати засоби масової інформації(радіостанції, телепрограми, газети і т. д).

В результаті правильного стратегічного підходу до реалізації реклами, компанія доб’ється великих успіхів і вийде на той рівень, який було заплановано.

Література:

1.Филип Котлер “Основы маркетинга”, М: издательство Има – Кросс Плюс, 1995г..

2. С. Миронов Люди и деньги – Контракты № 3-4, 2007 г., ст.52.

3. Е. Подгайна, Н. Резниченко “Связанные одной целью” – Контракты №1-2, 2007г., ст. 35.

4. Н. Гончарук, К. Портная Не переключайтесь- Контракты №5, 2007г., ст.32-33.

5. Н. Гончарук, К. Портная 99 гривен - Контракты №5, 2007 г., ст.40.