Экономические науки/15.Государственное регулирование экономики

К.е.н., доц. Колмакова О.М., к.е.н., доц. Смачило В.В.

Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна

Оцінка демографічної безпеки

 

Говорячи про демографічну безпеку, слід визначитися з показниками, які її описують. Виходячи із найбільш загального визначення демографії  (дав.-гр. δήμος — народ та лат. graphe — письмо, описання) — наука, що вивчає склад і рух людності (населення) та закономірності його розвитку, доцільно припустити, що демографічна безпека буде характеризуватися показниками, що описують стан населення (кількісний та якісний), а також його зміни в розрізі природного та механічного рухів. Крім того, показники повинні відповідати певним критеріям, невідповідність яким свідчитиме про безпечний або небезпечний стан в цій сфері. Таким чином, проблема оцінки демографічної безпеки країни зводиться до визначення кола показників, що її описують, та їх нормативних, критичних, допустимих значень, які необхідно відслідковувати. В таблиці 1 представлено можливі показники демографічної безпеки на основі досліджень вітчизняних та закордонних вчених, а також законодавчо-нормативних актів.

Так, в [1] пропонується перелік показників, які характеризують демографічну безпеку держави на нашу думку не в повній мірі, бо з уваги зовсім випускають питання механічного руху населення – міграційні процеси. Вважається, що головна загроза - можливе вимирання внаслідок затяжної та глибокої депопуляції, при визначенні якої враховуються лише процеси смертності та народжуваності. При цьому, міграційні процеси, які набувають характеристик «замісної міграції» – компенсація природного спаду іммігрантами – не розглядаються як загроза. Але, наразі, проблема замісної міграції стоїть досить гостро в країнах Європи, які страждають від потоку іммігрантів. Адже заміщення корінного населення потоками іммігрантів веде до збереження популяції, при її етно-культурній та соціальній зміні, що, відповідно, змінює  етнічне та генетичне обличчя країни.  Тому, коли мова йде про національну безпеку країни, необхідно враховувати й цей фактор і брати його до уваги при визначенні демографічної безпеки країни.

Таблиця 1 - Показники демографічної безпеки

Показники

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Очікувана тривалість життя при народженні, років

+

+

+

+

+

Коефіцієнт дитячої смертності (померло дітей віком до одного року на 1 тис. народжених), осіб

+

+

 

+

+

Коефіцієнт природного приросту (на 1 тис.), осіб

+

+

 

 

+

Сумарний коефіцієнт народжуваності  населення, (середня кількість дітей, народжених жінкою за все життя), осіб

+

+

+

+

 

Чистий коефіцієнт відтворення населення (брутто), осіб

+

+

 

 

 

Коефіцієнт старіння (станом на
1 січня), %

+

+

+

+

 

Демографічне навантаження непрацездатного населення на працездатне, %

+

+

 

 

 

Нетто-коефіцієнт відтворення населення

 

+

+

+

 

Коефіцієнт депопуляції

 

+

+

+

 

Коефіцієнт смертності населення працездатного віку, у т. ч. коефіцієнт смертності чоловіків і жінок працездатного віку

 

+

+

 

+

Сальдо міграційного обміну між міською і сільською місцевістю, у тому числі по статі, віку, рівню освіти (сальдо міграції)

 

+

+

 

 

Чисельність нелегальних мігрантів

 

 

+

 

 

Співвідношення шлюбів і розлучень

 

 

+

 

 

Ступінь диспропорційності статевого складу населення репродуктивного віку

 

 

 

+

 

Коефіцієнт сімейності

 

+

 

+

 

Інтенсивність абортів в репродуктивному віці

 

 

 

+

 

Загальний коефіцієнт смертності

 

+

 

+

 

Коефіцієнт міграційного приросту населення

 

 

 

+

+

Рівень нелегальної міграції

 

 

 

+

 

Вікові коефіцієнти народжуваності

 

+

 

 

 

Спеціальний коефіцієнт народжуваності

 

+

 

 

 

Коефіцієнт живонароджених

 

+

 

 

 

Вікові коефіцієнти смертності

 

+

 

 

 

Коефіцієнт шлюбного народження

 

+

 

 

 

Загальний коефіцієнт шлюбності

 

+

 

 

 

Спеціальний коефіцієнт шлюбності

 

+

 

 

 

Вікові коефіцієнти розлучень

 

+

 

 

 

Спеціальний коефіцієнт розлучень

 

+

 

 

 

Середній розмір сімї

 

+

 

 

 

Показник сімейного навантаження

 

+

 

 

 

Середній вік населення, роки

 

 

 

 

+

Материнська смертність (на 100 тис дітей, що народилися живими)

 

 

 

 

+

Базуючись на офіційних статистичних даних [6], спостерігаємо значне скорочення населення України через міграцію в 1993-2002р.р., але починаючи з 2005р. відбувається міграційний приріст населення України (+4 тис осіб), а в 2011р. вже +17,0 тис осіб, що обумовлено в’їздом на територію нашої держави представників Туркменістану, Таджикістану, Китаю, Тайваню, Афганістану, тощо, в той час, як українці не повертаються із «заробітчанства». На жаль, дані офіційної статистики не враховують всю нелегальну міграцію українських заробітчан, яка, за оцінками різних експертів, коливається в межах від чотирьох до семи мільйонів або 19,5-34,1 % економічно активного населення працездатного віку [7].

В проекті Закону України «Про демографічну безпеку України», міграційні зміни пропонується оцінювати чисельністю нелегальних мігрантів та величиною сальдо міграційного обміну між міською і сільською місцевістю. Погоджуючись із введенням показників, які характеризують міграцію слід зауважити, можливість визначення чисельності нелегальних мігрантів виникає сумнів – яким чином це можна зробити? Реально лише визначити ту їх чисельність, яка вже виявлена, але справжню ситуацію з нелегальною міграцією даний показник не буде висвітлювати. Аналогічно важко визначити чисельність українських заробітчан-нелегалів за кордоном. Сальдо ж міграційного обміну необхідно враховувати не лише між селом та містом, але й між країнами, за причини, що вказувалася раніше.

Більш широкий спектр показників, які характеризують демографічну безпеку, представлено в роботах російських дослідників Дударєва В.Б. та Кримзіна Д.М., а також українського економіста Хомина О.Й. При цьому, всю сукупність показників системи демографічної безпеки Дударєв В.Б. об’єднує у три великі групи: показники рівня демографічної безпеки (табл. 1); показники спрямованості та швидкості зміни демографічної безпеки; показники наслідків зміни демографічної безпеки (демографічних втрат), що є цілком логічним та доцільним на наш погляд. В роботі ж [2] представлено групування показників на прямі та непрямі, та, на жаль, не відображено обґрунтування цієї розбивки.

Окрім представлених показників, які позиціонуються як показники демографічної безпеки, досить часто у їх якості  використовуються загальновідомі демографічні показники, які описують демографічну ситуацію. За допомогою розрізнених показників досить важко оцінити реальний рівень демографічної безпеки та розробити заходи щодо виправлення ситуації, тому виникає необхідність в обґрунтуванні кола показників, що будуть описувати демографічну безпеку, їх групуванні та розробки методики зведення їх в єдиний показник. В роботах [1,5] наведено методики визначення інтегрального коефіцієнту демографічної безпеки, але на наш погляд, перелік показників не описує стан демографічної безпеки в повній мірі, тому постає нагальна потреба в розширенні цього переліку. Вважаємо, що всі показники, які характеризують демографічну безпеку, доцільно об’єднати в групи, які можна представляти як абсолютними, так і відносними характеристиками (коефіцієнтами): чисельність населення (загальна та середня чисельність, наявне та постійне населення); природний рух (природний приріст, коефіцієнти народжуваності, смертності, тощо); міграційний рух (коефіцієнт міграційного приросту, міграційне сальдо, тощо); якісна характеристика населення (тривалість життя, демографічне навантаження непрацездатного населення на працездатне, тощо).

У якості подальших досліджень, передбачається обґрунтування переліку показників демографічної безпеки за кожною з визначених груп, а також визначення методики розрахунку рівня демографічної безпеки.

 

Література

1              Методика розрахунку рівня економічної безпеки України затверджена Наказом Міністерства економіки України № 60 від 02.03.2007.

2              Хомин О.Й. Методика розрахунку демографічної безпеки// «Вісник економіки транспорту і промисловості» №29 – 2010. – с. 188-191.

3              Проект Закону України «Про демографічну безпеку України» 4269 від 15.10.2003.

4              Дударев В. Б. Статистическое исследование демографической безопасности России: автореф. дис.. на соискание ученой степени канд.экон. наук: спец. 08.00.12  «Бухгалтерский учет, статистика» / В. Б. Дударев. – Москва,  2008. – 23 с.

5              Крымзин Д.Н. Интегральная оценка демографической безопасности региона (на примере республики Мордовия) //[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sisupr.mrsu.ru/2011-4/PDF/5/Kryimzin.pdf.

6              Офіційний сайт Державного комітету статистики України//[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

7              Державна політика в галузі міграції потребує вдосконалення//Голос України №9 (4759) від 21.01.2010. - с.4-5.