Сакун Л.М., Савченко О.В.

Кременчуцький державний університет імені М. Остроградського

Моделювання експорту продукції

на основі аналізу часового ряду продаж

 

Аналіз часового ряду продаж передбачає необхідність дослідження інформації, яка відбиває динаміку причинних взаємозв’язків, притаманних процесам виробництва і збуту продукції на ринку. Часовий ряд розглядається як сукупність складових: тренда або довгострокового руху fі;більш або менш регулярних коливань відносно тренда Сі; сезонної компоненти S; залишку або несистематичного ефекту Lі:

уі = fі + Сі+ Sі+Lі                (1)

Для вирішення цих задач запропонована наступна послідовність дій :

1. Попередній аналіз часового ряду на наявність тренда.

1.1.Оцінка наявності тренда в дисперсії.

1.2.Оцінка наявності тренда в середньому.

2. Побудова адитивної моделі збуту.

2.1.Аналіз моделювання тренда часового ряду продаж.

2.2.Оцінка циклічної, сезонної та випадкової складової часового ряду продаж.

2.3.Оцінка якості побудованої моделі.

3.Прогнозування обсягів збуту продукції.

3.1.Прогнозування значень складових часового ряду продаж.

3.2.Прогнозування обсягів збуту продукції на основі прогнозних значень складових часового ряду продаж.

Розглянемо використання запропонованого комплексу методів виявлення тренда часового ряду продаж для аналізу обсягів експорту автомобілів виробництва холдингової компанії «АвтоКрАЗ»

За офіційними даними по відвантаженню продукції ХК „АвтоКрАЗ” складено таблицю 1.

 

Таблиця 1

Експорт автомобілів КрАЗ у країни

ближнього і дальнього зарубіжжя у 2008р.

Місяць

Обсяг експорту, од. (Yi)

T

Січень

222

1

Лютий

254

2

Березень

197

3

Квітень

220

4

Травень

218

5

Червень

230

6

Липень

201

7

Серпень

235

8

Вересень

250

9

Жовтень

264

10

Листопад

254

11

Грудень

259

12

Усього

2804

-

Спочатку по кореляційному полю знаходиться оцінка залежності φ (t). Кореляційним полем називається множина точок (t, Yt), яка утворена часовим рядом і нанесена на координатну площу TOY. У залежності від характеру зміни Yt зі збільшенням t можуть бути узяті одна або декілька залежностей, що мають ту саму тенденцію зв’язку між t і Yt.

Характер зміни  значення Yt при збільшенні часу T вказує на те, що в якості моделі залежності між цими показниками може бути обрана логарифмічна крива функції

                                                Y = a + b*Ln (t)                                         (1)

Приведемо модель до лінійного вигляду шляхом заміни Z = Ln (t), тоді функція отримає вигляд:

                                                Y = a + b*Z.                                              (2)

Для визначення оцінок a та b – параметрів рівняння лінійної залежності Y = a + b*Z – використовують метод найменших квадратів (МНК) [1], згідно якого:

                                                                     (3)    

                                                      ,                                        (4)

де n – обсяг вибірки (n=12);

    ,  - середні арифметичні відповідних значень.

У нашому випадку,

 =  (12*3016,84 – 19,99*1615) / (12*39,57-19,992) = 52,018;

 = 1615 / 12 = 134,58; = 19,99 / 12 = 1,67, тоді

 = 134,58 – 52,018*1,67 = 47,942.

У таблиці 2 наведені розрахункові та фактичні значення кількості вантажівок, проданих на експорт у 2008р. помісячно, а також за січень-березень 2009р., тобто із прогнозом на три періоди наперед.

Таблиця 2.

Відхилення розрахункових та фактичних значень експорту КрАЗ у 2008р.

Т (період)

Yi, од.

, од.

 

Yi -

(Yi - )2

1

222

94

-16

256

2

254

121

-6

36

3

197

100

18

324

4

220

66

-6

36

5

218

58

14

196

6

230

90

-36

1296

7

201

143

20

400

8

235

181

22

484

9

250

189

-23

529

10

264

182

-17

289

11

254

184

28

784

12

259

206

3

9

13

229

228

-51

2601

14

240

223

-22

484

15

245

184

30

900

Порівняємо наскільки точно знайдена модель часового тренду відповідає фактичним значенням функції продажу Yt. зміни обсягів експорту вантажівок КрАЗ за 2008р (рис.1).

Рис. 1 – Порівняльний аналіз розрахункових та фактичних значень функції Yt

Таким чином, тенденція функції Yt подібна до розрахункових значень функції , що ще раз доводить практичну значимість отриманої моделі часового ряду. Наведені у науковій роботі методичні розрахунки мають проводитись щорічно на початку кожного операційного року з метою планування можливих обсягів продаж автомобілів КрАЗ та здійснення контролю за їх виконанням.

ЛІТЕРАТУРА

1.     Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. - М.: Мир, 1970. – 263 с.

2.     Кендэл М. Временные ряды: Пер. с англ. Ю.П. Лукашина. - М.: Финансы и статистика, 1981. - 199 с.

3.     Кендэл М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. - М.: Наука, 1973. - 900 с.

4.     Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин И.М. Исследование операций в экономике. – М.: Банки и биржи, 1999. – 407 с.