Економічні науки/3. Фінансові відносини

Бондар А.П.

Науковий керівник: Голишевська Л.В.

Вінницький національний аграрний університет, Україна

АКЦИЗОМ ПО ТЮТЮНОВИХ ВИРОБАХ

Все почалося з того, то нап­рикінці 2008 року Верховна Рада прийнята в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Зако­ну України «Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби» №3281, який передбачав підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби з 1 січня 2009 року (зміни щодо оподаткування акцизним збором тютюнових виробів з 01.01.2009 зображено у табл.1.). Акциз на сигарети без фільтру в твердих сумах про­понувалося підвищити з 12,5 до 35 грн. за 1000 шт., із 16 до 20% до обороту з реалізації. На сигарети з фільтром - з 30 до 60 грн. за 1000 шт. і з 16 до 20% відповідно. Розмір мінімального по­даткового зобов'язання зі оплати ак­цизного збору за 1000 шт. сигарет підвищувався з 18 до 50 грн. для сига­рет без фільтру і з 40 до 100 грн. — з фільтром [1].

Таблиця 1

Зміни щодо оподаткування акцизним збором тютюнових виробів з 01.01.2009 по 01.01.2011 рр., внесені Законом України від 25.12.2008 р. № 797-УІ «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування»

 

 

Ставки акцизного збору у:

 

 

31.12.2008 

10.01.2009

   01.02.2009

01.07.2009

01.01.2010

01.01.2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) ЗГІДНО з УКТ ЗЕД

твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

процентах до обороту з реалізації товару (продукції)


            Продовження табл.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2402 100000

Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сиг арили (тонкі сигари), з вмістом тютюну

30 грн. за 1000 шт.

8

100 грн. за 1 кг, але не менше 47 грн. за 1000 шт.

16

50 грн. за 1 кг

16

75 грн. за 1 кг

16

85 грн. за 1кг

36

100 грн. за 1кг, але не менше47 грн. за 1000 шт.

16

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

12,5 грн. за 1000 шт.

16

35 грн. за 1000 шт.

16

15,6 грн. за 1000 шт.

16

19,5 грн. за 1000 шт.

16

27 грн. за 1000 шт.

16

35 грн. за 1000 шт.

16

Мінімальне обмеження

Сигарети без фільтра •

18 грн. за 1000 шт.

-

18 грн. за 1000 шт.

-

25 Грн. за 1000 шт.

-

32 грн. за 1000 шт.

-

40 грн. за 1000 шт.

-

50 грн. за 1000 штук

-

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

30 грн. за 1000 шт.

16

60 грн. за 1000 шт.

16

37,5 грн. за 1000 шт.

16

45 грн. за 1000 шт.

16

52 грн. за 1000 шт.

16

60 грн. за 1000 шт.

16

Мінімальне обмеження

Сигарети з фільтром

40 грн. за 1000 шт.

-

40 грн. за 1000 шт.

-

47 грн. за 1000 шт.

-

60 грн. за 1000 шт.

-

80 грн. за 1000 шт.

-

100грн.за 1000 штук

-

2403 10

Тютюн з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції

12 грн. за 1кг

10

35 грн. за 1 кг

16

15,6 грн. за 1кг

16

19,5 грн. за 1кг

16

27 грн. за 1 кг

16

35 грн. за 1 кг

16

2403 99 10 00

Жувальний і нюхальний тютюн

5 грн. за 1 кг

8

10 грн.  за 1 кг

16

6,25 грн.  за 1кг

16

7,80 грн.  за 1 кг

16

8,5 грн. за 1 кг

16

10 грн. за 1 кг

16

           Як свідчить практика, підвищення ставок податку призводить до збільшення цін на продукцію, але не завжди до зменшення обсягів її спо­живання. Так, внаслідок підвищення рівня оподаткування та зростан­ня роздрібної ціни дорогі та якісні сигарети можуть бути замінені де­шевшими, розшириться сектор фальсифікованої продукції, що не­гативно впливатиме на здоров'я громадян і зменшить надходження до бюджету. Підвищення ставок та­кож може призвести до збільшення контрабанди з огляду на нижчий рівень оподаткування аналогічної продукції в сусідніх країнах.

          З метою запобігання незаконно­го виготовлення не облікованої та фальсифікованої продукції Законом №1201-VI встановлюється став­ка акцизного збору на тютюн та замінники тютюну за кодом УКТ ЗЕД 2403 у розмірі 25 грн. за 1 кг, яка раніше була нульовою. Встановлення ставки на тютюн та замінники тютюну за кодом УКТ ЗЕД 2403 не впливатиме на формування ціни тютюнових виробів, оскільки відповідно до п. «в» частини другої ст. 3 Закону України від 15.09.95 р. № 329/95-ВР «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові виро­би» вартість та обсяги сировини, що використовується для виробництва підакцизних товарів, не підлягають оподаткуванню. Цю норму передба­чено з метою уникнення подвійного оподаткування підакцизних товарів. Водночас на тютюнову сирови­ну та тютюнові відходи за кодом УКТ ЗЕД 2401 встановлено нульову ставку, що дає можливість ввезення такої сировини на територію України імпортерами (невиробниками тютю­нових виробів) для перепродажу без сплати акцизного збору. Це створює ризик використання тютюнової си­ровини в тіньовій економіці та потребує посилення контролю за ввезенням та її обігом на території України з метою недопущення виго­товлення фальсифікованих тютюно­вих виробів.

Крім того, Законом 1201-VІ вносяться зміни до ст. 4 Декрету № 18-92, якими змінюється поря­док обчислення акцизного збору за ставками у процентах від обо­роту. Відтепер акцизний збір за ставками у процентах обчислю­ватиметься виходячи з обороту за максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість, але з урахуванням ак­цизного збору, що практично збільшує базу оподаткування [3].

 Зазначимо, що до прийняття Закону 1201-VІ, для обчислення обороту з реалізації тю­тюнових виробів застосовувались максимальні роздріб­ні ціни (без ПДВ та акцизного збору). А максимальні роздрібні ціни, які виробники та імпортери повинні були де­кларувати, у своєму складі повинні містити всі види податків, у т.ч. і акцизний збір. Тому застосовувати по­рядок розрахунку суми акцизного збору з урахуванням мінімального податкового зобов'язання виробникам та імпортерам слід було ще до декларування максимальних роздрібних цін на тютюнову продукцію [2].

Проте не зрозуміло яким чином можна при визначенні обороту з реалізації за максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість враховувати акцизний збір ще раз, коли акцизний збір вже враховано в таких цінах. Якби Законом №1201-VІ було встановлено, що обчислення акцизного збору в процентах здійснюється виходячи з обороту з реалізації за максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість, то це було б зрозуміло: з максимальної роздрібної ціни вираховується сума ПДВ і обчислюється оборот з реалізації для нарахування акцизного збору [3].

Водночас слід зазначити, що на сьогодні чинним законодавством не встановлено окремого порядку оподаткування тютюнових виробів та не визначено порядку, за яким потрібно визначати базу оподаткування для обчислення податку в процентах до обороту з реалізації виходячи з максимальних роздрібних цін без ПДВ та з урахуванням ак­цизного збору. Очевидно, що обо­рот з реалізації має визначати­ся за максимальними роздрібними цінами без ПДВ, оскільки сума ак­цизного збору вже входить до скла­ду максимальних роздрібних цін.

Також Законом №1201-VІ вста­новлено порядок щорічної індексації фіксованих ставок акцизного збо­ру та мінімального податкового зобов'язання на тютюнові вироби, які підлягають індексації на індекс споживчих цін за минулі 12 місяців (за період з червня того року, в яко­му проводиться індексація, до червня попереднього року), що також має на меті підвищення рівня оподаткуван­ня тютюнових виробів в наступних роках. Ця норма набирає чинності з 1 січня 2010 р., а проіндексовані ставки та мінімальне податкове зобов'язання не пізніше 1 серпня мають бути опубліковані Кабінетом Міністрів України в офіційних друко­ваних виданнях [3].

На сьогодні основною стратегією реформування законодавства з акцизного збору має бути поступове наближення до норм, прийнятих в країнах – членах ЄС. Проте поспішність, з якою ухвалюються рішення, не дозволяє об'єктивно аналізувати ситуацію і переконатися, що в результаті непрогнозованої і економічно необгрунтонаної акцизної політики в Україні зразка 2009 року відбувається руйну­вання легального прозорого ринку тютюнових виробів і формування не­легального, зі всіма його негативними явищами.

Дані правоохоронних органів про виявлення нелегального виробницт­ва і контрабанди тютюнових виробів свідчать про те, що частина українсь­кого населення перейшла на вжиток нелегальної продукції. В результаті збільшення ставок акцизного збору зросла активність підприємств, які виробляють контрафактну про­дукцію. Істотна різниця в податково­му навантаженні на тютюнові вироби в Україні в порівнянні з Росією і Мол­довою створює економічні підставі і для широкомасштабної контрабанди продукції до України.

Асоціація «Укртютюн» просить депутатів «не допустити продовжен­ня практики порушення законів Ук­раїни і ухвалення поспішних рішень без ґрунтовного аналізу наслідків по­передніх рішень щодо підвищення акцизного збору». Виробники тютюнових виробів також просять надати їм можливість висловиш свою думку при розгляді бюджетним комітетом порушених питань. На думку асоціації, реалізація ініціативи щодо чергового підвищення ставок акцизного збору спричинить подальше зростання цін на тютюнові вироби в середньому на 25%, що лише посилить негативні тенденції на тютюновому ринку Ук­раїни. До того ж збільшення цін стимулюватиме українських споживачів до вжитку дешевшої тютюнової продукції, яка не забезпечить додаткових надходжень до державного бюджету [1].

Література

1. Мазур Є. Акцизом по сигаретах//Агробізнес сьогодні. -2009. - №17. - С.18-19.

2. Мігунова Л. Акцизний збір на тютюнові вироби: що нового?//Баланс. -2008.-№37-38. - С.34-37.

3. Мігунова Л. Змінено порядок оподаткування та підвищено ставки акцизного збору на тютюнові вироби//Вісник податкової служби України. -2009. - №18.- С.4-9.

4. Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон України №329/95ВР від 15.09.1995 р. в редакції закону № 1201-VІ від 31.03.2009 р.