К.е.н., доцент Клокар О.О.

Білоцерківський національний аграрний університет

Аналіз та заходи підвищення трудової мотивації в аграрному секторі економіки

 

 

        Ставлення до роботи працівників аграрного сектора економіки істотно залежить від ефективності функціонування механізму трудової мотивації в кожному господарстві. Проте несприятливий їх економічний стан, недостатній рівень менеджменту, відсутність досвіду з даного питання та однотипність застосовуваних стимулів не сприяють зацікавленості селян у роботі і негативно позначаються на результатах фінансово-господарської діяльності. Неефективний мотиваційний механізм до праці, спричинений нестачею належних робочих місць, низькими заробітками, відсутністю перспективи професійного росту, проблеми з житлом та інші негаразди стають спонукальним чинником до міграції, насамперед, трудової неофіційної. Тому актуальним є вивчення сучасного механізму трудової мотивації в аграрному секторі економіки та пошук основних шляхів його вдосконалення.

        Дослідженням вищезазначеної проблеми займалися такі відомі             вчені-економісти: О. Бугуцький, Є. Валь, Н. Волгін, В. Дієсперов, Е. Лібанова, П. Саблук, А. Трофімов, М. Тушканов, Л. Червінська та інші [1-5]. Вони розкрили основні методологічні засади та роль мотиваційних механізмів у раціональній організації трудового процесу колективних сільськогосподарських підприємств. Однак особливості трудової мотивації в реструктуризованих господарствах різних організаційно-правових форм та напрями їх покращання в аграрному секторі економіки в сучасний післяреформений період через їх складність, різноманітність, динамічність вивчені недостатньо.

        Зважаючи на актуальність вищенаведених питань, метою даного дослідження є визначення основних напрямів покращення трудової мотивації в аграрному секторі економіки. Відповідно до цієї мети в статті поставлені і розв’язувалися такі завдання:

-   аналіз та оцінка сучасного стану та діючих моделей мотивації аграрної праці  в сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм;

-   виявлення основних проблем, що знижують дію механізму трудової мотивації;

-   розробка пропозицій щодо удосконалення мотивації праці селян з урахуванням функціонування різноманітних форм власності і господарювання.

        Об’єктом дослідження виступали соціально-трудові відносини, що впливають на формування ставлення селян до праці на підприємствах аграрного сектора Київської області, реструктуризованих в нові організаційно-правові форми. Для цього використовувалися наступні методи: діалектичний, абстрактно-логічний, аналізу, синтезу тощо.

 В результаті проведеного дослідження встановлено, що нині основними виробниками сільськогосподарської продукції та «постачальниками робочих місць» є відкриті (ВАТ) та закриті (ЗАТ) акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та фермерські господарства (ФГ). У 2008 р. в Україні, за даними Державного комітету статистики України, функціонувало 50 тис. господарських суб’єктів, з них: майже 8 тис., або 16% господарські товариства (відкриті, закриті акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю тощо), більше ніж 40 тис. (80%) - фермерські господарства і    2 тис. (4%) – інші суб’єкти. Аналогічна картина склалася і в регіонах  нашої країни. Зокрема, у Київській області, за даними Головного управління статистики Київської області, вищенаведені показники становили відповідно 580 (26,2%), 1,1 тис. (49,7%) та 534 (24,1%) [6, с.70; 7, с.51]. Виходячи з провідної ролі акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю та фермерських господарств в аграрному секторі економіки, дослідження мотивації праці проводилося саме на цих підприємствах.

       За результатами опитування встановлено, що на Київщині розповсюджені і функціонують три основні моделі мотивації праці: матеріальна, соціально-психологічна та комплексна (рисунок).

 

Рис. Пріоритетні складові основних моделей мотивації праці в реструктуризованих сільськогосподарських підприємствах Київщини.*

*Складено автором завдяки результатам проведених вибіркових монографічних, соціологічних досліджень в господарюючих суб’єктах Білоцерківського, Володарського, Кагарлицького та Фастівського районів Київської області.*

Проте значна частина селян невдоволена мотивацією аграрної праці, що  свідчить про необхідність пошуку шляхів її покращання. В Україні вже здійснені певні кроки в даному напрямі. Так, науковим центром “Інститут аграрної економіки” УААН розроблена Концепція комплексної програми підтримки та розвитку українського села на 2006 – 2010 роки. В ній передбачені заходи щодо поліпшення соціально-економічних умов розвитку аграрного сектора економіки, підвищення рівня стимулювання, соціальної захищеності селян [8]. Це, в свою чергу, сприятиме підвищенню їх добробуту і формуванню позитивного ставлення до роботи. Однак, з ряду економічних, політичних, організаційно-правових та інших причин дана концепція не реалізується.

       Для удосконалення мотивації трудової діяльності працівників реструктуризованих сільськогосподарських підприємств, на нашу думку, необхідно, перш за все, розробити та реалізувати основні концептуальні засади її покращання та функціонування.  Вони повинні включати в себе такі позиції:

-         паритет у правах усіх сторін соціально-економічних відносин щодо розподілу прибутку підприємства;

-         забезпечення провідних фахівців правом власності на акції підприємства;

-         створення умов для належного використання виробничих, людських і природних  ресурсів;

-         впровадження демократичних засад управління;

-         пріоритетне забезпечення робочими місцями перспективних молодих і висококваліфікованих фахівців;

-         впровадження переважно погодинної системи оплати аграрної праці на всіх видах механізованих та ручних робіт;

-         забезпечення сприятливого внутрішнього та зовнішнього середовища  для професійного зростання та самореалізації окремих працівників;

-         розробка на державному, регіональному та місцевому рівнях державних програм підтримки та розвитку сільських територій;

-         розробка цільових програм по наданню житла та інших соціально-побутових і культурних послуг малозабезпеченим і молодим фахівцям тощо.

Реалізація вищезазначених методичних і практичних підходів сприятиме покращенню ставлення селян до роботи, підвищенню ефективності діяльності реструктуризованих сільськогосподарських підприємств та аграрного сектора економіки в цілому. 

 

Література:

1.     Бугуцький О.А., Купалова Г.І., Дієсперов В.С. та ін. Мотивація праці та формування ринку робочої сили. – К.: Урожай, 1993. – 416 с.

2.     Волгин Н. Валь Е. Мотивационная основа эффективности труда // Человек и труд. – 2000. - №4. – С.75 – 76.

3.     Саблук П.Т. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави //Національний науковий центр “Інститут аграрної    економіки”. – 2005. – С. 9. 

4.     Трофимов А.П., Тушканов М.П. Концепция мотивации труда и трудовых отношений на предприятиях сельского хозяйства. – М.: Всерос. НИИ экономики сел. хоз – ва. – 1996.    52 с.

5.     Червінська Л.П. Основи мотивації в менеджменті. – Суми: ВВП Мрія – 1, 1997. –  192 с.

6.     Київська область: Статистичний щорічник. – К.: Головне управління статистики у Київській області, 2009. – 376 с.

7.     Сільське господарство України: Статистичний щорічник. – К.: Державний комітет статистики України, 2009. – 335 с.

8.     Концепція комплексної програми підтримки та розвитку українського села на 2006 – 2010 роки. – К.: ННЦ „Інститут аграрної економіки”, 2005. – 8 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторська довідка

Клокар Олег Олександрович, к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Білоцерківського національного аграрного університету.

Адреса: Київська область, м. Біла Церква, вул. Павліченко, 20,  кв. 81. Електронна адреса: klokar@rambler.ru

Контактні телефони (04563) 39-30-30 – дом., (050) 984-63-24 – моб.