Економічні науки/2. Зовнішньоекономічна діяльність

Літовська І.М.

Буковинська державна фінансова академія

Міжнародне співробітництво України у вирішенні екологічних проблем

 

У  сучасному  суспільстві  екологічна політика стала самостійною сферою в політичній діяльності держав. Україна, як європейська держава, приєдналася  до  процесу  державного  та  правового  регулювання  збереження  природного  середовища.  У зв’язку  з  цим  державна  екологічна  політика  має  посідати  провідне  місце  у  реалізації  зовнішньополітичних пріоритетів країни.

Метою  статті  є  дослідження  позитивних  та негативних  аспектів договірно-правової бази міжнародної  співпраці  України  у  сфері  охорони  навколишнього  середовища,  а  також  дослідження феномену  екологічної  безпеки,  механізмів  її  забезпечення  крізь  призму  міждержавних  договорів  і

конвенцій. 

Об’єктивна  необхідність  міжнародного  співробітництва  в  галузі  охорони  природи  на  міждержавному рівні випливає  із глобального характеру екологічної кризи. Сьогодні розпочався процес формування нової системи цінностей соціального, економічного та етичного характеру, що включає екологічний  імператив.

З 1991 р. в Україні введена плата за забруднення навколишнього середовища. Заходи направлені на  реалізацію  головного  принципу:  не  максимізація  прибутків  підприємців  або  держави,  а  досягнення стійкого розвитку шляхом збалансованого природокористування так, щоб розвиток матеріального виробництва в будь-якому регіоні забезпечував стійкість екосистем.

На сучасному етапі розвитку Україна перебуває у скрутному економічному становищі, але намагається запровадити в життя соціально-правові важелі охорони природи: 1) введення екологічних норм та стандартів, що обов’язкові  як  для  підприємств,  так  і  для  окремих  осіб;  2)  проведення  обов’язкових  екологічних експертиз;  3)  створення  юридичних  можливостей  для  кооперування  підприємств  для  виконання екологічних програм на  взаємно договірній основі; 4) поширення безвідходних  і чистих технологій через  систему  виставок  та  ярмарків [2].

Провідною  державою  у  світі  у  сфері  державного  регулювання  проблеми  екології  і  системи соціального захисту населення є Німеччина. Майже за 30 неповних років тут було прийнято більш як 600 різноманітних законодавчих актів у галузі охорони навколишнього середовища [2].

У  1995  р.  Україну  було  прийнято  до  Ради  Європи.  Започатковано  співпрацю  у  природоохоронній  галузі  з  Європейським  Союзом. 

На сьогодні  Україна  підписала  16  природоохоронних конвенцій  глобального  та  регіонального  характеру  та  5  протоколів  до  них.  Готується  за  участю спеціалістів Міністерства  з  надзвичайних  ситуацій  підписання  та  ратифікація ще  12  міжнародних конвенцій. Міністерство  з надзвичайних ситуацій здійснює співробітництво в рамках 43 міжнародних угод  та договорів.

На сучасному етапі вирішення екологічних проблем Чорноморського регіону неможливо уявити без  міжнародного  співробітництва,  що  обумовлено  багатьма  чинниками.  Основними  з  них  є  глобальний  характер  екологічних  проблем  та  транскордонний  характер  поширення  забруднень,

передусім – через повітряний басейн та транскордонні води. Ключовим фактором розвитку природоохоронного співробітництва стали розробка, ухвалення, ратифікація Конвенції про захист  Чорного  моря  від  забруднення  та  набуття  нею  чинності  (1994) [3].

4  лютого  2004  р.  Верховна  Рада  ратифікувала,  а  23  лютого  Президент  підписав  Кіотський протокол. В останньому десятиріччі минулого століття все більше людей почали розуміти, що зміни клімату  вже  настають. 

Головна мета Кіотського протоколу: всі розвинуті держави та країни з перехідною економікою, які  ратифікували  цей  документ,  беруть  на  себе  зобов’язання  обмежити  та  знизити  викиди  парникових  газів  у  2008–2012  рр. Протокол  діє  саме  в  ці  терміни,  а  в  2013 р. буде розроблено новий

документ.

На перший погляд, обмеження на викиди досить незначні. Україні дозволяється викидати 100 % парникових газів від рівня 1990 р., державам ЄС – 92 %, Японії – 94 %. Але Велика Британія та Німеччина повинні знизити їх майже на 15 %. Австралія, Греція, Ірландія, Ісландія та Португалія можуть навіть збільшити. Частку України розділятимуть Фінляндія, Франція та Росія – цим країнам не потрібно перевищувати рівень 1990 р. [4]. 

Для  досягнення  поставленої  мети  Кіотський  протокол  пропонує  кілька  механізмів:  торгівля квотами, проекти  спільного  впровадження  та  ін.

Отже, аналізуючи  міжнародне  співробітництво  України  у  сфері  екології  та  відповідно створену договірно-правову базу, можна відзначити прагнення України увійти у світовий правовий екологічний  простір  для  забезпечення  екологічної  безпеки  та  попередження  екологічних  криз  і катастроф. Оскільки проблеми  екології  є міжнародними,  то Україна  активно  залучається до підписання  та  виконання міждержавних договорів  і конвенцій,  головною метою  яких  є досягнення  стійкого  розвитку  економіки  шляхом  збалансованого  природокористування  та  цілісності  екосистем,  а створення  ефективного механізму  вирішення  екологічних проблем – основне завдання міжнародної спільноти.

Література:

1.     Діяльність уряду України в галузі екології // http:// www. 5ka. com. ua. 

2.     Екологічні проблеми в стратегії сталого розвитку // http://www.conference. mdpu.org.ua.

3.     Економічне співробітництво в Чорноморському регіоні // http:// www. personal. in. ua.

4.     Кіотський протокол в Україні // http:// www. ecoclub. ukrwest. net.

5.     Концептуальні  засади  та  соціоприродні  умови  сучасної  екологічної  політики  // Дослідження  світової політики.– К.: ICEMB, 2000.– № 11.– С. 57.