Економічні науки/2. Фінансові відносини

Асистент Руденко В.В, магістр Ліщина Т.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Оцінка ефективності трансфертної політики держави

У системі міжбюджетних відносин досить важлива роль відводиться трансфертній політиці держави як інструменту впливу на соціально-економічний розвиток регіонів. Тому на сьогоднішній день особливого значення набуває всебічний аналіз державної трансфертної політики з точки зору  забезпечення ефективного міжбюджетного вирівнювання.

Розгляду проблем функціонування трансфертної політики держави  в системі міжбюджетних відносин присвячені праці таких вітчизняних вчених як Т. Бондарук, В. Дець, Л.Макаренко, С. Мацюра, К. Самолян-Міхєєва та інші.

Основними завданнями даної статті є оцінка ефективності функціонування системи міжбюджетних відносин з позиції забезпечення загальнонаціональних інтересів; розробка висновків та пропозицій щодо удосконалення трансфертної політики держави. Головною метою аналізу трансфертної політики держави є  своєчасне виявлення і відстеження виникаючих загроз, визначення напрямів та методів їх запобігання. Адже правильне та своєчасне встановлення основних ризиків і небезпек є важливою передумовою для прийняття ефективних управлінських рішень у системі міжбюджетних відносин.

Для оцінки процесу вирівнювання  фінансових можливостей регіонів за рахунок Державного бюджету розрахуємо та проаналізуємо такі показники як  питома вага дотацій у трансфертах, витрати держави на дотації вирівнювання, рівень дотаційного навантаження на Державний бюджет.

Питома вага дотацій у трансфертах характеризує рівень свободи регіонів у використанні наданої фінансової допомоги. Згідно з європейськими стандартами, для забезпечення регіональної фінансової самостійності в структурі трансфертів частка дотацій повинна перевищувати частку субвенцій[1, ст. 44]. Показники питомої ваги окремих видів трансфертів у загальному їх обсязі подано у табл. 1.

Таблиця 1

Питома вага дотацій вирівнювання та субвенцій у загальному обсязі трансфертів з Державного бюджету за 2005-2009рр.

Показники

Питома вага, %

Структурні зрушення, %

2005

2006

2007

2008

2009

2009/06

2009/08

Трансферти з Державного бюджету

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

__

__

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

дотації з Державного бюджету

57,69

53,06

52,19

51,49

55,98

2,92

4,49

субвенції з Державного бюджету

42,31

46,94

47,81

48,51

44,02

-2,92

-4,49

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

із загального фонду

33,86

32,66

44,57

41,59

38,24

5,58

-3,35

із спеціального фонду

8,45

14,28

3,24

6,92

5,78

-8,50

-1,14

        Як бачимо, питома вага дотацій вирівнювання у загальному обсязі трансфертів більша за частку субвенцій. Проте в цілому, питома вага дотацій вирівнювання та субвенцій у загальному обсязі трансфертів протягом аналізованого періоду змінилась несуттєво. Частка дотацій протягом 2005-2009рр. коливається в межах 51,5-57,7%. Найбільшою питома вага дотацій зафіксована у 2005 році (57,69%), що пов’язано із фінансуванням протягом року в повному обсязі усіх дотацій, які передбачалися Законом України „Про Державний бюджет на 2005 рік”. Протягом усіх інших років аналізованого періоду спостерігається невиконання планових показників дотацій вирівнювання, що і призводить до коливання їх питомої ваги у структурі трансфертів[2, ст. 225]. Протягом 2006-2009рр. частка дотацій зросла на 2,92 відсоткових пункти , що становить 16,09млрд грн. 

Поряд із цим, частка субвенцій протягом аналізованого періоду встановлена на рівні 42-48,5%. Така висока питома вага цього виду трансфертів пов’язана із високими показниками субвенцій соціального спрямування, що фінансуються із загального фонду Державного бюджету. Їх розмір постійно змінюється і збільшився із 6,385 млрд. грн. у 2005 році до 16,712 млрд. грн. у 2009 році. У порівнянні з 2006 роком у 2009 році їх питома вага зросла на 5,58 відсоткових пункти. 

Іншим показником, що характеризує ефективність дотаційної системи на загальнонаціональному рівні і визначає обсяг фінансових ресурсів на забезпечення міжбюджетного вирівнювання є витрати держави на дотації вирівнювання з розрахунку на душу населення(табл. 2.).

Таблиця 2

Витрати  Державного бюджету на дотації вирівнювання з розрахунку на душу населення за 2005-2009рр.

Показники

2005

2006

2007

2008

2009

Абсолютний приріст, млрд.грн.

2009/06

2009/08

Обсяг дотацій вирівнювання, млрд. грн.

13,48

18,12

23,31

30,44

34,21

16,09

3,77

Чисельність наявного населення, млн.чол.

47,11

46,79

46,51

46,26

46,10

-0,69

-0,16

Обсяг витрат державного бюджету на дотації з розрахунку на душу населення, грн.

286,12

387,30

501,11

658,03

742,07

354,77

84,04

        Як бачимо, протягом аналізованого періоду витрати бюджету на дотації вирівнювання з розрахунку на одну особу мають тенденцію до поступового зростання. За 2005-2009рр. значення показника зросло на 455,95грн. У першу чергу, такі зміни спричинені значним приростом показників дотацій вирівнювання. Так, протягом 2005-2009рр. обсяги даного виду трансфертів з Державного бюджету зросли 2,5рази (20,73млрд. грн.). Поряд із цим, спостерігається зменшення чисельності наявного населення країни із 47,11 млн. у 2005 році до 46,1 млн. у 2009 році, що пов’язано із демографічними процесами в країні.

В цілому, варто зауважити, що таке суттєве зростання обсягу витрат на дотації вирівнювання протягом 2005-2009рр. свідчить про те, що доходи місцевих бюджетів, які враховується при розрахунку міжбюджетних трансфертів зростають меншими темпами, ніж відповідні видатки. Така ситуація є негативною, оскільки значна частина доходів Державного бюджету спрямовується на здійснення  міжбюджетного вирівнювання.

Доцільно також проаналізувати дотаційне навантаження на Державний бюджет, що розраховується як відношення показників дотації вирівнювання з Державного бюджету до доходів Державного бюджету(рис.1).

Рис.1. Динаміка показників дотаційного навантаження на Державний бюджет за 2005-2009рр

  Протягом аналізованого періоду значення показника встановлено на рівні 12-14,05%. Помірні коливання показників дотаційного навантаження спостерігається в 2007-2009рр. У першу чергу, такі процеси пов’язані із збільшенням темпів приросту показників дотацій та одночасним зменшенням темпів приросту доходів бюджету. Так, якщо протягом 2006-2009рр. обсяг дотацій зріс на 88,8%, то доходи Державного бюджету збільшились на 83% [3, ст.24].  

У 2009 році порівняно з попереднім періодом показник дотаційного навантаження зріс на 0,78 відсоткових пункти. Причиною цього є збільшення обсягу дотацій з бюджету на 3,77млрд.грн., що відповідає 12,83%. Поряд із цим, доходи Державного бюджету за аналогічний період зросли лише на 6,08%. Причиною такого незначного приросту показників доходу є невиконання запланованих показників надходжень до загального фонду бюджету, зокрема за податком на додану вартість та податком на прибуток. В цілому, рівень дотаційного навантаження на Державний бюджет хоч і є незначним, проте має тенденцію до поступового зростання.  Це означає, що у видатках бюджету зростає частина витрат на дотації вирівнювання, тоді як надходження до Державного бюджету  збільшуються досить повільними темпами.

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що трансфертна політика держави потребує подальшого удосконалення, оскільки значний обсяг фінансових ресурсів витрачається на забезпечення фінансового вирівнювання. З метою усунення зазначених недоліків пропонуються наступні заходи:

- розширення переліку власних доходів місцевих бюджетів;

- запровадження механізму надання трансфертів, який би враховував основні макроекономічні показники розвитку регіонів;

- надання субвенцій з Державного бюджету на умовах спільного з місцевими органами влади фінансування проектів соціально-економічного розвитку.

Здійснення перерахованих вище заходів дасть змогу зміцнити фінансову самостійність місцевих бюджетів, забезпечить використання прозорих механізмів надання дотацій вирівнювання, та збільшить зацікавленість органів місцевого самоврядування у реалізації регіональних програм і проектів.

Література:

1.                       Дець В.Ф. Комплексна оцінка ефективності системи між бюджетного регулювання в Україні// Економіка і підприємництво. – 2008. - № 5. – С.43-53.

2.                       Мацюра С.І. Трансферти в системі міжбюджетних відносин// Гроші, фінанси і кредит. – 2009. - №5(95). – С. 223-229.

3.                       Самолян-Міхєєва К.Д. Міжбюджетні відносини як фінансовий механізм держави// Економіка, фінанси, право. – 2009. - №3. – С.19-25.