Економіка / 7. Облік і аудит

Бурко К. В.

Вінницький національний аграрний університет

Сучасний стан та перспективи вивчення поведінки витрат з метою управління діяльністю сільськогосподарських підприємств

 

Загалом прибутковість підприємства, зниження собівартості визначається рівнем управління витратами, що забезпечується впровадженням раціональної системи управлінського обліку. Відсутність нормативної регламентації щодо організації управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах України змушує вирішувати цю проблему індивідуально кожним підприємством, що негативно позначається на їх обліковій практиці.

Традиційний облік є фіксацією і відображенням у фінансовій звітності витрат звітного року. Але коли йдеться про управління, - менеджер приймає рішення щодо майбутніх подій. Йому потрібно визначити, що буде, якщо він прийме це або інше рішення.

Враховуючи це, управлінський облік націлений на майбутнє. Для того, щоб прогнозувати результат діяльності підприємства враховуючи витрати потрібно аналізувати поведінку витрат, а для цього перш за все ми маємо її зрозуміти.

Теоретичні та методологічні основи обліку витрат приведені в працях ряду науковців нашої країни [1-3]. Проте, сутність та аналіз поведінки витрат з метою управління діяльністю сільськогосподарських підприємств, практично, залишаються недослідженими. Актуальність проблеми дослідження пов’язана з існуючими економічними умовами господарювання сільськогосподарських підприємств в Україні і необхідністю здійснення реформування структури управління як на самому підприємстві, так і в галузі в цілому.

Поведінка витрат (Cost Behavior)це характер реагування витрат на зміни у діяльності підприємства.

Для опису поведінки витрат у літературі традиційно використовують терміни: “змінні витрати” і “постійні витрати”, а також “напівзмінні витрати” і “напівпостійні витрати“. При цьому як основний фактор витрат зазвичай розглядають обсяг діяльності (виробництва або реалізації).

Зміни у складі й величині витрат відбуваються під впливом певних подій та операцій, що мають місце в процесі господарської діяльності.

Розуміти взаємозв`язок між витратами та певними факторами дуже важливо, оскільки це дає змогу передбачати майбутні релевантні витрати, що вкрай необхідно для прийняття управлінських рішень.

Знання класифікації витрат та їх поведінки дає можливість менеджеру приймати правильні рішення стосовно факторів, що впливають на їх рівень, і тим самим управляти витратами. Але проблема виникає часто у тому, як правильно, науково обґрунтовано та економічно доцільно розподілити витрати на постійні  і змінні. Поділ витрат на постійні і змінні є проблемою як теоретичною, так і практичною.

Дослідження групування витрат на сільськогосподарських підприємствах показує, що поділ витрат на постійні та змінні, в більшості із них не здійснюється. Відсутній також чіткий поділ витрат на прямі та непрямі. І зовсім не проводиться дослідження поведінки витрат.

Відповідно до вимог управлінського обліку для виділення окремих груп витрат в сільськогосподарських підприємствах потрібно враховувати значні особливості виробничих процесів зокрема:

-       нерівномірність проведення витрат протягом звітного періоду;

-       можливість отримання інформації про фактичну собівартість продукції лише один раз в кінці року, коли будуть зібрані понесені за весь виробничий період витрати та розподілені між усіма видами виробленої продукції;

-       витрачання на годівлю тварин корму власного виробництва та зеленого корму, який у літній період значно дешевший;

-       застосування відповідних систем стимулювання працівників.

 У випадку необхідності проаналізувати витрати  з метою подальшого управління ними  в сільськогосподарських підприємствах потрібно виконати наступну послідовність дій:

-         визначити, що є показником ділової активності, відносно якого буде проводитись аналіз;

-         правильно визначити релевантний діапазон;

-         впевнитись, що всі витратипідприємства, в рамках раніше визначеного релевантного діапазону мають лінійних характер поведінки;

-         визначити метод, за допомогою якого витрати будуть поділені на постійні та змінні;

-         підготовити вихідні дані у вигляді придатному для вибраного методу аналізу;

-         розрахувати показники і підготувати звітність для керівництва з метою прийняття управлінського рішення;

-         прийняти відповідне управлінське рішення на основі представленої інформації;

-         здійснити коректування дій на основі прийнятих управлінських рішень.

Аналіз дослідження поведінки витрат значно полегшиться за наявності на підприємстві автоматизованої системи обробки облікових даних та необхідного програмного забезпечення.

Література:

1.                 Голов С. Класифікація  витрат і методи калькулювання  собівартості продукції в управлінському обліку // Податкове планування. – 2006. - № 2 (64). – С. 25-31.

2.                 Ільків Л. А. Класифікація витрат виробництва як необхідна передумова об’єктивного обліку і дієвого контролю // Облік і фінанси АПК. – 2007. -№ 1-2. – С.105-108.

3.                 Слюсарчук Л. Вплив класифікації затрат на прийняття управлінських рішень // Облік і фінанси АПК. – 2006. -№6. – С.102-110.