Ткач Т. Г., студент-магістр

Томчук О. Ф., к.е.н., доцент

Вінницький національний аграрний університет

Аналіз та управління грошовими потоками підприємства.

Вступ. В усіх сферах економічного життя, що протікає між учасниками суспільного виробництва, на всіх рівнях і у всіх формах господарювання,усі сфери економічних відносин обслуговуються специфічним товаром, яким є гроші. Це рухливий товар, що циркулює між суб’єктами господарських відносин, змінює своїх власників і являє собою постійний процес.

Грошові потоки через банки є системою живлення економічного механізму країни. У банках концентруються, а потім спрямовуються в економіку фінансові ресурси. Вони слугують своєрідним фільтром, який перерозподіляє грошові потоки у галузі та регіони, що мають найбільший потенціал росту і значимість для економіки і народу країни.

Незалежно від сфери економічних відносин, від виду діяльності, грошові кошти є найціннішими активами, що перебувають в постійному русі і забезпечують всі види діяльності – операційну, інвестиційну, фінансову; забезпечують життєздатність як на рівні підприємства так і на загально державному рівні.

Аналіз останніх досліджень. Роль і значення грошових потоків для функціонування підприємства, постійні швидкі зміни в економічному просторі на тлі світової фінансової кризи, та необхідність адаптації та пристосування до нових умов господарювання визначають потребу постійного дослідження і глибокого аналізу грошових потоків, удосконалення методів і процесу управління ними з метою їх ефективного використання. Це і стало передумовою написання цієї статті. Дослідження грошових потоків знайшли своє відображення в працях зарубіжних науковців: Е. Нікхбахт, Т. Райс, Дж. К.Ван.Хорн, Л.Н. Павлова, Г.В. Савицька; вітчизняних вчених: Ф.Ф. Бутинець, Г.Г. Кірейцев, Л.О. Лігоненко, А.М. Поддерьогін, О.О. Терещенко,                В.В. Ясишена та інші.

Виклад основного матеріалу дослідження. Щоб визначити стратегію бізнесу, необхідно не лише прорахувати свої майбутні прибутки і збитки, але й бути впевненим, що для отримання бажаного фінансового результату на грошових рахунках вчасно з’являтимуться кошти. Грошей не повинно бути ні багато, ні мало, а саме достатньо на потрібний момент. Успішність фінансово-господарської діяльності підприємства, безумовно, залежить від стабільності його грошових позицій. А щоб діяльність була ритмічною, слід навчитися регулювати як величину так  і напрями грошових потоків. Аналізуючи фінансовий стан, користувачі фінансової звітності (особливо, засновники, учасники підприємства), неодмінно захочуть знати, як «себе почувають» найліквідніші активи, без допомоги яких основна мета бізнесу вкрай рідко може бути досягнена. Адже, прибуток – це мета, гроші – засоби її досягнення.

Готівкою наші зарубіжні колеги і партнери називають не лише ті гроші, які тримають в руках, тобто касу (cash), а всі без винятку грошові надходження і оплати, які проходять по касових (готівкових) і банківських (безготівкових) рахунках підприємства. Таким чином, cash-flow – це весь грошовий потік. «Живі гроші» - так неофіційно позначають грошовий потік у нас. Це усі надходження і перерахування, які не є бартерним обміном чи тимчасовими боргами, зарахованими до обсягів реалізації чи авансів виданих (дебіторська заборгованість), або неоплачених витрат чи авансів отриманих (кредиторська заборгованість).[5,с.103]

Прибуток сьогодні – гроші завтра, гроші сьогодні – прибуток завтра. Фінансовий результат формується не з наявності чи відсутності платіжних засобів, а завдяки їх циркуляції в обігу. Звідси, ефективне управління та глибокий аналіз грошових потоків з метою їх прогнозування – це передумова успішної діяльності підприємства. Сучасні банки пропонують для ефективного управління грошовими потоками скористатись групою банківських продуктів Cash management – це комплекс традиційних та інноваційних продуктів управління грошовими потоками як одного підприємства, так і величезної бізнес групи, які дозволяють чітко та якісно організувати та контролювати грошові потоки і позбавлять копіткої роботи з підготовки і оформлення документів та інше.

«Cash management» надає такі переваги:

·  своєчасне та коректне виконання платежів з використанням локальних та міжнародних платіжних систем;

·  можливість оптимізувати процентні доходи та витрати компанії;

·  ефективне управління витратами компанії за рахунок прозорої та конкурентної тарифної політики;

·  застосування стандартних міжнародних форматів передачі інформації та здійснення розрахунків;

·  оперативне управління готівковими коштами компанії;

·  використання сучасних технологій в управлінні грошовими коштами компанії (електронні канали передачі інформації та моніторингу за станом рахунків - системи «Клієнт-банк» та «Інтернет-банкінг»).

Таким чином, основною метою управління грошовими потоками є забезпечення  фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом балансування обсягів надходження і витрат коштів, їхньої синхронізації в часі. Одним із етапів управління грошовими потоками є аналіз потоків грошових коштів. Головною метою аналізу грошових коштів є оцінка спроможності підприємства заробляти грошові кошти в розрізі і в строки, необхідні для здійснення запланованих витрат. Аналіз грошових коштів та їх потоків передбачає послідовне виконання таких етапів роботи.

1.               Аналіз складу грошових активів підприємства починається з дослідження їх фактичної наявності. На основі балансу визначається обсяг грошових активів, досліджується їх динаміка та склад порівняно з попередніми періодами.

2.               Аналіз обсягів грошових потоків підприємства передбачає використання методу прямого розрахунку за допомогою інформації оборотних відомостей за рахунком 31 «Розрахунковий рахунок» та інформації звіту про рух грошових коштів. На цьому етапі кількісно визначають обсяги вхідного та вихідного грошового потоку, аналізують динаміку їх розміру за певний період (абсолютне та відносне відхилення).

3.               Аналіз джерел формування та напрямків використання грошових коштів здійснюється в аспекті складу (структури) вхідного та вихідного грошових потоків. Для цього необхідно:

·     визначити  джерела надходження грошових коштів, кількісно оцінити обсяг надходження коштів за кожним із них;

·     визначити напрямки використання грошових коштів, дати оцінку розміру витрачання по кожному напрямку;

·     розрахувати питому вагу джерел формування та напрямків використання коштів в їх загальному обсязі та проаналізувати зміни, що відбулися;

·     проранжирувати джерела надходження та напрямки використання коштів за їх вагомістю, проаналізувати отримані результати.[6,с.83]

4.               Аналіз достатності грошових активів підприємства проводиться по різному: на основі порівняння фактичних залишків грошових коштів із встановленими нормативами залишку коштів; на основі оцінки показників швидкості обороту коштів (період обороту грошей в днях визначається як відношення середнього залишку грошових коштів до суми вихідного грошового потоку помножене на кількість днів у періоді; коефіцієнт обіговості грошових коштів розраховують як відношення вихідного грошового потоку до середнього залишку грошових коштів).

5.               Аналіз ефективності управління грошовим оборотом підприємства є можливим за допомогою експертного методу. Його суть полягає в проведенні комплексної діагностики системи управління і досягнутих завдяки їй результатів. Аналіз грошових потоків за кілька років – це база для складання прогнозу грошових коштів.

А от спланувати грошові потоки дещо складніше. Хоча скоріше це можна назвати трудомісткістю, а не складністю. Чим коротші відрізки часу планувати, тим наочнішою буде картина грошових потоків, а заразом і реальнішим прогноз.[8,с.321] На підприємстві зі стійкими діловими зв’язками є можливість у разі потреби складати такі прогнози на найближчий місяць або тиждень з щоденним cash-flow. Важко уявити таку потребу, знаю точно, що у світовій практиці щоденне планування є досить поширеним серед підприємств. Якщо при розрахунках прогнозів cash-flow використовувати комп’ютер, то питання громіздкості зникне. На сьогодні є широкий вибір готових програм, за допомогою яких можна будувати електронні таблиці, не вдаючись до послуг програміста. Плановим документом прогнозування грошових потоків являється платіжний календар. Основна мета розробки платіжного календаря є встановлення конкретних термінів надходження коштів і платежів підприємства, їхнє доведення до конкретних виконавців у формі планових завдань. Його складають в розрізі двох розділів:

·       графіка майбутніх платежів;

·       графіка майбутніх надходжень коштів.

Висновки. Таким чином, послідовний аналіз грошових потоків, ефективне управління ними, добре підготовлене прогнозування потоку грошових коштів допоможе спланувати очікуваний потік грошей в часі. Це дозволить вчасно знайти нестачі і вжити заходів, запобігти кризі потоку грошових коштів.

Список використаних джерел:

1.     Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. – К.: Ника-

Центр, Эльга, 2003. – 496 с.

2.     Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ./Гл. ред. серии

3.     Грилицька А. Математичні моделі оптимізації грошових залишків та аналіз

руху грошових коштів // Економіст. – 2009. – № 9. – С.50-53.

4.      Фінансовий менеджмент: Навч. посібник/За ред. Г.Г.Кірейцев. – 3-тє вид.– К.:Центр навчальної літератури, 2004. – 531 с.

5.     Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління грошовими потоками: Навч. посібник. –К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 255 с.

6.     Надточій С.І. Аналіз грошових потоків підприємства з використанням

динамічної мультиплікативної оцінки їх ефективності та дослідження їх рядів

динаміки як завершальної складові аналізу грошових потоків підприємства в

системі управління ними // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. –№ 8. – C. 82-85.

7.     Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

8.     Ясишена В.В. Сутність грошових потоків підприємств та їх класифікація //

Економічний аналіз. – 2008. – № 2 (18). – С. 321-324.