Экономические науки”/ 7.Учет и аудит

Полякова Н. І.

Шабельник Т. В.

Донецький  національний університет економіки и торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Проблеми автоматизації обліку в системі корпоративного управління

 

 

В ринкових умовах функціонування економіки значну роль відіграє приватний сектор, зокрема підприємницькі структури, які належать до великого корпоративного бізнесу. Корпорації забезпечують не лише зайнятість, податкові надходження у бюджет, масштабні інвестиції в національну економіку, а й вихід на міжнародний фінансовий ринок[2]. У зв’язку з цим слід зауважити, що основою раціоналізації корпоративного управління є належним чином організована облікова система. Все вище згадане й обумовлює актуальність проблеми, що досліджується в даній статті.

Метою статті є виявити й охарактеризувати фактори та передумови, що мають визначальний вплив на якість функціонування облікової системи в умовах корпоративного управління.

Зазначимо, що одним з головних підходів до досягнення ефективного функціонування облікової системи в умовах корпоративного управління є вибір та формування методологічного інструментарію фінансового та управлінського обліку для побудови методик обліку конкретних операцій, процесів. Кожен обраний інструмент необхідно орієнтувати на ефективну технологію облікового процесу з тим, щоб забезпечити повне “входження” об’єктів у первинний облік, у процедуру фінансового, управлінського обліку, і, відповідно, “вихід” –  у звітність[2]. Аналізуючи такий методологічний інструмент, як інформаційні технології в обліку, слід відмітити, що це потужний механізм, який забезпечує високий рівень ефективності функціонування облікової системи за умов тих параметрів ринкової трансформації економіки, які маємо сьогодні. Автоматизація бізнес-процесів в даний час стає для українських підприємств способом виживання. Вона розглядається як засіб найбільш ефективного управління, що забезпечує мінімізацію витрат і збільшення прибутковості підприємства. Крім того, крім рішення глобальних завдань, сучасні керівники різного рівня зіштовхуються з різними внутрішніми проблемами, які ставляться до роботи окремих підрозділів й які неможливо вирішити за допомогою численних інструкцій, оскільки їхнє написання займає занадто багато часу й не дозволяє вирішувати завдання в оперативному порядку[2].

Зазначимо, що КІС дозволяють вирішити наступні завдання: організувати ефективне планування всієї фінансової та господарської діяльності; підвищити довіру інвесторів шляхом формування максимальної прозорості бізнесу; знизити ризики та збільшити прибуток за рахунок оперативного прийняття рішень і їх точності, інтуїтивності системи управління, розмежування доступу до інформації відповідно до посад співробітників, і реалізації функцій її безпеки; скоротити кількісний аспект втрат робочого часу за рахунок виключення дублювання даних різними службами та організації безперешкодного обміну даними між відділами підприємства[1].

Таким чином, перед здійсненням комп’ютеризації управління необхідно звернути увагу на ряд проблемних аспектів, які при правильному застосуванні можуть звести ризик невдалого впровадження до мінімуму (табл. 2).

Таблиця 2 – Проблемні аспекти ефективного впровадження КІС

 

Проблемні аспекти

комп’ютеризації

Характеристика

 

Необхідно переконатися в

правильній організації проекту

Необхідний правильний вибір штатного керівника проекту з впровадження системи. Ця людина зобов’язана мати необхідні навички для виконання такої роботи (бажано, щоб він уже мав досвід впровадження систем). Повинні бути чітко визначені і відображені в документах функції, обов’язки, а також сфера компетенції кожного із групи фахівців, що

працюють над проектом. Обов’язковий докладний план роботи, розбитий на етапи, зі строками виконання конкретних завдань

 

Перш ніж перейти до впровадження системи, необхідно проаналізувати

існуючі бізнес-процеси

Для цього варто переконатися, що правила й процедури бухгалтерського обліку зафіксовані в документах за встановленою формою й зрозумілі працівникам бухгалтерії. Необхідно докладно описати методи ведення господарської діяльності (при необхідності – змінити їх так, щоб вони забезпечували більш ефективну роботу й інтеграцію в нову систему). Обов’язково варто визначити організаційну структуру й з’ясувати, у якій мірі вона відповідає цілям підприємства. Необхідно також вивчити найбільш ефективні методи, які застосовуються в даній галузі, і спробувати використовувати ті з них, які підходять для конкретної організації. Зміни не обов’язково повинні носити радикальний характер, а число співробітників не обов’язково повинно бути скорочене

 

Створення необхідної технічної

інфраструктури

Варто провести (доручивши це фахівцям) оцінку наявної інфраструктури з погляду вимог, пропонованих новою системою. Повинна бути визначена роль відділу інформаційних систем і те, яким змінам він

піддається в новому середовищі. Всі необхідні зміни повинні бути здійснені перед тим, як передати систему в промислову експлуатацію

 

Система повинна відповідати

потребам всіх користувачів

Для цього необхідно документально зафіксувати потреби бізнесу. Отримані документи потім використовуються, щоб переконатися, що реалізовані функції відповідають потребам. Необхідно завжди чітко визначати пріоритети

 

Зміни в організації управління варто проводити відповідно до потреб співробітників

Проводити зміни треба поступово, не забуваючи про те, що за один раз люди здатні освоїти обмежену кількість інформації. Усі, хто відіграє істотну роль у реалізації проекту, повинні бути задіяні в ньому із самого початку. План навчання повинен бути розроблений так, щоб користувачі не просто навчилися вводити дані в систему, але й зрозуміли, як зміниться характер їхньої роботи

 

 

Впровадження інтегрованої системи управління в українських промислових компаніях: по-перше, створить передумови для якісного поліпшення процесу управлінського планування й контролю діяльності компанії з боку вищого й середнього керівництва; по-друге, забезпечить належне уявлення про результати діяльності компанії західним партнерам та призведе до позитивних результатів у сфері розширення співробітництва із закордонними підприємствами й організаціями.  З позицій вимог до інформаційного забезпечення управлінського процесу у сфері корпоративного бізнесу процедури бухгалтерського обліку мають забезпечувати адекватне відображення фінансового стану та його змін, що зумовлює об’єктивну потребу в реформуванні облікової системи. Виділення найважливіших методологічних інструментів бухгалтерського, а отже, і фінансового обліку дає підстави стверджувати, що методологія гарантує функціональність документального обліку. Це забезпечує належне використання облікової інформації в системі великого корпоративного бізнесу[1].

Таким чином, можна зробити висновок, що впровадження автоматизації обліку в корпораціях – це складний, але необхідний процес, що потребує значних зусиль та ресурсів з боку підприємства. Використання інформаційних систем для управління підприємством робить будь-яке підприємство більш конкурентоспроможним за рахунок підвищення його керованості й адаптивності до змін ринкової кон’юнктури.

Література:

1. В.В. Євдокимов: Корпоративні інформаційні системи: проблеми впровадження та аналіз ефективності.  [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/pprbsu/texts/2009_25/25.1.17.pdf

2.  О.П. Кундря-Висоцька: Методологічні особливості обліку в  системі корпоративного управління. [Електронний ресурс] Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/pprbsu/texts/2009_25/25.1.17.pdf