Економічні науки/3. Фінансові відносини

Бондар А.П.

Науковий керівник: Мараховська Т.М.

Вінницький національний аграрний університет, Україна

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ В АПК

Актуальною проблемою залишається забезпечення сільськогосподарських підприємств основними технічними засобами. Майже припинилися процеси відтворення і оновлення матеріально технічної бази на селі. У такій ситуації сільськогосподарські підприємства вимушені залучати сторонні організації для виконання основних технологічних операцій. У зв'язку з щорічним зменшенням кількісного складу машин­но-тракторного парку та його балансової вартості у сільськогосподарських підприємств зменшують­ся можливості використання амортизаційних відрахувань для оновлення основних засобів.

Лізинг для сільського господарства України є ефективним інвестиційним ме­ханізмом оновлення основних засобів. Дослідження доводять, що для аграріїв лізинг є вигідною і доступною формою придбання сільськогосподарської техні­ки. Тема настільки важлива, що є предметом постійних дискусій у середовищі практиків й у наукових колах. Серед вітчизняних дослідників цього питання зве­ртають на себе увагу роботи Р.П. Саблука, В.В. Іванишина, М.І. Міщенка, В.Г. Андрійчука, О.Г. Луб'яницького, Г.М. Підлісецького.

В останні роки в розвинутих країнах світу на­було дедалі ширшого розвитку забезпечення сільськогосподарського виробництва технічними засобами на лізинговій основі. В Україні розвиток агролізингової діяльності бере початок з 1997 року, коли виникло кілька її організаційних форм. У 1999 р. на основі Поста­нови Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо забезпечення діяльності державного лізин­гового підприємства "Украгролізинг" були визна­чені основний зміст та організація державних агролізингових операцій, формування територіаль­ної мережі лізингодавців [4].

Ще одна організаційна форма була визначена Указом Президента України в лютому 2001 року "Про невідкладні заходи щодо дальшого розвитку лізингу в аграрному секторі економіки" у вигляді На­ціональної акціонерної компанії "Украгролізинг".

За період з 1998 по 2008 роки сільськогоспо­дарським товаровиробникам нашої країни "Украгролізингу" поставлено 20,5 тисячі одиниць техні­ки на суму 1 665 млн. гривень. У тому числі — 6 226 тракторів, 782 зернозбиральних комбайна, 9 802 одиниці ґрунтообробної та посівної техніки, по­над 2 700 одиниць іншої техніки та обладнання. Більш детальна інформація про поставку сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу в 1998-2008 роках, відображено у табл.1. Інформація ж, щодо фінансування програми фінансового лізингу сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, відображено у табл.2 [4].

Таблиця 1

Поставка сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу в 1998-2008 роках.

Назва групи

1948-2002 pp.

2003-2008 pp.

Всього

 

 

кіль-ть

на суму

(тис. грн)

Кіль-ть

на суму

(тис. грн)

кіль-ть

на суму

(тис. грн.)

Трактори

397

288487,4

2229

267724,5

6200

556211,9

Зернозбиральні комбайни

455

140530,7

610

378759,8

1065

519290,5

Ґрунтообробна та посівна техніка

5750

92171,8

4052

141597,2

9802

233769,0

Інші види техніки

10І8

58322,1

2245

276949,6

3263

335271,7

Разом

11194

579512.0

9136

1065031,1

20330

1644543,1

 

Сьогодні НАК "Украгролізинг" пропонує агра­ріям надійну і порівняно недорогу техніку. А вже в найближчій перспективі візьме на себе ще одну вкрай важливу послугу: на базі машин та облад­нання вітчизняного виробництва пропонуватиме селянам на умовах фінансового лізингу сучасні технології, пов'язані з обробітком грунту, внесен­ням добрив і засобів захисту рослин, які розроб­лені в Україні й успішно конкурують з імпортни­ми аналогами.

Таблиця 2

Фінансування програми фінансового лізингу сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, млн. грн.

 

Передбачено

 

Фактичне

Роки

державним

Фактично поставлено

поставлено до

 

бюджетом

 

передбачено, %

2001

2784,9

170,8

6.1

2002

722.9

59.4

8,2

2003

311.0

182,9

58.8

2004

357,0

362.0

101.4

2005

232,8

127.2

54.6

2006

188.0

163.9

87 2

2007

270,0

204,5

75,7

2008

233.0

185.7

79.7

Всього

5099,6

1456.4

28,6

 

Аналіз розподілу основних засобів за видами економічної діяльності в Украї­ні свідчить, що у сільському господарстві нині їх зосереджено приблизно 5%. Ця частка постійно зменшується, що у контексті недостатнього соціально-економічного розвитку села підтверджує актуальність технічного переоснащення сільськогосподарського виробництва та впровадження у ньому новітніх техноло­гій, розвитку малого й середнього бізнесу на селі. Останніми роками намітилася тенденція до зниження частки сільського господарства у загальній вартості ос­новних засобів. Причиною зменшення машинно-тракторного парку в сільському господарстві є низька купівельна спроможність підприємств АПК, що зумовлює нездатність постійно оновлювати основні засоби, а отже, незадовільний рівень технічного оснащення вітчизняного агровиробництва. Тому лізинг має стати ефективним інвестиційним механізмом оновлення основних засобів [3].

У лізинговій діяльності функціонують три суб'єкти — виробник технічних засобів, який має реалізувати їх з одержанням повної вартості, лізингодавець як посередник між споживачем і ви­робником, і споживач, який не має коштів на прид­бання техніки.

Виробники технічних засобів зацікавлені у розвитку лізингу як засобу реалізації своєї про­дукції, лізингодавці — у прискоренні повернення інвестиційного капіталу, товаровиробники сільськогосподарської продукції — в оновлені матеріально-технічної бази без великих разових виплат [4] .

Отже фінансовий лізинг в агропромисловому комплексі України є вигідною формою діяль­ності для всіх учасників цього виду інвестицій — і аграріям, і машинобудівникам, і держав­ному бюджету. Для аграріїв фінансовий лізинг дає мож­ливість заощаджувати кошти для інвестуван­ня в інші більш ефективні види діяльності та придбавати техніку, вартість якої переви­щує річні фінансові можливості, тим самим прискорюючи відтворення основних засобів аграрних підприємств. Для машинобудівників фінансовий лізинг — захід, що сприяє наро­щуванню обсягів виробництва. Для того щоб оцінити ефективність зап­ровадження будь-якого фінансового інстру­менту, необхідне насамперед розуміння його економічної природи. При співробітництві з лізинговою компа­нією сільськогосподарське підприємство чи окремий фермер матимуть змогу користува­тися такими перевагами: не відволікатимуть­ся значні кошти з обігу і раціональніше ви­користовуватиме свій прибуток [2].

Таким чином, застосування агролізингу і роз­виток агролізингової діяльності в сільському гос­подарстві є обнадійливим засобом подолання кри­зової ситуації в оновленні матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств.

Література

1. Про фінансовий лізинг: Закон України № 394-XIV від 14.01.99 в редакції закону № 1381-IV ( 1381-15 ) від 11.12.2003

2. Колбасін Ю.О. Фінансовий лізинг як джерело формування основних засобів аграрних підприємств//Економіка АПК. - №9. – 2007. – С.20-24.

3. Руденко М.М. Лізинг в АПК у контексті відновлення основних засобів аграрних підприємств // Економіка АПК. - №4. - 2009. - С.63-67.

4. Сичова М.О. Оновлення матеріально-технічної бази  сільськогосподарських підприємств України через механізм фінансового лізингу//Економіка АПК. - №11. - 2009. - С.31-33.