Педагогіка

к.п.н. Жукова О.С.

Чернишова О.С.

Донецький державний університет управління

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ

Термінологічний апарат методики навчання іноземним мовам з використанням сучасних інтернет-технологій поки що знаходиться на стадії становлення. Це і пояснює той факт, що нерідко в наукових дослідженнях для позначення одних і тих же понять і яв­ищ автори використовують різні терміни. Тому перш ніж перей­ти безпосередньо до питання опису п’яти  видів навчальних інтернет-ресурсів, вважаємо за необхідне зупинитися на ос­новних поняттях. Найширш використаний в науковій літературі є термін інтернет-технології. Під ним в методиці навчання іноземним мовам слід розуміти сукупність форм, методів, способів, прийомів навчаня іноземній мові з використанням ресурсів мережі Інтернет. Іншими словами, інтернет-технології - використання мережі Інтернет в навчанні іноземній мові.

У дидактичному плані Інтернет включає, щонайменше, два основні компоненти: форми телекомунікації і інформаційні ресурси.

До найбільш поширених форм телекомунікації (тобто комунікації за допомогою інтернет-технологій) відносяться електронна пошта, чат, форум, ICQ, відео-, веб-серверу-конференції і тому подібне. Спочатку вони були створені для реального спілкування між людьми, що знаходяться на відстані один від одного і лише потім стали використовуватися в навчальних цілях в навчанні іноземній мові. Болішість студентів і вчителів знайомі  з цими формами Інтер­нет-спілкування. В науковій літературі існує величезна ланка досліджень, присвячених використанню різних форм телекомунікації в навчанні іноземній мові.

Необхідно відзначити, що в Україні особливим імпульсом до появи досліджень, присвячених інтеграції інтернет-технологій в процес­ навчання іноземній мові, було створення дистанційного навчання та освіти як такої.

Інформаційні ресурси мережі Інтернет містять текстовий, аудіо- і візуальний матеріал з різної тематики на різних мовах. Проте для того, щоб студенти не захлинулися  інформа­цією різного змісту і різної якості, а найбільш продуктивно використовували її для задоволення освітніх і професійних інтересів і потреб, з'явилася необхідність в розробці спеціальних навчальних інтернет-ресурсів, направлених на навчання студентів працювати з ресурсами Інтернету. На відміну від форм телекомунікації навчальні інтернет-ресурси створюються виключно для освітньо-навчальних цілей. Вони можуть бути розроблені з різних предметах, включаючи іноземну мову.

Використання в навчальному процесі як форм телекомунікації, так і ресурсів Інтернету сприяє розвитку пізнавальної діяльності студентів і досягненню основних цілей навчання з предмету.

У англомовній літературі виділяються п'ять видів навчальних Ін­тернет-ресурсов: хотлист (hotlist), трежа хант (treasure hunt), сабд­жект сэмпл (subject sampler), мультимедіа скрэпбук (multimedia scrap-book), і вебквест (webquest). Ми цілеспрямовано використовували транслітерацію при перекладі цих термінів на українську мову, оскільки, по-перше, саме за допомогою транслітерації на українську мову увійшли всі інші комп'ютерні терміни (наприклад, ноутбук, мультимедіа, чат, блог, сайт і т. п.), по-друге, використання транслітерації допоможе уникнути понятійної плутанини при роботі із зарубіжними методичними матеріалами.

Література

1.Кудрявцева Л.В. Использование междисциплинарных телекоммуникационных проектов в обучении иностранному языку (на материале культуроведения США, про­фильный уровень): Дис. ... канд. пед. наук. Тамбов, 2007.

2.Belz J.A., Thorne S.L. Computer-mediated Intercultural Foreign Language Education. Boston, MA: Heinle & Heinle, 2006.

3.Thorne S.L., & Black R. Language and Literacy Development in Computer-mediated Contexts and Communities // Annual Review of Applied Linguistics. 2008. № 28.

4.Полат Е.С. Обучение в сотрудничестве // Иностр. языки в школе. 2000. № 1.

5.Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностр. языки в шко­ле. 2000. № 2-3.

6.Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка // Иностр. языки в школе.

2001. № 2-3.