Студент 4 курсу Ларичев В.В.

Донецький національний університет, економіко-правовий факультет, Україна

Щодо питання недобросовісної конкуренції шляхом введення в оману споживачів в сфері пакування продукції

При здійсненні господарської діяльності суб’єкти господарювання прагнуть здобути економічні переваги в порівнянні зі своїми конкурентами для здобуття найбільшої долі на ринку. Це відбувається у формі змагання, яке в юриспруденції має назву – економічна конкуренція. На даний момент сталий розвиток, притаманний країнам Європейського простору припинився, причиною цього можна назвати світову економічну кризу – негативне явище, яке не пройшло повз економіки України. Криза відображається у багатьох сферах суспільного життя та підвищує економічну конкуренцію – кожний підприємець прагне залишитися на ринку незважаючи на кризові явища в економіці.

В такій ситуації багато суб’єктів підприємницької діяльності не можуть конкурувати використовуючи тільки правомірні способи та методи змагання. Чим більше економічна конкуренція – тим більше спокуса використовувати засоби недобросовісної конкуренції.

Відносини щодо захисту економічної конкуренції та захисту від недобросовісної конкуренції регулюються законами України «Про захист економічної конкуренції» та «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Закон України «Про захист економічної конкуренції» визначає поняття економічної конкуренції - змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. В свою чергу Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» визначає не менш важливе та необхідне поняття недобросовісної конкуренції - будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

13 січня 2009 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»». Позитивною новелою закону є прийняття ст. 15-1, яка визначає таке правопорушення як поширення інформації, що вводить в оману, тобто повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання.

Так, існують різні товари, які реалізуються товаровиробниками протягом значного часу (може навіть десятки років) в незмінній упаковці однакового розміру та з певною кількістю продукції. Така типова упаковка використовується всіма товаровиробниками продукції, не відрізняється за формою, а відрізняється тільки позначеннями. які вказують на товаровиробника.

В цивільному праві звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин. За аналогією в наведеній ситуації можна зробити висновок, що стосовно розміру та форми упаковки продукції в господарській діяльності склалися звичаї, порушення яких є недобросовісною конкуренцією.

В останні роки деякі суб’єкти господарювання розпочали використовувати в конкуренції методи введення в оману споживачів для отримання переваг на ринку шляхом зменшення кількості, об’єму продукції в упаковці. Тобто упаковка товару не змінює свого зовнішнього вигляду, а кількість продукту зменшується. При покупці товару споживач звертає увагу на товари, які виробляються різними виробниками та є природним, що він порівнює товари та ціну на них. При такому порівнянні він покладається на відомі йому звичаї про упаковку товару, про її розмір та про кількість товару в ній, тому що подібний товар існує на ринку тривалий час в стандартній для нього упаковці.

Товаровиробник, зменшуючи кількість товару в упаковці, вводить споживачів в оману, не змінюючи форму упаковки і не звертаючи увагу покупців на зменшення шляхом розміщення повідомлення на упаковці. Таке повідомлення повинно бути значного розміру для того, щоб споживачі звернули на нього увагу та при порівнянні з іншими аналогічними товарами приймали це до уваги кількість продукції.

Все, що робить недобросовісний виробник це зазвичай зазначає на оборотній частині упаковці про кількість товару, не здійснюючи жодних заходів щодо доведення до потенційних покупців про відмінність кількості товару в своїй упаковці від кількості товару в упаковці, до якої споживачі звикли і яка існує багато років.

Таким чином, товаровиробник зменшуючи кількість товару в упаковці зазначеним вище способом вчиняє правопорушення, яке передбачене Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції», а саме застосовуються статті 1 та 15-1. Порушуючи чесні звичаї у господарській діяльності дії товаровиробника повинні кваліфікуватися як недобросовісна конкуренція та розцінюватися як введення в оману споживачів.

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» передбачає відповідальність за зазначене правопорушення, а саме вчинення суб'єктами господарювання таких дій, як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п’яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Підводячи підсумок вище наведеній проблемі можна визначити можливі шляхи вирішення даної ситуації:

по-перше, діяльність Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень щодо захисту від подібних правопорушень та притягнення винних осіб до відповідальності;

по-друге, вбачається необхідним проведення стандартизації упаковки товарів, щоб продукція пакувалась у чітко зазначених об’ємах, а також, щоб це питання не ґрунтувалось на тільки звичаях;

по-третє, вирішити ситуацію та не допустити введення споживачів в оману можна за допомогою внесення змін у законодавство, а саме передбачити в чинному законодавстві норми, які зобов’язували товаровиробників при упаковці продукції, яка відрізняється від звичаєвої упаковки робити велике позначення про це на лицевій стороні упаковки з метою захисту прав споживачів та захисту економічної конкуренції.

 

Література:

 

1.     Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

2.       Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

3.     Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

4.     Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

5.     Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року // Юридичний вісник України. – 2002. – 10. – № 43.