Деменок  О. В.

Кременчуцький державний політехнічний університет

 ім. Михайла  Остроградського, Україна

Бюджетна безпека України як одна з складових фінансової безпеки держави

 

В умовах прискореної глобалізації світового господарства однією з найважливіших економічних проблем в Україні, починаючи з 90-х років XX ст., є зростання загроз фінансовій і, зокрема, бюджетній безпеці України. Це зумовлено негативною динамікою розвитку процесів у соціально-економічній сфері, зокрема, розладом системи державних фінансів та фінансів господарюючих суб'єктів, що останніми роками все більш посилюється і проявляється в хронічному дефіциті бюджетних коштів.

Бюджетна безпека – це спроможність бюджетної системи забезпечити фінансову самостійність держави та ефективне використання нею бюджетних коштів в процесі виконання функцій соціального захисту; державного управління і міжнародної діяльності; фінансування науки, освіти, культури і охорони здоров'я; забезпечення національної безпеки і оборони, реалізації інвестиційної та екологічної політики.

Рівень бюджетної безпеки держави є обернено пропорційним до величини бюджетного дефіциту. При цьому дефіцит виступає чи не найважливішим чинником в системі загроз не лише бюджетній, а й фінансовій безпеці держави загалом. Після вступу України до МВФ та Міжнародного банку реконструкції та розвитку дефіцит Державного бюджету офіційно фіксується , причому в такій формі, як це заведено в більшості країн, і встановлюються джерела його покриття. На рис.1 представлено динаміку співвідношення дефіциту (профіциту) Державного бюджету України  до ВВП за 2000-2008рр.(у %).

Як видно з наведених даних, протягом останніх 8 років стан Державного бюджету характеризується в основному як  дефіцитний, що спричиняє не лише зниження рівня бюджетної і фінансової безпеки, а й низку інших наслідків для економіки держави.

Рис. 1 Динаміка співвідношення дефіциту (профіциту) Державного бюджету України до ВВП за 2000-2008 рр., у %

 

 Рівень безпеки держави буде змінюватись у залежності від того, яким чином держава управляє цим дефіцитом, тобто, які методи обираються для збалансування бюджету і його покриття.

До основних індикаторів, які характеризують стан бюджетної безпеки, згідно Методики розрахунку рівня економічної безпеки України, затвердженої Наказом Міністерства економіки України [1] належать: рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет (без урахування доходів Пенсійного фонду), відношення дефіциту, профіциту державного бюджету до ВВП, відношення профіциту торговельного балансу до загального обсягу зовнішньої торгівлі, обсяг трансфертів з державного бюджету до ВВП. Автором за цією Методикою проведено аналіз основних індикаторів бюджетної безпеки держави. Вихідними даними для розрахунку вказаних індикаторів є звітні показники Державного комітету статистики України, Рахункової палати України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України [2,3,4,5]. Результати розрахунків та порівняння їх значень з «пороговими» наведено в таблиці 1.

Аналіз даних індикаторів свідчить про те, що деякі показники виходять за межі «порогових» значень. Так, динаміка показника відношення дефіциту/профіциту торговельного балансу до загального обсягу зовнішньої торгівлі є нестійкою.

Таблиця 1

Порівняння фактичних значень індикаторів бюджетної безпеки України з «пороговими» значеннями

Показники

Порогове значення

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ічень-листопад)

1.Показник дефіциту/ профіциту  Державного бюджету, % до ВВП

не більше 3

-0,9

-1,4

0,5

-0,4

-3,0

-1,8

-0,7

-1,37

0,066

2.Рівень перерозподілу ВВП через Зведений бюджет , % до ВВП

не більше 30

18,8

26,9

27,4

28,2

26,5

30,4

31,6

30,8

30,56

3. Відношення дефіциту/профіциту торговельного балансу до загального обсягу зовнішньої торгівлі, %

не більше 5

5,88

2,9

7,95

4,44

12,05

1,5

-6,1

-12,7

6,8

4. Обсяг трансфертів з Державного бюджету, % до ВВП

не більше 10-15

2,57

3,54

3,9

4,38

4,87

5,3

6,35

6,26

6,2604

5. Амплітуда коливань бюджетних видатків на одну особу між регіонами України, %

не більше 20-30

44,3

45,5

30,3

28,48

33,26

25,65

21,27

20,8

-

* ( "-" – дані відсутні )

Значне відхилення від «порогового» значення зафіксовано у 2004 та 2007 рр. ( 12,05% та -12,7% відповідно). Причому у 2006 і 2007 рр. простежується негативно зростаюча тенденція дефіциту торговельного балансу. Однак, вже у 2008 р. відбулося різке збільшення даного індикатора до 6,8 %.

Незважаючи на те, що кошти перерозподіляються через Зведений бюджет протягом останніх 8 років в межах допустимих значень (лише у 2005-2008 рр. визначається незначне перевищення у середньому на 0,84 %), стійка тенденція до зростання цього показника свідчить про перевищення темпів росту доходів бюджету над темпами росту ВВП, що, в свою чергу, створює боргову небезпеку  держави. Загалом, через зведений бюджет  в останні роки розподілялось 18,8-31,6%   ВВП.

Стійка тенденція до зростання трансфертів  свідчить про збільшення обсягів дотацій та субвенцій з Державного бюджету і в цілому про надмірну фінансову децентралізацію (за останні 8 років простежується збільшення даного індикатора кожного року в середньому на 0,46%), що за сучасних умов не є позитивним явищем. Максимальне значення даного показника становило     6,35 %  ВВП у 2006 році.

 Амплітуда коливань бюджетних видатків на одну особу між регіонами України також залишається в межах норми і становить в середньому 30,9% протягом 8 років.

Отже, з вище наведеного можна виділити наступні пропозиції щодо поліпшення фінансової та бюджетної безпеки, зокрема:

·         необхідно розробити Концепцію фінансової безпеки України, яка б враховувала у собі орієнтацію України в інтеграцію в європейські структури та специфіку національної фінансової системи;

·         забезпечити вчасне та бездефіцитне прийняття Державного бюджету;

·         раціоналізувати  структуру бюджетних видатків;

·         створити ефективну систему контролю за використанням бюджетних коштів;

·         посилити платіжну дисципліну всіх суб'єктів господарської діяльності;

·         для забезпечення стійкості бюджетної системи створити ефективно діючий Стабілізаційний фонд;

·         удосконалити діючу Методику, увівши додаткові індикатори бюджетної безпеки, такі як, наприклад, обсяг трансфертів з Державного бюджету у відсотках до доходів місцевого бюджету, який можна було використовувати для оцінки бюджетної безпеки регіонів;

·         вдосконалити нормативно-правовову базу щодо формування доходної і видаткової частин бюджету з метою зниження ризиків їх невиконання.

Також доцільно здійснювати постійний моніторинг і аналіз умов, чинників, загроз та індикаторів фінансової безпеки, в тому числі й бюджетної, і на їх основі прогнозувати значення показників у перспективі, розробляти і здійснювати конкретні заходи щодо підтримання фінансової безпеки на належному рівні, а також вивчати досвід із існуючих заходів щодо уникнення і ліквідації загроз фінансовій безпеці в інших країнах.

 

Список використаних джерел

1.     Методика розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджена Наказом Міністерства економіки України від 02.03.2007 № 60.

2.     Державний комітет статистики України - www.ukrstat.gov.ua

3.     Рахункова палата України -  www.ac-rada.gov.ua

4.     Міністерства фінансів України –  www.minfin.gov.ua

5.     Державне казначейство України - www.treasury.gov.ua