Інноваційні підходи як засіб соціалізації учнів початкових класів на уроках математики при розв’язанні сюжетних задач

Устименко Ірина Михайлівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс №1 (Середня школа 1-3 ступенів – дошкільний навчальний заклад) м. Орджонікідзе Дніпропетровської області»

Демократизація суспільного життя, становлення економічного укладу інформаційного типу ставлять сьогодні перед українською школою як першочергове завдання – формування в учнів творчого потенціалу. Ця обставина зумовлює впровадження в начальний процес особистісно орієнтованої моделі підготовки молодших школярів, не від’ємним компонентом якої є освітні інноваційні технології.

Інноваційні технології навчання – це ефективний засіб соціалізації учнів початкових класів. Під час навчально-виховного процесу організованого на основі використання інтерактивних методів і прийомів (“Мозковий штурм”, ‘’міні-проект’’, акваріум, малі групи та ін.) створюється середовище в якому теорія і практика засвоюються одночасно. Це сприяє успішній інтеграції учнів у різноманітні соціальні спільноти шляхом засвоєння ними соціальних норм і цінностей на основі яких формуються соціально значущі риси особистості і зокрема креативність як складова творчого потенціалу.

Інтерактивне навчання – це діалогове навчання заглиблене у спілкування за якого кожен учень займається інтелектуальною роботою. Найважливішими формами інтерактивної роботи є навчальна взаємодія учнів у парах і мікрогрупах. При цьому навчально-виховний процес організовується так, що учні шукають зв'язок між новими і набутими знаннями, приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити відкриття, формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів, навчаються співробітництву. В результаті у школярів молодших класів формуються сукупність креативних властивостей особистості, вони набувають досвіду творчої діяльності на основі самопізнання і саморозвитку.

Розвитку в учнів творчого потенціалу значною мірою сприяє математика. Математика як наука являє собою систему понять, які знаходяться одне з одним в певних відношеннях. Здійснення операцій з математичними поняттями потребує знань загальних і одночасно суттєвих ознак об’єкту, а також відношень між ними. Самі математичні операції мають характер зацікавленості, сприяють виникненню інтересу до процесу мислення. Інтерес до математики в молодших класах підтримується цікавістю самих задач, які мають за мету привернути увагу дітей, посилити її, активізувати їх розумову діяльність. В цьому аспекті зазначену функцію виконують сюжетні задачі. Тому, дослідження можливості застосування інтерактивних технологій в якості засобу соціалізації учнів початкових класів на уроках математики при розв’язанні сюжетних задач набуває не абиякої значимості.

Структура і методика інтерактивного заняття

Особливістю інтерактивного навчання є активізація навчальних можливостей учня. Уроки мають захоплювати учнів, пробуджувати в них інтерес та мотивацію, навчати самостійного мислення та дій. Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроків. Структура таких уроків складається з п’яти елементів:

· мотивація;

· оголошення теми та очікуваних навчальних результатів;

· надання необхідної інформації;

· інтерактивна вправа - центральна частина заняття;

· підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку (рефлексія).

Мотивація

Мета - зосередити увагу учнів на проблемі та викликати інтерес до теми, яка 6уде обговорюватися. Це може бути коротка розповідь вчителя, бесіда, де- монстрування наочності, нескладна інтерактивна технологія («мозковий штурм», «мікрофон», «незакінчене речення», «криголам» тощо). Мотивація чітко пов'язана з темою уроку. Цей етап уроку займає не більше 5% часу заняття.

Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів

Мета — забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, чого вони повинні досягти на уроці і що від них чекає вчитель.

Формулювання результатів інтерактивного уроку для сприяння успішності навчання учнів має відповідати таким вимогам:

 • висвітлювати результати діяльності на уроці учнів: «після цього уроку учні зможуть...»;

· чітко відображати рівень навчальних досягнень, який очікуються після уроку. Результати формулюються за допомогою відповідних дієслів, наприклад, знання: пояснювати, визначати, характеризувати, порівнювати, відрізняти...; уміння і навички: дискутуваrпи, аргументувати думку, дати в.ласну оцінку, nроаналізувавши; ставлення: сформувати та висловлювати власне ставлення до..., пояснювати своє ставлення до... .

У цій  частині інтерактивного уроку потрібно:

назвати тему уроку;

· якщо назва теми містить нові слова або проблемні питання. звернути на це увагу учнів:

· оголосити очікувані результати;

· нагадати учням, що наприкінці уроку буде перевірено, наскількики вони досягли таких результатів.

Цей елемент уроку має займати не більше 5% часу заняття

Надання необхідної інформації

Мета — дати учням достатньо інформації для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання за мінімально короткий час. Це може бути міні-лекція, читання роздаткового матеріалу, виконання або перевірка домашнього завдання, опанування інформації за допомогою технічних засобів навчання або наочності. Ця частина уроку займае близько 10-­15 % часу.

Інтерактивна вправа – центральна частина заняття.

Її метою е засвоєння навчального матеріалу, досягнення результатів уроку. Інтерактивна частина уроку має займати близько 50-60 % часу на уроці. Обов'язковою є така послідовність і регламент проведення інтерактивної вправи:

· інструктування — вчитель розповідає учасникам про мету вправи, правила, послідовність дій і кількість часу на виконання завдань; запитує, чи все зрозуміло учасникам (2-3 хв);

· об'єднання в групи і розподіл ролей (1-2хв);

·  виконання завдання, при якому вчитель є організатором, помічником, ведучим дискусії, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи і навчання у співпраці одгін з одним (5-15хв);

· презентація результатів виконання вправи (3-І5 хв);

· рефлексія результатів учнями: усвідомлення отриманих результатів, що досягається шляхом спільного колективного обговорення або інших прийомів (5-15хв).

Підбиття підсумків (рефлексія) уроку

Це важливий етап інтерактивного заняття. Саме тут з'ясовується зміст вивченого; підводиться риска під знаннями, що повинні бути засвоєні, і встановлюється зв'язок між тим, що вже відомо, і тим, що знадобиться їм у майбутньому. Це процес, зворотний інструктажу. Він містить такі етапи:

·  з'ясувати зміст опрацьованого;

·  порівняти реальні результати з очікуваними;

·  проаналізувати, чому відбулося так чи інакше;

·  зробити висновки;

·  закріпити чи відкоригувати засвоєння;

·  накреслити нові теми для обміркування;

·  установити зв'язок між тим, що вже відомо, і тим, що потрібно засвоїти, чого навчитись у майбутньому;

·  скласти план подальших дій.

Для підсумків уроку та оцінювання його результатів у балах доцільно залишати до 20 % часу.

Інтерактивні вправи

Використання відомих ігор для повторення змісту може виявитись мотивуючим. Можливостей — безліч, вони можуть бути обмежені лише вашою уявою. Тривалість гри 30-40 хвилин. Наприклад, гра «ЩО? Де? Коли?»

Мозковий штурм є прекрасним методом для використання досвіду учнів із метою розв'язання проблем та розробки ідей в групах по 5-7 осіб. Під час «мозкового штурму» потрібно дотримуватись дуже специфічних правил та основних принципів:

· чітко визначити проблему або тему ;

·  обрати лідера, який веде обговорення і заохочує кількість нових ідей, а не якість;

· визначити певний час на роздуми.

Правила «мозкового штурму»:

1. Жодної критики!

2. Запозичення інших ідей с нормальним явищем.

3. Велика кількість ідей.

4. Оцінка дається пізніше.

 

Для забезпечення швидкого та ефективного залучення учнів до інтерактивної діяльності бажано давати їм пам'ятки, які містять опис алгоритму діяльності. Форма пам'яток може бути різноманітною, повинна надаватись учням за потребою доти, поки такий вид роботи не стане для них звичним.

Малі групи. Робота в малих групах дає змогу набути навичок спілкування та співпраці. Малі групи після отримання завдання повинні за короткий час (3-5 хв) виконати завдання і подати результати роботи своєї групи.

Учням пропонуються правила роботи в малих групах, які допоможуть їм організувати свою роботу.

1. Швидко розподіліть ролі в групі (керівник, секретар, посередник, доповідач). Ролі періодично змінюйте.

Головуючий (спікер):

· зачитує завдання;

· організовує порядок виконання;

пропонує учасникам висловитись по черзі;

· заохочує групу до роботи;

· підбиває підсумки роботи;

· за згодою групи визначає доповідача.

Секретар:

· веде записи результатів роботи групи;

· має бути готовим висловити думку групи або допомогти доповідачеві.

Посередник:

· стежить за часом;

· заохочує групу до роботи.

Доповідач:

· чітко висловлює думку групи;

· доповідає про результати роботи групи.

2.                     Висловлюйтеся спочатку за бажанням, а потім по черзі.

3.                     Уважно вислуховуйте учасників групи, головне - не перебивайте один одного.

4.                     Обговорюйте ідею, а не учня, який висловив її.

Не оцінюйте та не ображайте учасників групи.

Коло ідей. Мета — залучити всіх до обговорення проблеми.

Порядок  проведення:

· учні отримують завдання та обговорюють_його в мaлих групах;

· через певний час кожна група представляє проблему, яку обговорювала;

· групи висловлюються по черзі;

· підчас обговорення теми на дошці складається список зазначених ідей;

· коли всі ідеї висловлені, проблема розглядається в цілому і підбиваються підсумки роботи.

Мікрофон надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку. Правила про- ведення такі:

· говорити має тільки той, у кого символічний мікрофон;

· відповіді не коментуються і не оцінюються;

·  коли хтось висловлюється, інші не мають права перебивати, щось говорити, викрикувати з місця.

Асоціативний кущ більш знайомий як – «логічне дерево», «гірлянда асоціацій». На початку роботи одним словом визначається тема, а учні згадують все, що виникає в пам'яті стосовно цього слова: спочатку - найчіткіші асоціації, потiм - другорядні. Все фіксується у вигляді своєрідного •куща•, який поступово розростається.

Використання інноваційних підходів на уроках математики сприяє реалізації мети програмової теми “Вирішення задач ” у 3-му класі, передбачає практичну діяльність учнів, дослідницькі дії, колективні справи що спрямовані на пошук і засвоєння життєво важливих для дитини знань, входження її в соціум.

Пропоную до вашої уваги фрагмент уроку математики в 3-му класі ( у школі з російською мовою навчання).

Тема. Решение задач

Цель:

- обучающая: закрепить умения решать сюжетные простые и составные задачи социализирующего характера, используя различные способы моделирования; совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки.

- развивающая: развить умения грамотно, логично, полно давать ответы на вопросы, уметь доказать, аргументировать своё мнение; развивать мышление, память, внимание, воображение, речь, самоконтроль.

- воспитательная: воспитывать любознательность при получении знаний, формировать качества взаимовыручки, аккуратности, самостоятельности; воспитывать доброжелательность, усидчивость, дисциплинированность.

Оборудование: листы успеха, карточки для работы в группе

Тип урока: урок повторения, обобщения и закрепление изученого материала

Методы работы учащихся: поисковый, творческий.

Используемые технологии: малых групп

Принцыпы обучения: научность, доступность, наглядность, дифференциация, связь обучения с жизнью, самостоятельность и активность учащихся, интеграция.

ХОД УРОКА

I Организационный этап

Цель: психологически настроить ученика на урок, обеспечить творческую обстановку на уроке.

1 Психологичекий настрой

Прозвенел уже звонок, начинается урок.

Время зря не тратим, все за парты сядем.

Девиз урока:

Математика важна – Всем профессиям нужна.

II Этап подготовки учащихся к активному осознанному усвоению знаний.

1 Сообщение темы урока. Ожидание от урока

Каким вы хотите, чтобы был наш урок?

У – увлекательный, удивительный.

Р – развивающий, радостный.

О – обучающий, особенный.

К – коллективный, классный.

2 Мотивация.

     - А если так, то почему бы нам сегодня не попробывать выбрать себе будущую профессию? Ведь пройдёт немного времени и каждый из нас станет перед выбором: кем быть? поэтому давайте сегодня сходим в гости на работу к людям, которых мы видим как они трудятся идя в школу или возвращаясь после уроков. А кого именно мы навестим мы сейчас определимся в процессе решения задач и попробуем определить с какой профессией можно связать ту или иную задачу. Но для этого мы должны с собой взять умение строить и читать схемы; сопоставлять кратные записи различными способами; знание таблицы умножения; вычислительные навыки; знание математических отношений; умение логически думать; внимательность и старательность. При этом нам надо оставить обиды, ссоры, неорганизованность.

3 Каллиграфическая минутка.

Цель: развивать правильное каллиграфическое письмо.

Нам на экскурсии не обойтись без цифр, но их нужно расшифровать (1, 2, 3, 4, 5, 6,  7,  8,  9, 10)

- Молодцы! А теперь пропишем их красиво.

- У нас получились цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7,  8,  9, 10. А теперь посмотрите, у каждого из вас на парте лежит карточка. Переверните карточку на которой с обратной стороны изображена цифра и найдите стол на котором указана ваша цифра.

- Молодцы! Таким образом у нас образовалось четыре группы.

У каждого на столе лежат листы успеха. После решения каждой задачи вы будите оценивать себя:

3 – справился сам;

2 – справился сам, но были трудности;

1 – не справился сам;

0 – совсем не смог решить.

Напоминаю правила работы в группах

1 Перед началом работы выберите лидера, секретаря, посредника и докладчика.

2 Внимательно слушайте задание.

3 Говорите поочередно, не перебивайте друг друга.

4 Придерживайтесь правила поднятой руки.

5  Работайте так, что бы не мешать другим.

Итак, послушайте задачу и попробуйте определить с какой профессией её можно связать?

За 7 открыток заплатили 42 гривны. Какова цена одной открытки?

Какой это тип задачи?

Возможный вариант ответа учащихся. Это задача на нахождение цены, количества стоимости. Это задача о профессии продавец.

 А теперь ребята давайте решим эту задачу.

1.Решение задачи уравнением.

 

За 7открыток заплатили 42гривны. Какова цена одной открытки?

 

-Какая это задача? (Возможный вариант ответа. Простая)

-Почему?

-Как режим эту задачу?( Возможный вариант ответа. Уравнением)

-Заполняем таблицу.

 

Ц

К

Ст

х

7

42

 

-Как обозначаем неизвестное число?( Возможный вариант ответа. Буквой латинського алфавита -Х)

-Что неизвестно?( Возможный вариант ответа. Цена)

-Какую формулу можем использовать? (Возможный вариант ответа. Ст=Ц*К)

-Составляем уравнение.

-Что неизвестно?

-Как  найти неизвестный множитель?

- Оцените свою работу в листе успеха.

 

2. Решение задачи моделированием схемы. (групповая работа)

Ø     Каждая группа прочитайте условие своей задачи?

Ø     О чем задачи?

Задача 1.(І группа)

На клумбе посадили 16 астр, а чернобрывцев на 22 больше. Сколько всего цветов посадили на клумбе?

Задача 2.(ІІ группа)

Возле дома высадили 38кустов  роз, а хризантем на 22 куста меньше. Сколько всего кустов  цветов посадили возле дома?

Задача 3.(ІІІ группа )

В парке посадили 9 берез, а лип в 5раз больше. Сколько всего деревьев посадили в парке?

Задача 4.(ІV группа)

В саду посадили 45 яблонь, а груш в 5 раз менше. Сколько всего деревьев посадили в саду?

Ø     Кто занимается озелененим и благоустройством территории?

Садовник.

-Как по современному называется эта профессия?

(  Возможный вариант ответа. Ландшафтный дизайнер)

-Что такое ландшафт?( Возможный вариант ответа. Вид местности)

-Кто такой дизайнер?( Возможный вариант ответа. Художник - конструктор)

-Тогда кто это ландшафтный дизайнер?

(Возможный вариант ответа. Ландшафтный дизайнер -специалист по художественной организации садов, парков, приусадебных участков.)

Ø     Ваша задача- группой смоделировать схему решения задачи, решить ее с объяснением.

 

3.Сопоставление условия задачи со схемой- выражением.

Задача1.

В 7одинаковых домах 35окон.Сколько окон в 3 домах?

Задача 2.

В 5этажном доме 45 квартир. Сколько этажей в доме из 27 квартир, если на одном этаже квартир сталько же?

Задача 3.

В 4 квартирах по 3 комнаты. Отремонтировали 9 комнат. Сколько комнат осталось отремонтировать?

Задача 4.

Для ремонта квартиры купили 21кг краски. На ремонт израсходовали 4 банки по3 кг. Сколько кг краски осталось?

Ø     О чем задачи?

- Какая профессия у вас ассоциируется с условиями этих задач?

(Возможный вариант ответа. Строитель)

Кто такой строитель?

Строитель - одна из древнейших профессий. Специалист по стрительным работам.

Ø     Назовите тип каждой задачи.

 

 


       :                   *

 

·                            *               -

       :                    :

 

-       *              -

 

4.Составление задачи и модели краткой записи по ее решению.

1)                    24:8=3(м)-израсходовали ткани на одно шелковое платье

2)                    27:3=9(пл.)-сшили ситцевих из 27м ткани

Ответ: 9платьев сшили из 27м ситца.

Ø     Исходя из решения задачи, о какой профессии можем говорить?

(Возможный вариант ответа.  Швея)

Швея  Кому не хочется выглядеть красиво, модно и элегантно? Шить одежду для людей.

Ø     Составьте задачу по ее решению.

ЗАДАЧА

Из 24м шелка сшили 8 платьев. Сколько платьев можно сшить из 27м ситца, если расход ткани на одно платье такой же?

-Какой это тип задачи?

         -Какие модели краткой записи вы можете предложить к этой задаче?

(таблица,словесная запись)

1вариант –словесная краткая запись;

2вариант- таблица

-Проверяем.(На доске вывешиваются правильные модели )

-Оцените себя в листе успеха.

-Подведите итоги свого труда.

-С какими профессиями познайомились?

- Возможно в будущем кто-то извас выберет для себя одну из озвученных сегодня профессий.

-Что повторили на уроке?(Типы задач)

- Назовите их.

-Какие задания выполняли?

(Моделировали решение задачи,  составляли условие и моделировали краткую запись к задаче)

 

 

Список використаної літератури:

1.           Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи/Упоряди. О.В. Стребна, А.О. Соценко. –Х.: Вид. група «Основа», 2005.-176с.

2.           Пометун О.І. Пироженко Л..В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.- метод. посіб.- К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 192 с.