Екологія/3. Радіаційна безпека та соціально-екологічні проблеми

Вахлакова В.В., Грузіна М.В.

Донбаський державний технічний університет (ДонДТУ), Україна

Екологічна безпека основа національної безпеки України

Сучасна екологічна ситуація в Україні, особливо в районах та центрах надмірної концентрації підприємств важкої індустрії, характеризується як складна. Вона формувалася протягом тривалого періоду нехтуванням об’єктивними законами розвитку і відтворення природно-ресурсного потенціалу. Відбулися структурні деформації народного господарства, за яких перевага надавалася розвитку в Україні сировинно-видобувним, найбільш екологічно небезпечним, галузям важкої індустрії. Чільне місце серед них тепер, і у найближчій перспективі, належатиме підприємствам металургійної та хімічної галузей виробництва. Також слід підкреслити те, що залежно від концентрації у регіонах України великих промислових комплексів, підприємств і ліній (вузлів) транспорту, в складі яких присутні потенційно небезпечні об’єкти (ПНО), підвищується вірогідність виникнення техногенних аварій і катастроф. А як відомо, на Україні є все те, що перераховане вище, тобто вірогідність техногенних аварій і катастроф дуже велика. Тим самим це свідчить про те, що у нашій країні майже відсутня екологічна безпека, а як наслідок і національна безпека також.

Згідно до Закону України «Про основи національної безпеки» від 19 червня 2003 р.: національна безпека – це захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечується сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам.

З огляду на системний характер екологічних проблем, їх органічну кореляцію з усіма політичними, соціальними та економічними чинниками, екологічна безпека України є однією з фундаментальних складових національної безпеки держави. В основі політики екологічної безпеки має бути загальновизнаний у цивілізованому світі постулат про пріоритетність прав людини. Одним з таких безперечних прав є право громадян на здорове середовище свого існування.

Екологічну безпеку в широкому значенні можна визначити як стан захищеності життєво важливих інтересів та потреб особи, суспільства, держави, людства в цілому, біоти Землі від несприятливого впливу навколишнього середовища, зумовленого природними (біотичними і абіотичними) та антропогенними факторами. Екологічні вимоги стосуються також і джерел техногенної безпеки. Слово “екологічно” означає те, що дотримання цих вимог орієнтовано на недопущення антропогенного впливу на навколишнє середовище, тобто на недопущення виникнення джерел техногенної безпеки: промислової, при використанні атомної енергії, радіаційної, пожежної, технологічної та інших. Однак джерела техногенної небезпеки не стають джерелами екологічної загрози, а стан екологічної безпеки некоректно «привласнюється» джерелу техногенної безпеки. Щоб знизити вплив джерел техногенної небезпеки на навколишнє середовище необхідно проводити екологічні експертизи, при цьому отримувати висновки цієї експертизи, сертифікати якості, що вважаються свідоцтвами екологічної безпеки видів діяльності, продукції, роботи та послуг, фактично свідчать лише про те, що при здійсненні відповідних видів діяльності забезпечується дотримання екологічних вимог.

Негативні тенденції в структурі промислового виробництва України, які було охарактеризовані вище, стали причиною загострення екологічних проблем, погіршення еколого-економічних параметрів господарського комплексу країни в порівнянні з іншими країнами світу, збільшення рівня питомої природоємності економіки України. Їх наслідком є суттєве зниження рівня екологічної безпеки країни.

Починаючи з 2000 року економіка України почала виходити з кризи, зросли обсяги виробництва в різних секторах економіки, в т. ч. – в промисловості, спостерігаються певні позитивні зміни в структурі промислового виробництва. Однак, незважаючи на те, що структура промислового виробництва в останні роки дещо покращилася на користь випуску продукції з більш високим ступенем обробки, питома вага потенційно небезпечних, ресурсоємних галузей залишається досить високою. Для того, щоб сприяти зниженню вага потенційно небезпечних галузей та викиду шкідливих речовин у повітря, підприємство розробляє стратегію по охороні навколишнього середовища і забезпеченню сталого розвитку, яка передбачає екологічно обґрунтоване розміщення виробничих сил, екологічно безпечний розвиток промисловості, енергетики, транспорту, комунального господарства, сільського господарства тощо. Для реалізації державної стратегії розробляються цільові програми. Так, на 2007 рік по напрямку «Екологічні» цільові програми розроблені 8 таких програм на суму 806466,8 тис. грн. (наприклад, «Програма припинення виробництва та використання озоноруйнівних речовин» – 440 тис. грн., «Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами» – 412450,5 тис. грн. та інші).

Отже, зробимо висновок про те, що на сьогоднішній день екологічна безпека є важливою складовою національної безпеки та є проблемою безпеки в екологічній сфері, яка може бути вирішена тільки у разі комплексного застосування заходів політичного, еколого-економічного, правового, інженерно-технічного характеру.

Література:

1. http://eko.org.ua/ru/library/article/?TH_ID=1 - Загороднюк П. О. Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки України

2. http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=514 - Національна доповідь про стан навколишнього середовища в Україні у 2004 році

3.http://www.kmu.gov.ua/SpecSancii/control/uk/publish/category/main?cat_id=85418 – Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2007 рік