Бондаренко А.Л.

Національний технічний університет України «КПІ», Київ

ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

Конкурентоспроможність є однією з основних категорій, що широко використовується в теорії та практиці економічних наук, виступає багатоаспектним поняттям, що в перекладі з латинської мови означає суперництво, боротьбу за досягнення найкращих результатів [3, с. 28]. Для її характеристики в теорії використовувалися поняття: порівняльних витрат (Д. Рікардо), порівняльних переваг (Є. Хекшер, Б. Олін), порівняння конкурентних переваг, чинників управління та продуктивності використання ресурсів (М. Портер), конкурентного статусу фірми (І. Ансофф) тощо.

Сьогодні існує велика низка тлумачень поняття «конкурентоспроможність підприємства» (далі КС). Основні з них представлено в табл. 1.

Таблиця 1

Основні підходи до визначення КС підприємства

№ з/п

Автори

Визначення

1

2

3

1

Азоєв Г.Л.

Здатність ефективно розпоряджатися власними і позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку. Виробництво і реалізація конкурентоздатних товарів – обов’язкова умова КС фірми. Це результат її конкурентних переваг по всьому спектру проблем управління компанією.

2

Зав’ялов П.С., Лозовський Л.Ш., Поршнєв А.Г., Райзберг Б.А.

Здатність фірми, компанії конкурувати на ринках з виробниками й продавцями аналогічних товарів за допомогою забезпечення більш високої якості, доступних цін, створення зручних умов для покупців, споживачів.

3

Кіперман Г.Я.

Здатність протидіяти на ринку іншим виробникам і постачальникам аналогічної продукції (конкурентам) як за рівнем задоволення своїми товарами або послугами конкретної суспільної потреби, так за ефективністю виробничої діяльності.

4

Перцовський Н.І.

Можливість ведення ефективної господарської діяльності і її практичної  прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку. Це узагальнюючий показник життєвої стійкості підприємства, його вміння ефективно використовувати свій фінансовий, виробничий, науково-технічний і трудовий потенціали.

5

Фатхутдінов Р.А.

Здатність фірми випускати конкурентоздатну продукцію, її перевага стосовно інших підприємств даної галузі усередині країни й за її межами.

Продовження таблиці 1

1

2

3

6

Хруцьким В.Є, Корнєєва І.В.

Здатність успішно оперувати на конкретному ринку (регіоні збуту) у даний період часу шляхом випуску й реалізації конкурентоздатних виробів і послуг.

7

Градова А.П.

порівняльна перевага підприємства по відношенню до інших фірм даної галузі всередині країни та за її межами.

8

Скударь Г.М.

Відносна характеристика, що віддзеркалює відмінності процесу розвитку даного виробника від виробника-конкурента як за ступенем задоволення своїми товарами чи послугами конкретної суспільної потреби, так і за ефективністю виробничої діяльності.

9

Азоєв Г.Л., Челенков А.П.

це можливість фірми ефективно розпоряджатись власними й залученими ресурсами в умовах конкурентного ринку. Виробництво та реалізація конкурентоспроможних товарів — обов’язкова умова КС фірми.

10

Іванов Ю.Б.

Система, що складається з безперервно взаємодіючих факторів і характеризує ступінь реалізації потенційних можливостей підприємства по надбанню та утриманню впродовж тривалого періоду часу конкурентної переваги.

11

«European managment forum»

Реальна потенційну здатність проектувати, виробляти та збувати за існуючих умов товари, які за ціновими і неціновими характеристиками є привабливішими для споживачів, ніж товари їх конкурентів.

12

Градов А.П.

порівняльна перевага підприємства відносно інших фірм даної галузі в країні та за її межами.

13

Круглов М.І.

система економічних категорій, елементами якої є конкурентоспроможність продукції і фінансова конкурентоспроможність.

З врахуванням змісту, що вкладається в поняття життєздатності суб'єктів економіки, конкурентоспроможність суб'єктів мікроекономічного рівня, і зокрема підприємства, природно визначати як їх здатність нескінченно довго здійснювати відтворювальний цикл за рахунок власних ресурсів в умовах конкуренції, тобто як життєздатність підприємства в конкурентному середовищі [5, с. 130]. Таке визначення має глибокий філософське підґрунтя. Фактично, життя ототожнюється з конкуренцією. Але дане визначення заперечує існування КС на певному проміжку часу, що є недоліком, адже циклічність розвитку, змінність середовища і природа ринку обґрунтовують строковість КС підприємства. Перцовський Н.І. зазначає, що показник конкурентоспроможності для будь-якого підприємства є дзеркалом, в якому відбиваються підсумки роботи практично всіх його служб і підрозділів (тобто характеризується станом його внутрішнього середовища), а також його реакція на зміни зовнішніх чинників дії [4, с. 86]. Таке визначення не позбавлено творчої нотки та глибокого смислу.

Визначення КС підприємства за Кіперманом Г.Я. не враховує те, що організації конкурують на конкретних ринках у певний період часу, але перевагою даного визначення є наголошення уваги на ефективності господарської діяльності як вирішального елементу КС організації. Визначення за Фатхутдіновим Р.А. є неповним через зведення КС організації до випуску конкурентоздатної продукції. Ті ж недоліки мають визначення сформульовані Хруцьким В.Є., Корнєєвой І.В. Але значною перевагою останніх є конкретизація ринків у даний період часу.

Основні розбіжності та різноманітність авторських позицій відносно визначення поняття конкурентоспроможності пов’язані з наступними проблемними питаннями [6, с. 20]:

-     багатоваріантність, яка приводить до того, що ряд дослідників під конкурентоспроможністю розуміють лише деякі технічні характеристики продукції, фірми або галузі;

-     відносність, яка виявляється в тому, що товар, що конкурує на одних ринках, буде абсолютно неконкурентоспроможний на інших;

-     відмінність підходів до оцінки і аналізу конкурентоспроможності на різних її рівнях: на рівні товару, підприємства, галузі і, нарешті, рівні національної економіки в цілому.

Незважаючи на різні підходи до визначення суті КС, всі дослідники відмічають порівняльний і часовий (динамічний) характер цього показника.

На основі проведених досліджень слід узагальнити: поняття конкурентоспроможності є широковживаним і одночасно багатозначним. Наявність різних підходів до розуміння КС зумовлена перш за все тим, що категорію і показники рівня КС вивчають різні економічні науки, і кожна з них пропонує свої визначення КС, методи її оцінки та шляхи підвищення. У найбільш загальному розумінні конкурентоспроможність можна визначити як здатність протистояти конкурентам та перемагати їх [2, с. 49]. Таким чином, в дослідженні термінології конкурентоспроможності чітко проявляється тенденція до зведення даної економічної категорії до «здатності» або «спроможності». Піддубна А.І. зазначає, що спрощеність підходу до визначення конкурентоспроможності як «спроможності суб’єкта (об’єкта) до конкуренції» полягає у його механістичності – методі ідентифікації, який сучасна лінгвістика визначає як калькування. Суб’єктна компонента, за допомогою якої забезпечується калькування об’єкта, що досліджується, гносеологічно є зайвою («пустий довісок»), так як спроможність до конкуренції є іманентною характеристикою будь-якого реально діючого суб’єкта ринку.

В економічній літературі існує багато тлумачень визначення КС підприємства, але їх узагальнення дозволяє визначити такі суттєві характеристики конкурентоспроможності підприємства як економічної категорії:

-         порівняльний характер (відносна оцінка);

-         часовий характер (динамічність)

-         залежність від КС товару;

-         залежність від ефективності роботи підприємства.

Схематично структура поняття конкурентоспроможності представлено на рис. 1.

Подпись: Конкурентоспроможність підприємства

Рисунок 1. - Поняття КС підприємства

Узагальнюючи існуючі підходи до поняття КС підприємства, пропонується визначення: конкурентоспроможність підприємства — це такий стан системи економічного розвитку підприємства, за якого забезпечуються його домінуючі переваги перед конкурентами на даному ринку протягом певного періоду часу та в довгостроковій перспективі.

Література:

1.            Піддубна А. І. Розвиток управління міжнародної конкурентоспроможністю підприємства на основі системного та стратегічного підходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук. / Піддубна Аліна Іванівна. — Харків, 2006. — 21 с.

2.            Сумець О. М. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства / Сумець О. М., Сомова О. Є., Пєліхов Є. Ф. — К: «Видавничий дім «Професіонал», 2009. — 280 с. — ISBN 978-966-370-050-2.

3.            Управління конкурентоспроможністю підприємства / [ Клименко С. М., Омельяненко Т. В., Барабась Д. О. та ін.]. — К.: КНЕУ, 2008. — 520 с. — ISBN 978-966-483-036-9.

4.            Перцовский Н. И. Международный маркетинг / Перцовский Н. И., Спиридонов И. А., Барсукова С. В. — М. : Высшая школа, 2001 — 239 с. — ISBN 5-06-004127-1.

5.            Савчук С. И. Основы теории конкурентоспособности / Савчук С. И. — Мариуполь : «Рената», 2007. — 520 с. — ISBN 978-966-7329-94-5.

6.            Чайникова Л.Н. Конкурентоспособность предприятия / Л. Н. Чайникова, В. Н. Чайников. — Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. — 192 с. — ISBN 5-8265-0568-0.