Педагогічні науки / 5. Сучасні методи викладання

Кислинська І.І.

Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ

Аналіз використання ігрових методів навчання

у процесі пізнавальної діяльності студентів

         Основні положення теорії ігрової діяльності були сформульовані і розроблені класиками педагогіки – К.Д.Ушинським, Д.І.Писарєвим, А.С.Макаренком і видатними психологами М.В.Левітовим, Л.С.Виготським., Л.С.Рубінштейном, О.М.Леонтьєвим та іншими.

         Ігрові методи відносяться до методів активного навчання. Відповідно до їх визначення вони мають чотири ознаки: вимушена активність студентів, зіставлення часу активності студентів і викладача, самостійна творча розробка розв’язку студентами, постійна взаємодія студента і викладача за допомогою прямих і опосередкованих зв’язків.

         Ігрові методи відносяться до імітаційних методів активного навчання. Ознаки імітаційних методів: взаємодія студентів в умовах поєднання навчання з виробництвом, наявність і розподіл ролей (одна з основних ознак ігрових методів). У літературі зустрічається така класифікація цих методів (рис. 1).

 

Імітаційні методи активного навчання

 

Ділові ігри

 

Імітаційні

 

Рольові ігри

 

Ігрові

 

Ситуаційні ігри

 

Мозкова атака

 

Розв’язання педагогічних завдань

 

Відеотренінг

 

Інші методи

 

Розв’язання психолого-педагогічних завдань

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 1. Класифікація імітаційних методів.

         Дидактичні ігри в навчальному процесі вищих навчальних закладів використовуються як метод активного навчання, вони дають змогу формувати знання, професійні уміння, уміння самостійної роботи у студентів шляхом залучення їх до інтенсивної діяльності. Це нове явище, хоча має історію, яка сягає у далеке минуле, зокрема у ігри Давнього Єгипту. Попередником ділових ігор можна вважати військові ігри ХІІ століття, німецькі військові ігри ХІХ століття.

         Навчальна гра – це групова вправа з метою вироблення і застосування оптимальних рішень, застосування навчальних методів і прийомів у штучно створених умовах, що відтворюють реальну виробничу обстановку. Її учасники в процесі імітаційного моделювання, розв’язання психологічних ситуацій дістають більш конкретне уявлення про суть своєї майбутньої діяльності. Як правило, гра відрізняється динамізмом, прийняттям цілого ряду варіантів рішень і рекомендацій в обмежений час. Для застосування дидактичної гри в організації навчального процесу принципове значення має комплексний підхід. Він вимагає від викладача сконцентрувати всі зусилля на формування й розвиток у студентів позитивного ставлення до навчання, гуманних взаємин між ними.

         У ході навчальної гри у студента виникає мотив, суть якого полягає в тому, щоб успішно виконати взяту на себе роль, а це передусім означає успішно відтворити діяльність, до якої ця роль його зобов’язує. Мотив діяльності може визначитися ігровими моментами, а тому для деяких студентів таке заняття набуває форми гри, їх зацікавлює і сюжет, і правила [1-5]. Для інших студентів, особливо зі стійкими пізнавальними інтересами, мотив може полягати в змісті матеріалу, який розглядається на занятті, в розв’язуванні задач тощо. Відповідно до мотиву формується й мета – пізнати систему дій, необхідну для успішного виконання ролі. Таким чином, система дій у грі виступає як мета пізнання і, як усяка мета, стає безпосереднім змістом свідомості студента. Проте значення навчальної гри цим не вичерпується. Все, що може допомогти успішно виконати роль (знання, уміння, навички), має для студента особливе значення і якісно інакше ним усвідомлюється.

         Мета навчальних ігор – сформувати у студентів уміння вже під час навчання у вищих навчальних закладах поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю. Оволодіти необхідними знаннями та уміннями студент зможе лише тоді, коли він сам достатньою мірою виявлятиме до них інтерес і докладатиме належні зусилля.

         Враховуючи рівні пізнавальної діяльності, можна виділити такі навчальні ігри:

-         репродуктивні ігри, які спрямовані на формування необхідних знань та умінь. Мета їх – відтворення в пам’яті, поглиблення та удосконалення знань;

-         проблемно-пошукові – узагальнені ігри, які передбачають елементи пошуку, здійснення логічних операцій;

-         творчі ігри, які готують до пізнавальної діяльності в процесі виконання завдань.

Формування у студентів систематизованих знань з вивченої теми передбачає структурування певної організації їхньої пізнавальної діяльності засобами гри. Ефективність дидактичних ігор полягає в тому, що вони розраховані на більш широкий діапазон мотивів. Наприклад, у студентів, які не мають пізнавальних інтересів, дидактичні ігри можуть викликати ігровий мотив – діяльність буде творчою; для студентів зі стійкими навчальними інтересами ігровий мотив буде лише підкріпленням пізнавальних мотивів. Дидактичні ігри та ігрові заняття, які розробляються з урахуванням особливостей предмета і конкретних умов, як правило, визначаються емоційністю, динамічністю, вони викликають у студентів розумові та інтелектуальні процеси.

Отже, під час навчальних ігор студенти не лише отримують більш конкретні уявлення про майбутню професійну діяльність, а й розвивають аналітичні здібності, синтезують культуру діяльності, в них формується цілісна понятійна система. Процес використання навчальних ігор в практиці роботи вищих навчальних закладів доцільно поділити на ряд етапів, які представлені у таблиці 1.

Таблиця 1.

Етапи навчальної гри та їх характеристики.

Етапи

Особливості проведення

І - підготовчий

Визначення теми. Тема гри повинна мати у своєму змісті психологічну ситуацію або завдання, для вивчення яких і вироблення конкретних рішень доцільно використати гру. Формування мети й завдань гри. Важливо чітко визначити функції кожного учасника гри, їх взаємозв’язок.

ІІ – проведення гри

Виконання завдань учасниками гри з урахуванням розподілу ролей у ситуації, яка імітується. Розподіл ролей між студентами необхідно проводити з урахуванням їхніх особистісних даних, знань і здібностей. Для підвищення відповідальності й активності студентів з їх же середовища слід визначити рецензентів кожної ролі, опонентів і гру експертів. Необхідно дати характеристику способам оцінки якості рішень.

Ш – облік та аналіз результатів

Підведення підсумків пізнавальної діяльності. Керівники і члени груп оцінюють діяльність кожного  учасника гри.

 

         Таким чином, навчальна гра дає змогу кожному студенту відчути себе суб’єктом педагогічного процесу, виявити й розвинути свою особистість. Це зумовлюється тим, що в грі відбувається здійснення бажання студента виявити свої здібності і придатність до професійної діяльності.

         У своєму дослідженні ми дотримувались думки, що наочність, відчуття процесу пошуку та одержання результатів призведе до більш глибокого і чіткого розуміння навчального матеріалу, надасть впевненості у своїх силах студенту, активізує його розумову діяльність і пожвавить навчальний процес.

         Отже, значення ігрових методів навчання у процесі пізнавальної діяльності студентів різнобічне. Ігри формують інтерес до предмету, забезпечують вивчення програмного матеріалу, активізують розумову діяльність, впливають на стосунки викладача і студентів, зближують навчання з майбутньою професією студента.

 

Література:

1.     Абрамова Г.С., Степанович В.А.  Деловые игры. Теория и организация. – Екатеринбург: Деловая книга, 1999. – 239 с.

2.     Ананьева Е.Г., Алексеев В.Е., Губенков С.Ю. и др. Методологические рекомендации по организации учебно-технических и деловых игр. М., 91.

3.     Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології.: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2004.

4.     Селевко Г.К. Современные образовательные технологии.: Учеб. Пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

5.     Трайнев В.А. Деловые игры в учебном процессе. Методологические разработки и практика проведения. – Москва.: Изд. Дом «Дашков и К», 2002. – 359 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

в науковій  конференції

Научная индустрия европейского континента - 2006”

1-15 грудня 2006 р.

Прізвище      КИСЛИНСЬКА

Ім’я       ІРИНА

По-батькові        ІВАНІВНА

Посада  зав. денним  відділенням,  викладач бухгалтерського обліку,

Організація  Вінницький торговельно-економічний коледж Київського

                      національного торговельно-економічного університету

Адреса для листування  вул.. Станіславського, б.3, кв. 51.

                      м. Вінниця, 21022

Телефон  робочий (0432)66-40-50;               

                домашній (0432) 53-75-51; моб. 80977227063.

Планую тільки друк тез.

На секції: Педагогічні науки / 5. Сучасні методи викладання.

 

 

Особистий підпис ____________________ Кислинська І.І.