Филологические науки”/ №3

Садовник Н.В.

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Концептосфера роду в дискурсі фентезі

(на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкіна та К. С. Льюїса)

У давньоанглійській мові домінувало морфологічне вираження категорії роду (з випадками лексичного та синтаксичного), тоді як у сучасній англійській мові домінує синтаксичне вираження (з випадками лексичного). Слід зазначи­ти, що такий зсув є внутрішнім, тобто він відбувся на рівні граматичного вира­ження, тоді як у реальній картині світу рід іменника не змінився.


У сучасній англійській мові відсутні формальні маркери категорії роду, тому іменник традиційно належить до того чи іншого роду залежно від його лексичного значення, наприклад lord, sire, master – до чоловічого, lady, queen, sister – жіночого, house, window, spoon (тобто неживі предмети) – до середнього. Отже, в сучасній англійській мові рід виражається в основному лексично, хоча є іменники, в яких він виражений морфологічно (наприклад, суфікс ess: gianttess, enchantress) або лексико-синтаксично (наприклад, She-Beaver, Elf-lady, Hobbit-lass). Функцію розрізнення ро­ду іменника в реченні в англійській мові виконує особовий та присвійний займенник 3-ї особи однини, виступаючи субститутом іменника у реченні [4;118], а оскільки іменники не належать до певного визначеного роду, як, наприклад, в німецькій мові, то вибір займенника he, she чи it цілком залежить від авторської інтенції.

У проаналізованих творах кореляції досліджувалися за такими напрямками: кореляції іменників на позначення істот та неістот (animate and inanimate nouns), іменників „спільного роду” (common gender), а також іменників на позначення міфічних істот та істот, створених самим автором. Результат розподілу іменників за родами поданий у таблицях (тут ми не подаємо іменники на позначення людей, що належать до визначеного роду за своєю семантикою).

Таблиця 1

Розподіл іменників за родами в дискурсі Дж. Р.Р. Толкіна

істоти

чоловічий

жіночий

середній

Thief

+

-

+

Monster

+

-

-

Horse

+

+

+

Eagle

+

-

+

Snake

+

-

-

Spider

-

+

-

Beast

+

-

+

неістоти

чоловічий

жіночий

середній

Sun

-

+

+

Moon

+

-

+

Ship

-

+

+

Tree

+

-

+

Mountain

+

-

-

Shape

+

-

+

Shadow

+

-

+

спільного роду

чоловічий

жіночий

середній

Servant

+

-

-

Guest

+

+

-

Busybody

+

-

-

Friend

+

+

-

Soldier

+

-

-

Enemy

+

-

+

Creature

+

-

+

Mortal

+

-

-

Figure

+

-

+

Ghost

-

-

+

міфічні істоти

чоловічий

жіночий

середній

Hobbit

+

-

-

Elf

+

-

-

Dwarf

+

-

-

Ent

+

-

-

Balrog

-

-

+

Dragon

+

-

-

Orc

+

-

+

Troll

+

-

-

Таблиця 2

Розподіл іменників за родами в дискурсі К.С. Льюїса

істоти

чоловічий

жіночий

середній

Monster

+

-

-

Horse

-

+

+

Beaver

+

-

+

Robin

-

-

+

Wolf

+

-

+

Lion

+

-

+

Beast

+

-

+

неістоти

чоловічий

жіночий

середній

Sun

-

-

+

Moon

-

+

+

Shape

-

-

+

Shadow

-

-

+

спільного роду

чоловічий

жіночий

середній

Soldier

+

-

-

Scout

+

-

-

Owner

+

-

-

Creature

+

-

+

Figure

+

-

+

Servant

+

+

-

Traitor

+

-

-

Messenger

+

-

-

Guest

+

+

-

Busybody

-

+

-

Friend

+

+

-

міфічні істоти

чоловічий

жіночий

Середній

Dwarf

+

-

-

Faun

+

-

+

Giant

+

-

+

Centaur

+

-

+

Dragon

-

-

+

 

Таким чином, бачимо, що у обох авторів чоловічий рід переважає, що зумовлено специфікою картини світу, відображеної авторами. Використання прономінальної транспозиції (тобто вибір між середнім та чоловічим/жіночим родом для іменників спільного роду та неістот) цілком залежить від авторської інтенції.

Отже, в англійській мові вибір займенників, з якими корелюють іменники, залежить від дискурсу, в якому вони вживають­ся. Загалом, реалізація концептосфери роду має яскраво виражений індивідуальний характер та визначається стильовими завданнями автора.

Список літератури:

1.     Колесник О. Особливості дискурсивних стратегій і тактик у модальному аспекті альтернативного міфологічного фентезі-світу. // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Вип. 231: Германська філологія. – Чернівці: Рута, 2004. - С.47-57.

2.     Король А.А. Дискурс у сучасній лінгвістиці: визначення та загальна характеристика. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2004”. Т.26. Мова, мовлення, мовна комунікація. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С.46-47.

3.     Тимпко Л.А. Род как историческая и социолингвистическая категория. – М.: Из-во Моск. ун-та, 1985. – 46с.

4.     Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. – M.: Высшая школа. – 2003 - 383p. 

5.     Lewis C.S. The Chronicles of Narnia. The Lion, the Witch and the Wardrobe. – Moscow: Iris Press, 2002. – 236p.

6.     Tolkien J.R.R. The Lord of the Rings. – St.Petersburg: Prata, 2003. – 1596p.