Польовий А.О., Анкудінов Ю.А.

Дніпропетровський національний університет

Шляхи покращення фінансового стану підприємства

Фінансове оздоровлення підприємства - це приведення його в стан, що дозволяє вчасно й у повному обсязі виконувати грошові зобов'язання і платежі, забезпечувати належний оборот потоків фінансових ресурсів, що виключають їхній дисбаланс і прояв ознак неплатоспроможності. Ключем для досягнення позитивного результату фінансового оздоровлення є своєчасний початок і системний характер відповідних заходів.

Основними факторами кризового стану підприємства є:

Ø            недостача власних оборотних коштів;

Ø            велика кредиторська заборгованість;

Ø            зниження оборотності капіталу;

Ø            відсутність стратегії розвитку;

Ø            відсутність постійного контролю керівництва за фінансовим станом підприємства та інші.

Для покращення фінансової ситуації на підприємстві розглянемо деякі пропозиції. Насамперед, необхідно провести фінансовий моніторинг підприємства.

Фінансовий моніторинг підприємства – це аналіз основних фінансових характеристик підприємства без їхнього глибинного пророблення для виявлення основних тенденцій, і, у разі потреби, визначення напрямку подальшого заглибленого аналізу. При цьому тенденція грає більш важливу роль, чим значення самих показників, тому що характеризує напрямок, швидкість руху і тим самим показує здатність чи нездатність досягти бажаних результатів.

Задачами фінансового моніторингу є: визначення фінансових показників стійкості, рентабельності, ліквідності й інших характеристик за визначений період і їхні тенденції; аналіз отриманих результатів, висновки і пропозиції.

На сучасному етапі в фінансовому оздоровленні підприємства найбільш ефективним є застосування управлінського обліку. Відмінною рисою якого від інших підрозділів (маркетинг, постачання, виробництво, бухгалтерія) є те, що він:

Ø        користується іншими показниками (постійні і перемінні витрати, грошовий потік, фінансова стійкість, ліквідність, точка беззбитковості, і ін.);

Ø        охоплює діяльність підприємства в комплексі;

Ø        ведеться щодня, щоб тримати під контролем «точку беззбитковості»;

Ø        ефективність керування досягається через вплив одного параметра на трохи інші;  

Ø        спрямований на поліпшення фінансових показників у цілому;

Ø        призначений, щоб допомогти керівництву підприємства в прийнятті конкретних управлінських рішень.

Управлінський облік, крім усього вищесказаного ще виконує функцію постійно діючої ревізії, тому що постійно контролює всі господарські операції.

Однієї з найважливіших особливостей управлінського обліку є уміння складати плани на подальший розвиток підприємства з урахуванням зміни ринку.

Введення управлінського обліку на підприємстві здатне поліпшити його фінансовий стан на порядок протягом року.

Як одним з варіантів виходу з кризового фінансового стану є реформування підприємства шляхом його фінансової реструктуризації. Дана міра особливо необхідна для підприємств, перевантажених боргами.

Основною умовою проведення фінансової реструктуризації є те, що вона повинна проводитися швидко. Головне – розчистити активи компанії, а також досягти прийнятної для всіх домовленості по боргах.

Фінансова реструктуризація зв'язана в основному з оптимізацією структури капіталу підприємства і переслідує наступні цілі:

·                        у короткостроковому періоді забезпечити відновлення нормальних фінансових потоків і основних фінансово-економічних показників;

·                        протягом короткого періоду часу забезпечити виживання підприємства;

·                        відновити конкурентноздатність підприємства на тривалий час;

·                        попередити погрозу можливого банкрутства компанії;

·                        забезпечити ріст вартості компанії.

Головним інструментом фінансової реструктуризації є реструктуризація кредиторської заборгованості підприємства, що містить у собі наступні способи:

·                        відстрочки і розстрочки платежів;

·                        залік взаємних платіжних вимог (взаємозалік). Передбачає погашення взаємних зобов'язань підприємств із залученням третіх осіб. Сума зобов'язань, що погашається, визначається угодою сторін і розглядається як доход підприємства, наприклад, як його виторг від реалізації продукції, якщо в заліку бере участь зобов'язання по оплаті продукції;

·                        переоформлення заборгованості як позики;

·                        продаж боргових зобов'язань. Заборгованість неплатоспроможного підприємства може бути погашена шляхом продажу третім особам права вимоги його заборгованості чи боргових зобов'язань у повному обсязі чи вроздріб;

·                        переклад короткострокових зобов'язань у довгострокові.

Ще одним з варіантів покращення фінансового стану шляхом зменшення витрат є застосування франчайзингу. Франчайзинг – це така організація бізнесу, у якій компанія (франчайзор) передає незалежній людині чи компанії (франчайзі) право на продаж продукту і послуг цієї компанії.

Основними мотивами використання механізму франчайзингу є: розширення присутності на ринку, підвищення популярності торгової марки, збільшення обсягу продажів.

Основний вектор зусиль по фінансовому оздоровленню підприємства повинний бути націлений на кінцевий результат – досягнення довгострокової платоспроможності підприємства, оскільки вона є стрижнем його фінансової заможності.