Экономические науки / 2. Внешнеэкономическая деятельность

Самотуга О. О.

Східноєвропейський університет економіки та менеджменту

Зарубіжний досвід стимулювання інноваційного процесу

 

Но­вовведення є одним із пріоритетних напрямів у політиці уря­ду, адже це основа національної незалежності й економічно­го розвитку. Формування й реалізація інноваційної політики держави базується на створенні такої системи, яка дає мо­жливість ефективно використовувати на виробництві інте­лектуальний і науково-технічний потенціал цієї держави. В умовах загострення міжнародної конкурентної боротьби, пов'язаної в залученням міжнародних інвестицій для фінансування інноваційних процесів, державі необхідно застосовувати різні механізми державної підтримки з метою економічного стимулювання інноваційної активності бізнесу.

Ураховуючи тенденцію ускладнення формування іннова­ційних систем, необхідно поряд з визначенням як пріори­тетних напрямків інноваційного розвитку використовувати широкий спектр заходів з підтримки інновацій. Саме таке комплексне використання набору інструментів державної підтримки інновацій повинно лежати в основі сучасної інно­ваційної політики кожної держави.

Метою даного дослідження є аналіз інструмен­тів стимулювання інноваційного процесу та їх комплексне застосування в розвинених країнах світу.

Держава повинна створювати сприятливі умови для іннова­ційної діяльності, що зумовлювало б розвиток усіх суб'єктів інноваційної сфе­ри. Кожна країна шукає для себе оптимальне співвідношення форм державної підтримки інновацій, яке залежить від багатьох чинників: рівня розвитку національної еконо­міки, стану науково-технічної сфери, правової бази тощо [1].

Більшість країн використовують комплексний підхід до стиму­лювання діяльності інноваційно орієнтованих компаній, засто­совуючи методи як прямого, так і опосередкованого регулю­вання.

Як відомо, специфічні початкові й наступні умови форму­вання інноваційного середовища в окремих країнах і регіо­нах в цілому істотно відрізняються. Тому окремі інструмен­ти інноваційної політики і механізми їх використання можуть ефективно реалізуватися в одній країні і бути зовсім непри­датними для використання в іншій.

ЄС застосовує декілька інструментів інноваційної політики і залучення інвестицій для фінансування інноваційної діяльності. Серед них виділя­ють створення інфраструктури, сприятливої для інновацій­ної діяльності; пряме державне фінансування, в першу чер­гу шляхом виділення грантів, кредитів, субсидій тощо; фіс­кальні або податкові стимули, надання державних гарантій, спеціальні схеми підтримки ризикового фінансування [3].

Інструменти інноваційної політики в різних країнах різні. Наприклад, в Іспанії, Португалії широкий набір фіскальних стимулів застосовується до всіх компаній незалежно від їх розміру, а у Великобританії - тільки стосов­но компаній малого і середнього бізнесу. Такі країни, як Фін­ляндія, Швеція, Німеччина, віддають перевагу стимулюванню інноваційного процесу шляхом прямої фінансової підтримки.

Причини таких відмінностей в підходах застосування інстру­ментів підтримки інноваційного процесу визначити непросто, оскільки необхідно враховувати значну кількість різних факто­рів, серед яких особливості національної культури та історії, су­часного економічного стану, які впливають на прийняття полі­тичних рішень.

У країнах з рівнем науково-технологічного розвитку більш низьким, ніж в середньому по ЄС, як правило, застосовують заходи загального характеру, які дозволяють підтримувати широке коло напрямків в усіх секторах економіки. У даному випадку уряд орієнтується на заходи фіскального стимулю­вання, які відрізняються тим, що дають можливість ринку і його учасникам самостійно вирішувати, які галузі економіки необхідно розвивати.

У країнах з традиційно високим рівнем науково-технологічного розвитку (Фінляндія, Швеція, Німеччина) пріоритетне значення надають заходам прямої фінансової підтримки, що дає можливість державі визначити, який сектор еконо­міки або які технології необхідно розвивати в першу чергу. На відміну від опосередкованих методів стимулювання фі­нансова допомога має цільовий характер. Держава, а не ринок, визначає, в яких випадках додаткова стимулювання необхідно, а в яких - ні.

Європа за темпами оновлення виробничих про­цесів поступається США у 2 рази. Можливості європейського середнього і малого бізнесу обмежені не­стачею власних ресурсів для фінансування з одного боку, та обмеженими можливостями залучення додаткового фі­нансування - з іншого [4].

Україна також може використати досвід ряду нових інду­стріальних країн, яким вдалося досягти значних успіхів у ро­звитку інноваційної активності і підвищенні конкурентоспро­можності своїх національних економік, незважаючи на не зов­сім сприятливий загальний економічний клімат, нестачу ресурсів.

Упрова­джуючи ті чи інші механізми державної підтримки інновації Україні слід враховувати власні специфічні умови (рівень ро­звитку економіки, стан науково-технічної сфери, правову ба­зу та iн.). Підтримка інновацій повинна стати одним з пріоритетів державної політики, адже на сьогодні інновації є ключовим фактором підвищення конкурентоспроможності економіки.

Література:

1.Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.

2.Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін. – К.: 2004. – 560 с.

3.Мижинский М.Ю. Меры государственно-правового стимулирования: правовой опыт Европейского Союза // Инновации. - 2005. - №7.

4.Наджафов З. Деякі аспекти державної інноваційної політики у промислово розвинутих країнах // Економіст. – 2006. - №6.