Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy Panią/Pana oraz Pani/Pana współpracowników do udziału

w Konferencji Naukowej pt.

Nowoczesna europejska nauka”

która odbędzie się w dniach 7-8 lipca 2014 r. w Dnepropetrovsk (Ukraina)


Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i prezentacja wyników prac badawczych , zbliżenie przedstawicieli środowiska naukowego z  okazji do wymiany poglądów, doświadczeń, prezentacji rezultatów działalności naukowo-badawczej prowadzonej w poszczególnych ośrodkach naukowych w różnych obszarach tematycznych z zakresu psychologii. Jej organizatorami jest Sp. z o.o. Nauka I studia (Przemyśl , Polska) , Science and Education Ltd (Sheffield , Anglia) , OOO Rusnauchkniga (Bełgorod , Rosja) , TOO Uralnauchkniga (Uralsk , Kazachstan) , Wydawnictwo Nauka I oswita ( Dnepropetrovsk , Ukraina) , Publishing House Education and Science s.r.o. (Praga, Republika Czeska).

Językami roboczymi konferencji będą rosyjski, angielski .

Prace przedstawione w czasie konferencji zostaną opublikowane w czasopismach naukowych News of Science and Education” (Anglia) , “Středoevropský věstník pro vědu a výzkum” (Republika Czeska), “Современный научный вестник» (Rosja) , «Уральский научный вестник» (Kazachstan), Придніпровський науковий вісник (Ukraina) (specjalne wydanie artykułów naukowych).

Punktacja publikacji: 4 ( Publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku podstawowym dla danej dyscypliny naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskim (nie mniej niż 0,5 a.w.))

Opłata konferencyjna : 400 zł brutto.

Wnoszenie opłaty konferencyjnej w wysokości 400 zł - pełny udział w konferencji w terminie do 5 lipca 2014 roku na konto: Sp. z o.o. Nauka I studia , ul.Łukasińskiego 7, 37-700 , Przemyśl , 90 1050 1546 1000 0023 0812 8988, z dopiskiem „ Nowoczesna europejska nauka - 2014”.

Przyjmujemy prace badawcze do 20 stron.

Materiały do publikacji należy zgłosić do dnia 5 lipca 2014 r.

Prosimy wysyłać je przez e-mail praha@rusnauka.com.

Tel. +38(0562) 342961

TEMATYKA KONFERENCJI:

1. Miejsce psychologa jest na produkcji.

2. Formy pracy psychologa-praktyka.

3. Nowoczesne tendencje w metodologii psi ­ chołogiczeskich badań.

4. Psychologia terroryzmu.

5. Psichołogo jest wychowawczymi problemami razwi ­ tija osobowości w nowoczesnych warunkach.

6. Kliniczna psychologia

7. Ogólna psychologia

8. Pedagogiczna psychologia

9. Psychologia rozwoju

10. Psychologia pracy

11. Psychofizjologia

12. Społeczna psychologia

13. Nowoczesne technologie socjologicznych badań

14. Kadrovyj menedżment


Wymagania wydawnicze

Strona formatu A4, edytor MS Word,
marginesy: górny, dolny, lewy i prawy po 2,0 cm, czcionka
Times New Roman.

(4 wiersze puste od marginesu górnego strony)

  Imię i nazwisko

Nazwa instytucji

 (2 wiersze puste)

TYTUł (wyśrodkowany, wersaliki 14 pkt., bold)

 (2 wiersze puste)

Streszczenie (czcionka 11 pkt.)

 (2 wiersze puste)

1. tytuł rozdziału
(WYŚRODKOWANy, wersaliki, czcionka
12 pkt., bold)

 

(2 wiersze puste)

Tekst właściwy rozdziału (czcionka 12 pkt., wcięcie akapitu 5 mm, interlinia pojedyncza, akapity wyjustowane, nie ma odstępu pomiędzy akapitami)

 (2 wiersze puste)

1.1. Tytuł podrozdziału (wyśrodkowany, czcionka 12 pkt., bold)

 (2 wiersze puste)

Tekst właściwy podrozdziału jak rozdziału

 Rysunki wyśrodkowane w tekście. Ostęp od tekstu do rysunku jeden wiersz pusty. Podpisy pod rysunkiem wyśrodkowane, czcionka 11 pkt. Numeracja rysunków po lewej stronie podpisu w formie Rys. numer rysunku.

 Tablice wyśrodkowane, odstęp od tekstu jeden wiersz pusty. Tytuł tablicy na górze - bold wyśrodkowany, nad tytułem przy prawym marginesie napis Tablica z podaniem jej numeru.

 Strony nie numerowane. Na wydruku referatu prosimy o ponumerowanie stron ręczne.

 

Bibliografia

 

[1] Nazwisko autora (autorów) i pierwsza litera imienia (imion).: Tytuł książki. Nazwa wydawnictwa, Miejsce i rok wydania. (stosować czcionkę 11 pkt.)

[2] Nazwisko autora (autorów) i pierwsza litera imienia (imion).: Tytuł artykułu. Nazwa czasopisma, numer tomu, rok wydania, numer bieżący.

[3] ….