Басов М.Г.

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

 

Постановка проблеми. Питання сучасного економічного розвитку суб’єктів господарювання в Україні нерозривно пов'язане із підвищенням їхньої інвестиційної привабливості як для залучення іноземних інвестицій, так і для міжгалузевого перерозподілу інвестиційних ресурсів. Усвідомлення основних засад інвестиційного процесу сприятиме правильному формулюванню пріоритетів інвестиційної політики в Україні.

Аналіз останніх досліджень та огляд економічної літератури дозволив виставити головні вимоги інвесторів до оцінки інвестиційної привабли­вості підприємств та ризиків, якими є економічна свобода суб'єктів ринку та прозорість умов господарської діяльності. Такий підхід є цілком зрозумілим і виправданим, оскільки саме за умов поєднання дії ринкових механізмів та діяльності держави, спрямованої на створення рівних умов для економічних суб'єктів, можливий максимальний економічний ефект.

Для успішного залучення інвестицій необхідно формувати інвестиційну привабливість підприємства, тобто створювати умови для використання інвестицій із забезпеченням максимального економічного та соціального ефекту від їх реалізацій при дотриманні встановленого рівня інвестиційного ризику. Це особливо важливо для тієї категорії інвесторів, які не мають чітко виражених інвестиційних інтересів і формують свою інвестиційну стратегію на підставі інвестиційного маркетингу та оцінки інвестиційної привабливості підприємства [1, с.57].

З боку потенційних інвесторів дуже важливим є з'ясування доцільності вкладання інвестиційних коштів у підприємство на основі оцінки інвестиційної привабливості. З іншого боку, використання методів оцінки інвестиційної привабливості є вкрай необхідним для проведення внутрішнього контролю цього показника керівництвом підприємств, що бажають залучити певний обсяг інвестиційних ресурсів. Тому, першим кроком у цьому має стати розробка відповідної методики щодо формування якісної системи показників оцінювання привабливості інвестиційних проектів та підприємства у цілому.

Метою статті є розробка методики оцінки інвестиційної привабливості підприємства та її апробація в межах дослідження підприємства машинобудівної галузі.

Виклад основного матеріалу. Аналіз економічної літератури з питань інвестиційної діяльності, дозволив дійти висновку щодо послідовності та структурного змісту методики оцінки інвестиційної привабливості підприємства, яку подано на рис. 1 [2].

 

Першим кроком в наведеній методиці є формування інформаційного забезпечення, необхідного для оцінки ефективності інвестиційних проектів та фінансово-економічного стану досліджуваного підприємства. Вихідними даними для цього є прогнозні розрахунки витрат та результатів проекту, дані фінансової звітності підприємства та Держкомстату.

Другий крок передбачає формування фінансових показників, відібраних за принципом суттєвості для оцінки ефективності інвестиційних проектів та інвестиційної привабливості підприємства в цілому. Аналіз кількісних показників пропонується проводити за трьома напрямками: аналіз інвестиційного клімату в регіоні, аналіз фінансової надійності підприємства та аналіз доцільності інвестиційного проекту.

На третьому кроці отримані дані зводяться у форматі таблиці рішень, на базі якої з урахуванням вагомості параметра, проводиться оцінка інвестиційної привабливості  проекту та підприємства. Залежно від критеріїв ефективності та ризику, відібраних у якості головних, можуть бути зроблені діаметрально протилежні висновки.

Наступним кроком дослідження інвестиційної привабливості підприємства є аналіз показників фінансової надійності підприємства. До цієї групи показників відносяться [2, с.53]: коефіцієнти абсолютної ліквідності, покриття, фінансового левериджу, Бівера, показник оцінки ймовірності банкрутства ("Z – параметр" Альтмана).

З метою своєчасного виявлення тенденції формування незадовільної структури балансу суб’єктів господарювання і вжиття випереджувальних заходів, спрямованих на запобігання банкрутству, доцільно проводити експрес-аналіз фінансового стану за допомогою коефіцієнта Бівера, який розраховується за формулою:

,

де ЧП – чистий прибуток, А – амортизація, ДЗ – довгострокова заборгованість, ПЗ – поточні зобов’язання.

Згідно з Методичними рекомендаціями ознакою формування незадовільної структури балансу є таке фінансове становище підприємства, у якого протягом тривалого часу (1,5 -2 роки) коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2. Відповідно до міжнародних стандартів значення коефіцієнта Бівера перебуває в інтервалі 0,17-0,4.

Показником інтегральної оцінки ймовірності банкрутства є модель Альтмана ("Z – параметр" Альтмана), яка має такий вигляд:

,

де К4 – інтегральний показник рівня загрози банкрутства, Х1 – рівень власного оборотного капіталу, Х2 – частка нерозподіленого прибутку у валюті балансу, Х3 – відношення фінансового результату до оподаткування до валюти балансу, Х4 –співвідношення власного та залученого капіталу, Х5 – відношення чистого доходу до валюти балансу.

Рівень загрози банкрутства підприємства в моделі Альтмана можна оцінити за шкалою, наведеною у таблиці 1.

Таблиця 1

Рівень загрози банкрутства підприємства

Значення показника К4

Імовірність банкрутства

До 1,8

досить висока

1,81 – 2,70

значна

2,71 – 2,99

імовірна

3,00 та вище

Досить незначна

 

Проведено апробацію запропонованої методики оцінки інвестиційної привабливості на великому підприємстві машинобудівної галузі - ВАТ "ХК "Луганськтепловоз".

Таблиця 2

Результати оцінки інвестиційної привабливості ВАТ "ХК "Луганськтепловоз"

Показники

Рекомендоване

значення

Розрахункове значення

2001

2002

2003

2004

2005

1

Коефіцієнт абсолютної

ліквідності

> 0,2

0,023

0,0029

0,039

0,016

0,042

2

Коефіцієнт покриття

> 1

1,02

0,925

0,921

0,887

1,031

3

Коефіцієнт фінансового

левериджу

0,5 - 1

0,436

0,698

1,237

1,508

1,859

4

"Z"-критерій Альтмана

> 3

1,676262

0,79626

0,623859

1,238914

0,951101

5

Коефіцієнт Бівера

> 0,2

-0,11282

-0,01796

0,006066

0,060826

0,052072

 

Результати апробації, наведені у таблиці 2, свідчать про негативну тенденцію інвестиційної привабливості для потенційних інвесторів, що обумовлено високою фінансовою залежністю підприємства від зовнішніх джерел фінансування.

Значення "Z"-критерію Альтмана (< 1,8 для всіх досліджуваних періодів) висвітлює небезпечне та несприятлив е фінансово-економічне становище ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" та досить високу ймовірність його банкрутства в перспективі. Цей факт підтверджує і коефіцієнт Бівера, який на протязі всього періоду дослідження не досягає свого нормативного значення - 0,2.

Висновки. Отримані результати дослідження інвестиційної привабливості ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" дають підставу стверджувати про об’єктивну необхідність проведення заходів зі стабілізації фінансово-економічного стану підприємства перш за все, за рахунок покращення результатів його виробничо-збутової діяльності, досягнення прибутковості та збільшення частки власного капіталу в фінансовій структурі підприємства. Виходячи зі специфіки діяльності та ролі даного підприємства в забезпеченні економічної безпеки держави та реалізації її інтересів щодо виробництва та технічної модернізації залізничного транспорту в Україні, необхідним є реструктуризація підприємства та підвищення його інвестиційної привабливості шляхом державної підтримки на умовах цільового фінансування.

 

Література

1.      Гайдуцький А.П. Мотиваційні чинники міжнародних інвестиційних процесів. // Фінанси України. – 2004. -№12. – С. 50-57

2.      Азарова А.О., Бершов Д.М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. // Фінанси України. – 2004. - №9 – С. 52-57

3.  Костирко Л.А. Стратегія фінансово-економічної діяльності господарюючого суб’єкта: методологія і організація. Монографія. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – 560 с.

4.      Соціально-економічне становище луганської області за 9 місяців 2005 року. За ред. Акулової  О.Д. - Державний комітет статистики України  в Луганській області, 2006. – 118 с.

5.      Україна у цифрах у 2005 році. Короткий статистичний довідник. За ред. О.Г. Осауленка. – Державний комітет статистики України, 2006. – 270с.