Сєдих А.І.

Дніпропетровський державний університет

Компартменталізаційні характеристики кислої фосфатази мозку після опромінення в дозі  6 Гр

Однією з форм регуляції активності ферментів в клітині, з огляду на їх компартменталізацію, є  зміни функціонального стану та проникності мемабран, що впливає на надходження субстратів до локалізованих в субклітинних  структурах  ферментів [1].  Як  нами було встановлено раніше [2], множинні форми маркерного фермента лізосом – кислої фосфатази, відрізняються за компарменталізаційними характеристиками, що може бути повязане з їх функціональною роллю у клітині в нормі та при патологічних станах.

Метою даної роботи було вивчення компартменталізаційних  характеристик кислої фосфатази великих півкуль головного мозку після тотального рентгенівського опромінення щурів в летальній дозі – 6 Гр.

Вибір терміну після опромінення – 5 діб – обумовлений тим, що це період розпалу  гострої променевої патології.

Гомогенати великих півкуль головного мозку інтактних та опромінених в зазначеній дозі щурів методом диференційного центрифугування поділяли як на несидементовану фракцію та осад субклітинних структур, так і на наступні субклітинні фракції: ядерну, фракції “важких”, “середніх” та “легких” мітохондрій, в яких визначали активність кислої фосфатази та вміст білка.

З метою більш глибокого дослідження компартменталізаційних характеристик кислої фосфатази мозку при гострій променевій патології ми визначали  не  лише  неседиментовану  активність,  активність  у  загальному осаді  субклітинних  структур,  а  також  у  окремих  субклітинних  фракціях після диференційного центрифугування, але й активність фермента у суборганоїдних фракціях, отриманих при фракціонуванні осаду субклітинних структур  фізико-хімічними  методами.  Так,  активність  визначалась  у послідовно  отриманих  водному  екстракті  осаду  субклітинних  структур після  водного  шоку  ( це  переважно  активність  матриксного  фермента лізосом,  а  також  слабо  звязаних  з  мембранами  матриксних  форм), тритоновому  екстракті  після  обробки  тритоном  Х-100  мембран субклітинних  структур,  які  попередньо  вже  зазнали  водного  шоку (у отриманому  екстракті  визначалась  активність  міцно  звязаного  з мембранами  фермента).

Встановлено, що через 5 діб після опромінення в дозі 6 Гр пострадіаційні   зміни  вільної  та  загальної  активності  у  гомогенаті  досягали  28  відсотків зниження відносно  рівня  норми,  при цьому вміст  білка  у  гомогенаті  не  змінювався  порівняно  з  нормою. У розчинній  фракції  відзначались  незначні  зміни  відносної  питомої  активності. У водному екстракті,  згідно  з  отриманими  результатами,  загальна  активність зменшилася  у  1,16  рази,  вміст  білка  знизився  у  1,12  рази,  а  вільна активність   та   відносна  питома  активність  не  відрізнялись  від  рівня  норми.

Відсоток сумарної активності фракцій, відновленої у водному екстракті, виявився у 1,54 рази  нижчим  від  рівня  норми як у розрахунку на г тканини, так і на білок.

Таким  чином,  через  5  діб  після  опромінення  у  летальній дозі 6 Гр на  фоні  загального  зниження  активності  у  гомогенаті  великих  півкуль  мозку  щурів  активність  неседиментованого  фермента  утримується  на  рівні  норми, і  в  той  же  час  зменшується  загальна  активність  водоекстрагованого фермента,  тобто  фермента  матриксного  компартменту  лізосом.  Можна  припустити,  що  виявлені  зміни  активності досліджуваного фермента  взаємообумовлені  і  повязані  з  виходом  частини  матриксного  фермента  у  цитоплазму.  При  цьому  відсоток  вільної  активності  у  гомогенаті  залишається  на  рівні  норми. 

У  тритоновому  екстракті  після  опромінення  у  дозі  6 Гр  активність  фермента,  розрахована  і  на г  тканини,  і  на  мг  білка ,  а  також  відносна  питома  активність  вірогідно  вищі від  норми,  зростає  і  частка  відновленої  активності.  Встановлено,  що  при  обробці  тритоном  Х-100  мембран  субклітинних  структур  мозку  тварин,  опромінених  у  дозі  6 Гр,  зростає  у  1,28  рази  частка  солюбілізованого  фермента;  а  відносна  питома  активність  фермента  цієї  фракції  підвищується  у  порівнянні  з  нормою  в  1,42  рази,  що  свідчить  про  зміни  в  структурі  мембрани  і  послаблення  звязку  з нею кислої  фосфатази.

 

Література

1.Баррет А. Дж., Хит М.Ф. Лизосомальные ферменты.  В кн.: Лизосомы. Методы исследования. М., 1980. С.25-156.

2.Сєдих А.І. Компартменталізаційні характеристики та гетерогенність кислої фосфатази мозку щурів // Вісник Дніпропетровського національного університету, Біологія. Екологія. 2002, Вип. 10, Т.2, С.225-229.