Педагогічні науки №5 Сучасні методи викладання

Поясок Т.Б.

Кременчуцький інститут

 Дніпропетровського університету

економіки та права

Використання інформаційних технологій при вивченні економічних дисциплін

Задачі удосконалення освіти, узгодження її цілей з соціально-економічними умовами життя, які кардинально змінюються, сприяють формуванню нетрадиційних підходів до змісту і, як наслідок, до розробки нових форм і методів адекватних освітніх програм різного рівня і призначення. Потужними додатковими стимуляторами цього є всеохоплююча інформатизація суспільства, його інтернаціоналізація, прогнозовані потреби ринку праці. Це повною мірою стосується економічної професійної освіти і, насамперед, інформаційних технологій, які за соціальною універсальністю застосування набувають зараз фундаментальної компоненти загальної економічної освіти і таким чином сприяють цілісному розвитку особистості.

Використання інформаційних технологій в сучасній професійній підготовці економістів можна розглядати в двох напрямах. По-перше, як засіб інтенсифікації процесу навчання з усіх дисциплін, передбачених Державним стандартом. Найважливішим компонентом цього напрямку повинно стати професійно спрямоване наповнення курсів “Інформатика”. Як наслідок, студенти повинні комплексом інформаційних умінь, які дозволять працювати у високотехнічному суспільстві: вміти користуватись комп’ютером, інформаційними ресурсами, сучасними програмними засобами; користуватись пошуковими системами і каталогами; цілеспрямовано знаходити потрібну інформацію; зберігати і використовувати знайдену інформацію; переробляти і надавати інформацію.

По-друге, навчання використанню комп’ютерних технологій  для вирішення спеціалізованих професійних задач відповідно до знань, отриманих при вивченні загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін. Метою професійної підготовки економістів є не детальне застосування конкретних програм, а загальний огляд, порівняльні характеристики переваг і недоліків різноманітних комп’ютерних технологій.

Традиційна система навчання у вищому економічному навчальному закладі передбачає лекційно-семінарську систему викладання. В електронному інформаційному середовищі необхідно переглянути таке уявлення про навчання, а також про зв’язки між навчанням і запитами споживача.

Електронне інформаційне середовище має ряд переваг: студенти отримують інформацію саме в той момент, коли вона їм потрібна; не витрачається багато часу на пошук інформації; електронна мережа забезпечує зв’язок не лише з викладачами, але й з економістами-практиками. Освіта з використанням електронно-обчислювальних машин більш економна як з точки зору вартості, так і за обсягами затраченого часу. Принципово новими в електронному середовищі стають домашні завдання.

Оскільки сучасна професійна діяльність економіста неможлива без застосування новітніх досягнень комп’ютерної техніки, то й професійна підготовка майбутніх фахівців потребує відповідного підходу.

Комп’ютерні технології навчання при вивченні економічних дисциплін мають свої особливості і свої дидактичні можливості. Під час мотиваційно-настановчого етапу за допомогою них можна забезпечити ознайомлення кожного студента з програмою й методичними рекомендаціями щодо вивчення предмета, з режимом і графіком роботи.

 При викладі і поясненні нової інформації з метою подання її в систематизованому вигляді, залучення кожного студента до своєчасного отримання інформації в аудиторний і позааудиторний час, створення можливостей для навчання в автоматичному режимі, за власним розкладом і темпом за допомогою Teach Pro; Dictaphone v. 3.10; пошукових систем та інших мережених ресурсів, текстового процесора;  СУБД  MS Access, MS Power Point; табличного процесора MS Excel викладач може зберігати тексти лекцій у пам’яті комп’ютера, створити перелік адрес, де студенти можуть використати мережеві ресурси.

На етапі закріплення й узагальнення вивченого, виконання вправ і завдань комп’ютерні технології навчання надають такі можливості: використання мультимедіаінформації ( алфавітно-цифрових даних, графічних зображень, аудіо-, відео рядів); відбір і аналіз інформації; індивідуальні дослідження; групові обговорення та презентації; миттєвий доступ до інформації; діалогова взаємодія “Викладач – студент”, “студент – студент”; проведення відео конференцій, обмін відео-, аудіо інформацією. Викладач має можливість організувати індивідуальну й групову роботу; надати перелік завдань, вправ для опрацювання навчального матеріалу, теми для досліджень і проектів; скласти графік діалогового опитування, проведення групових обговорень; передбачити моніторинг роботи студентів з інформаційними матеріалами з предмета.

При виконанні самостійної роботи та контрольних завдань також доцільним є використання комп’ютерних технологій навчання, оскільки вони мають відносну об’єктивність, адже студент має виконати роботу самостійно без підказок; сприяють охопленню всієї навчальної групи; надають регульований обсяг часу на виконання завдань; надають можливість здійснення самоконтролю студентів і самоперевірки.

Таким чином, комп’ютерні технології навчання  є важливим чинником підвищення якості навчання майбутніх економістів. Вони можуть бути використані на всіх етапах навчального процесу, але ефективність їх застосування безпосередньо залежить від конкретних завдань вивчення циклу дисциплін або професійної підготовки майбутнього економіста в цілому. Використання комп’ютерних технологій навчання вимагає наявності відповідного програмного забезпечення, вільного володіння викладачами і студентами технікою, відведення певної частини робочого часу викладача на розроблення інформаційно-змістовного забезпечення вивчення дисципліни.